สำนักงานเลขานุการกรม
กองการเงินและบัญชี
กองกฎหมายและที่ดิน
กองแผนงาน
กองพัสดุ
ศูนย์สารสนเทศ
สำนักเครื่องจักรกล
สำนักบริหารโครงการ
สำนักพัฒนาโครงสร้าง
สำนักวิจัยและพัฒนา
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมฯ
สำนักออกแบบวิศวกรรมฯ
สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ
สำนักโครงการขนาดใหญ่
สำนักงานจัดรูปที่ดิน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มกิจกรรมพิเศษ
สชป.1 (เชียงใหม่)
สชป.2 (ลำปาง)
สชป.3 (พิษณุโลก)
สชป.4 (กำแพงเพชร)
สชป.5 (อุดรธานี)
สชป.6 (ขอนแก่น)
สชป.7 (อุบลราชธานี)
สชป.8 (นครราชสีมา)
สชป.9 (ชลบุรี)
สชป.10 (ลพบุรี)
สชป.11 (นนทบุรี)
สชป.12 (ชัยนาท)
สชป.13 (กาญจนบุรี)
สชป.14 (ประจวบคีรีขันธ์)
สชป.15 (นครศรีธรรมราช)
สชป.16 (สงขลา)
สชป.17 (นราธิวาส)
สถาบันพัฒนาการชลประทาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   >> รวมสรุปบทเรียนจากการศึกษา - อบรม สัมมนา
 
ปี 2553
ลำดับที่
รายการสรุปบทเรียนจากการศึกษา-อบรม
1
หลักสูตร การเขียนโครงการวิจัยเพื่องานชลประทาน  
ข้อมูลโดย : นายศราวุธ สากล และคณะ  [23 สิงหาคม 2553]
2
หลักสูตร การจัดลำดับความสำคัญงานปรับปรุงบำรุงรักษา [23 สิงหาคม 2553]
ข้อมูลโดย : นายศุภชัย มโนการ วิศวกรชลประทานชำนาญงาน  
             : นางอรุณ โชติกล่อม ช่างฝีมือสนามชั้น 3
3
หลักสูตร เทคนิคควบคุมการสูบน้ำ การใช้งานและการซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำ โครงการระบายน้ำบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ
ข้อมูลโดย : นายอมรเดช ไม้อบเชย วิศวกรชำนาญงาน โทร. 0 2583 9119  [28 มิถุนายน 2553]
4
หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับกลาง   
ข้อมูลโดย : นายชัยรัต เป้ามาลา นายช่างชลประทานอาวุโส  [23 สิงหาคม 2553]
5
หลักสูตร การมีส่วนร่วมภาคประชาชนของกรมชลประทาน  
ข้อมูลโดย : นายชูพงศ์ ทิพย์พยอม  [19 กรกฏาคม 2553]
6
หลักสูตร การจัดลำดับความสำคัญงานปรับปรุงบำรุงรักษาโดยวิธี AHP   
ข้อมูลโดย : นายคงณัฐ จินดาวงษ์ ผู้รักษาอาคาร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบันลือ  [19 กรกฏาคม 2553]
7
หลักสูตร การพัฒนาชุมชนนักปฏิบัติ [19 กรกฏาคม 2553]
ข้อมูลโดย : นายวิรัช สาทรานุวัฒน์ นายช่างชลประทานอาวุโส โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ
             : นายศุภชัย มะพล นายช่างชลประทานชำนาญงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ดบางยี่หน
             : นายวรพล เดชสุวรณ์ วิศวกรรชลประทานชำนาญการ โครงการก่อสร้าง 1
8
หลักสูตร การสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล   
ข้อมูลโดย : นายชัยโรจน์ อุปรารัตน์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ และเจ้าหน้าที่งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. -  [19 กรกฏาคม 2553]
9
หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง  
ข้อมูลโดย : นายอมรเดช ไม้อบเชย วิศวกรชำนาญงาน โทร. 0 2583 9119  [19 กรกฏาคม 2553]
10
หลักสูตร มาตรการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติและการเตรียมความพร้อมต่อภัยพิบัติ   
ข้อมูลโดย : นางสาวเอมอร ดีสุ่น เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน โทร. -  [19 กรกฏาคม 2553]
11
หลักสูตร ระเบียบสวัสดิการภายในกรมชลประทาน  
ข้อมูลโดย : นางนงนุช แดงกระจ่าง นักจัดการทั่วไปชำนาญการ โทร. -  [19 กรกฏาคม 2553]
12
หลักสูตร โครงการคลังเขตสัญจรเรื่อง "การขอรับเบี้ยหวัด บำเน็จ บำนาญ ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ"  
ข้อมูลโดย : นางสาวธันยพร นิยม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน โทร. -  [19 กรกฏาคม 2553]
13
หลักสูตร ผู้บังคับบัญชาระดับต้น  
ข้อมูลโดย : นายไชยวัฒน์ คุณวัฒนานนท์ นายช่างชลประทานชำนาญงาน โทร. -  [19 กรกฏาคม 2553]
14
หลักสูตร English Camp For Irrigation  
ข้อมูลโดย : นายอมรเดช ไม้อบเชย วิศวกรชำนาญงาน โทร. 0 2583 9119  [4 มิถุนายน 2553]
15
หลักสูตร การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ของระดับพื้นฐาน 
ข้อมูลโดย : นางอรทัย พิรุณสาร และคณะทำงาน PMQA หมวด 5 โทร. 0 2583 4101 [4 มิถุนายน 2553]
16
หลักสูตร การพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิคส์ (e-GP)และการบริหารพัสดุ องค์รวมในโครงการไทยเข้มแข็ง 
ข้อมูลโดย : นางนงนุช ดีอ่วม ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. 0 2583 4101  [4 มิถุนายน 2553]
17
หลักสูตร แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน
ข้อมูลโดย : นางอรทัย พิรุณสาร และคณะฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. 0 2583 4101  [4 มิถุนายน 2553]
18
หลักสูตร การป้องกันอัคคีภัยและการเตรียมความพร้อมต่อภัยพิบัติของกรมชลประทาน
ข้อมูลโดย : นางเสนาะ เพ็ชร์พราว เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน โทร. 0 2583 4101  [4 มิถุนายน 2553]
19
หลักสูตร แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน
ข้อมูลโดย : นางอรทัย พิรุณสาร และคณะฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. 0 2583 4101  [4 มิถุนายน 2553]
20
หลักสูตร การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน
ข้อมูลโดย : นางอรทัย พิรุณสาร และคณะทำงาน PMQA หมวด 5 โทร. 0 2583 4101  [4 มิถุนายน 2553]
21
หลักสูตร การจัดการฐานข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยโปรแกรม Microsoft Access 2003
ข้อมูลโดย : นางชนม์กานต์ คำปาแฝง ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. 0 2583 4101  [4 มิถุนายน 2553]
22
หลักสูตร สำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านสถิติองค์กรผู้ใช้น้ำ
ข้อมูลโดย : นายพงศกร อุตตนางกูร นายช่างชลประทานอาวุโส โทร. 0 2583 4101  [4 มิถุนายน 2553]
23
หลักสูตร การเสริมสร้างทักษะและเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ
ข้อมูลโดย : นางมาลินี มีชัย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน โทร. 0 2583 4101  [4 มิถุนายน 2553]
24
หลักสูตร การให้บริการที่เป็นเลิศ
ข้อมูลโดย : นางสุปาณี ศิริมา นายช่างชลประทานชำนาญงาน โทร. 0 2583 4101  [4 มิถุนายน 2553]
25
หลักสูตร การเขียนและตรวจแก้หนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และรายงานการประชุม
ข้อมูลโดย : นางปรียา บุสสา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ โทร. 0 2583 4101  [4 มิถุนายน 2553]
26
หลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และการบริหารงานด้านพัสดุ
ข้อมูลโดย : นางรัชนี เพิ่มทวี พนักงานรักษาคลอง โทร. 0 2583 4101  [4 มิถุนายน 2553]
27
หลักสูตร การปฏิบัติงานระบบจัดซื้อจัดจ้างผ่าน web online
ข้อมูลโดย : นางมาลินี มีชัย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน โทร. 0 2583 4101  [4 มิถุนายน 2553]
28
หลักสูตร การสร้างภาวะผู้นำเพื่อการบริการเปลี่ยนแปลงองค์กร
ข้อมูลโดย : นายสนธยา จั่นบำรุง นายช่างชลประทานอาวุโส โทร. 0 2583 4101  [4 มิถุนายน 2553]
29
หลักสูตร การสร้างภาวะผู้นำเพื่อการบริการเปลี่ยนแปลงองค์กร
ข้อมูลโดย : นายอนพัช พรหมมาณพ นายช่างชลประทานอาวุโส โทร. 0 2583 4101  [4 มิถุนายน 2553]
30
หลักสูตร การเขียนโครงการและการประเมินผลตามเกณฑ์การประเมินคุุณภาพการฝึกอบรม
ข้อมูลโดย : นายสนธยา จั่นบำรุง นายช่างชลประทานอาวุโส โทร. 0 2583 4101  [4 มิถุนายน 2553]
31
หลักสูตร ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ
ข้อมูลโดย : นายภูมิวิทย์ นารถสกุล นายช่างชลประทานชำนาญงาน โทร. 0 2583 4101  [4 มิถุนายน 2553]