สำนักงานเลขานุการกรม
กองการเงินและบัญชี
กองกฎหมายและที่ดิน
กองแผนงาน
กองพัสดุ
ศูนย์สารสนเทศ
สำนักเครื่องจักรกล
สำนักบริหารโครงการ
สำนักพัฒนาโครงสร้าง
สำนักวิจัยและพัฒนา
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมฯ
สำนักออกแบบวิศวกรรมฯ
สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ
สำนักโครงการขนาดใหญ่
สำนักงานจัดรูปที่ดิน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มกิจกรรมพิเศษ
สชป.1 (เชียงใหม่)
สชป.2 (ลำปาง)
สชป.3 (พิษณุโลก)
สชป.4 (กำแพงเพชร)
สชป.5 (อุดรธานี)
สชป.6 (ขอนแก่น)
สชป.7 (อุบลราชธานี)
สชป.8 (นครราชสีมา)
สชป.9 (ชลบุรี)
สชป.10 (ลพบุรี)
สชป.11 (นนทบุรี)
สชป.12 (ชัยนาท)
สชป.13 (กาญจนบุรี)
สชป.14 (ประจวบคีรีขันธ์)
สชป.15 (นครศรีธรรมราช)
สชป.16 (สงขลา)
สชป.17 (นราธิวาส)
สถาบันพัฒนาการชลประทาน
 
 
    >> รวมระเบียบ - คำสั่ง
 
 รวมระเบียบ
 
ลำดับที่
รายการระเบียบ
***
แนวทางปฏิบัติด้านพัสดุ กองพัสดุ กรมชลประทาน
1
ระเบียบกรมชลประทานว่า ด้วยการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553   
รวบรวมโดย :: คณะทำงานจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สำนักชลประทานที่ 11  [19 กรกฏาคม 2553]
2
ระเบียบกรมชลประทานว่า ด้วยการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553   
รวบรวมโดย :: คณะทำงานจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สำนักชลประทานที่ 11  [19 กรกฏาคม 2553]
3
ว.14  
รวบรวมข้อมูลโดย :: คณะทำงานบริหารทั่วไป สำนักชลประทานที่ 11  [1 สิงหาคม 2554]
4
ว.38  
รวบรวมข้อมูลโดย :: คณะทำงานบริหารทั่วไป สำนักชลประทานที่ 11  [1 สิงหาคม 2554]
5
กฏกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ (ฉบับที่ 2) ปี 2549
รวบรวมข้อมูลโดย :: คณะทำงานบริหารทั่วไป สำนักชลประทานที่ 11  [1 สิงหาคม 2554]
6
กฏกระทรวงการแบ่งส่วนราชกาาร ปี 2545  
รวบรวมข้อมูลโดย :: คณะทำงานบริหารทั่วไป สำนักชลประทานที่ 11  [1 สิงหาคม 2554]
7
กฏ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองราชการ  
รวบรวมข้อมูลโดย :: คณะทำงานบริหารทั่วไป สำนักชลประทานที่ 11  [1 สิงหาคม 2554]
รักษาราชการแทน   
รวบรวมข้อมูลโดย :: คณะทำงานบริหารทั่วไป สำนักชลประทานที่ 11  [1 สิงหาคม 2554]
หน้าที่ความรับผิดชอบ สชป.1-17  
รวบรวมข้อมูลโดย :: คณะทำงานบริหารทั่วไป สำนักชลประทานที่ 11  [1 สิงหาคม 2554]
10
ระเบียบกรมชลประทานว่า ด้วยการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553   
รวบรวมโดย :: คณะทำงานจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สำนักชลประทานที่ 11  [19 กรกฏาคม 2553]
11
ระเบียบกรมชลประทานว่า ด้วยการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550   
รวบรวมโดย :: คณะทำงานบริหารทั่วไป สำนักชลประทานที่ 11  [25 พฤษภาคม 2553]
12
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพ้สดุ พ.ศ.2535  
รวบรวมโดย :: คณะทำงานบริหารทั่วไป สำนักชลประทานที่ 11  [25 พฤษภาคม 2553]
13
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพ้สดุด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิคส์ พ.ศ.2549  
รวบรวมโดย :: คณะทำงานบริหารทั่วไป สำนักชลประทานที่ 11  [25 พฤษภาคม 2553]
14
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เสียชีวิต จากการปฏิบัติงานในเขตที่จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส และในเขตพื้นที่อำเภอจะนะ อำเภอ นาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา พ.ศ.2553  
รวบรวมโดย :: คณะทำงานบริหารทั่วไป สำนักชลประทานที่ 11  [25 พฤษภาคม 2553]
15
ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2535  
ข้อมูลโดย :: คณะทำงานบริหารทั่วไป สำนักชลประทานที่ 11  [25 พฤษภาคม 2553]
16
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 และแก้ไขเพิ่มเติม พรบ.2502 
รวบรวมโดย :: คณะทำงานจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สำนักชลประทานที่ 11  [21 พฤษภาคม 2553]
17
ตาราง Factor F : ซักซ้อมความเข้าใจการใช้ตาราง Factor F ซักซ้อมการใช้ Factor F  และหลักเกณฑ์การใช้ตาราง Factor F หลักเกณฑ์การใช้ Factor F
รวบรวมโดย :: คณะทำงานจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สำนักชลประทานที่ 11  [21 พฤษภาคม 2553]
18
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 ระเบียบงบประมาณ ; หลักการจำแนกประเภทรายจ่าย จำแนกประเภท ; สาระสำคัญการจำแนก สาระการจำแนก
รวบรวมโดย :: คณะทำงานจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สำนักชลประทานที่ 11  [21 พฤษภาคม 2553
 
 รวมคำสั่ง
 
ลำดับที่
รายการคำสั่ง
1
ชื่อตำแหน่ง(ไทย-อังกฤษ)   
รวบรวมข้อมูลโดย :: คณะทำงานบริหารทั่วไป สำนักชลประทานที่ 11  [1 สิงหาคม 2554]
2
ชื่อตำแหน่งในสายงาน (ไทย-อังกฤษ)   
รวบรวมข้อมูลโดย :: คณะทำงานบริหารทั่วไป สำนักชลประทานที่ 11  [1 สิงหาคม 2554]
3
ชื่อหน่วยงานในกรม (ไทย-อังกฤษ)  
รวบรวมข้อมูลโดย :: คณะทำงานบริหารทั่วไป สำนักชลประทานที่ 11  [1 สิงหาคม 2554]
4
พ้นจากตำแหน่ง และรับ - ส่งงาน   
รวบรวมข้อมูลโดย :: คณะทำงานบริหารทั่วไป สำนักชลประทานที่ 11  [1 สิงหาคม 2554]
5
พรก.การปรับเงินเดือนขั้นต่ำ-ขั้นสูง   
รวบรวมข้อมูลโดย :: คณะทำงานบริหารทั่วไป สำนักชลประทานที่ 11  [1 สิงหาคม 2554]
6
พรบ.ข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2551   
รวบรวมข้อมูลโดย :: คณะทำงานบริหารทั่วไป สำนักชลประทานที่ 11  [1 สิงหาคม 2554]
7
พรบ.บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ   
รวบรวมข้อมูลโดย :: คณะทำงานบริหารทั่วไป สำนักชลประทานที่ 11  [1 สิงหาคม 2554]
8
ว.11-2554 - ฐานในการคำนวนเงินเดือนใหม่   
รวบรวมข้อมูลโดย :: คณะทำงานบริหารทั่วไป สำนักชลประทานที่ 11  [1 สิงหาคม 2554]
9
คำสั่งสำนักชลประทานที่ 11 ที่ 17/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการความรู้  
ข้อมูลโดย :: คณะทำงานบริหารทั่วไป สำนักชลประทานที่ 11  [25 พฤษภาคม 2553]
10
คำสั่งสำนักชลประทานที่ 11 ที่ 5/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำระบบการควบคุมภายในของสำนักชลประทานที่ 11 
ข้อมูลโดย :: คณะทำงานบริหารทั่วไป สำนักชลประทานที่ 11  [25 พฤษภาคม 2553]
11
คำสั่งสำนักชลประทานที่ 11 ที่ 3/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนกลยุทธ์เสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจ ของบุคลากรในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงาน ประจำปี พ.ศ.2553-2555  
ข้อมูลโดย :: คณะทำงานบริหารทั่วไป สำนักชลประทานที่ 11  [25 พฤษภาคม 2553]
12
คำสั่งสำนักชลประทานที่ 11 ที่ 2/2553 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงิน  
ข้อมูลโดย :: คณะทำงานบริหารทั่วไป สำนักชลประทานที่ 11  [25 พฤษภาคม 2553]
13
คำสั่งสำนักชลประทานที่ 11 ที่ 41/2552 เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน เกี่ยวกับ การลาพนักงานราชการ  
ข้อมูลโดย :: คณะทำงานบริหารทั่วไป สำนักชลประทานที่ 11  [25 พฤษภาคม 2553]
14
คำสั่งสำนักชลประทานที่ 11 ที่ 1/2552 เรื่อง มอบอำนาจให้ราชการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลแทนอธิบดี เกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราว  
ข้อมูลโดย :: คณะทำงานบริหารทั่วไป สำนักชลประทานที่ 11  [25 พฤษภาคม 2553]
15
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 12/2553 เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการด้านการเงินแทนอธิบดีกรมชลประทาน เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน สวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร ค่าเช่าบ้านข้าราชการ  
ข้อมูลโดย :: คณะทำงานบริหารทั่วไป สำนักชลประทานที่ 11  [25 พฤษภาคม 2553]
16
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 82/2553 เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการด้านบริหารบุคคลแทนอธิบดีกรมชลประทาน เกี่ยวกับการมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักจัดรูปที่ดินกลางบริหารงานบุคคลในส่วนของ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว ที่ปฏิบัติหน้าที่ที่โครงการคันคูน้ำที่ 1-17  
ข้อมูลโดย :: คณะทำงานบริหารทั่วไป สำนักชลประทานที่ 11  [25 พฤษภาคม 2553]
17
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 445/2552 เรื่อง เกี่ยวกับการบริหารพนักงานราชการกรมชลประทาน  
ข้อมูลโดย :: คณะทำงานบริหารทั่วไป สำนักชลประทานที่ 11  [25 พฤษภาคม 2553]
18
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 275/2552 เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการด้านบริหารบุคคลแทนอธิบดีกรมชลประทาน เกี่ยวกับการยกเลิกมอบอำนาจให้รองอธิบดี ในเรื่องการลงนามในบัตรประจำตัวของพนักงาน เพื่อความคล่องตัวจึงมอบให้ ผู้อำนวยการสำนักเป็นผู้ลงนาม  
ข้อมูลโดย :: คณะทำงานบริหารทั่วไป สำนักชลประทานที่ 11  [25 พฤษภาคม 2553]
19
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 35/2552 เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการด้านบริหารบุคคลแทนอธิบดีกรมชลประทาน  
ข้อมูลโดย :: คณะทำงานบริหารทั่วไป สำนักชลประทานที่ 11  [25 พฤษภาคม 2553]
20
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 8/2552 เรื่อง การประกาศเผยแพร่ข่าวจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์ระบบจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์ ระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมชลประทาน  
ข้อมูลโดย :: คณะทำงานบริหารทั่วไป สำนักชลประทานที่ 11  [25 พฤษภาคม 2553]
21
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 655/2552 มอบอำนาจในการสั่งการ และดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ และการบริหารสัญญา และอนุมัติการเบิกจ่ายค่าวัสดุ  
ข้อมูลโดย :: คณะทำงานบริหารทั่วไป สำนักชลประทานที่ 11  [25 พฤษภาคม 2553]
22
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 254/2552 เรื่อง แก้ไขคำสั่งกรมชลประทานที่ 8/2553 ลงวันที่ 15 มกราคม 2552  
ข้อมูลโดย :: คณะทำงานบริหารทั่วไป สำนักชลประทานที่ 11  [25 พฤษภาคม 2553]
23
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 178/2551 เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการด้านการเงินแทนอธิบดี 
ข้อมูลโดย :: คณะทำงานบริหารทั่วไป สำนักชลประทานที่ 11  [25 พฤษภาคม 2553]
24
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1046/2550 เรื่อง มอบอำนาจในการสั่งการ และดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ และการบริหารสัญญา และอนุมัติการเบิกจ่าย ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด 
ข้อมูลโดย :: คณะทำงานบริหารทั่วไป สำนักชลประทานที่ 11  [25 พฤษภาคม 2553]
25
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1107/2550 เรื่อง แก้ไขคำสั่งกรมชลประทานที่ 568/2546 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2546  
ข้อมูลโดย :: คณะทำงานบริหารทั่วไป สำนักชลประทานที่ 11  [25 พฤษภาคม 2553]
26
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 51/2549 เรื่อง แก้ไขคำสั่งกรมชลประทานที่ 568/2546 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2546  
ข้อมูลโดย :: คณะทำงานบริหารทั่วไป สำนักชลประทานที่ 11  [25 พฤษภาคม 2553]
27
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 680/2547 เรื่อง มอบอำนาจด้านการบริหารบุุคคลให้แก่ผู้ว่าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบดี เกี่ยวกับการแต่งตั้ง /ย้าย /เลื่อนเงินเดือน /ลงโทษข้าราชการและลูกจ้างประจำ  
ข้อมูลโดย :: คณะทำงานบริหารทั่วไป สำนักชลประทานที่ 11  [25 พฤษภาคม 2553]
 
 แนวทางปฏิบัติ และบันทึกข้อตกลง
 
ลำดับที่
รายการแนวทางปฏิบัติ และบันทึกข้อตกลง
1
ว.57 ข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง ปรับปรุงใหม่ เดือนมิถุนายน 2554   
รวบรวมข้อมูลโดย :: คณะทำงานจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สำนักชลประทานที่ 11  [9 สิงหาคม 2554]
2
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานลูกจ้างประจำ   
รวบรวมข้อมูลโดย :: คณะทำงานบริหารทั่วไป สำนักชลประทานที่ 11  [1 สิงหาคม 2554]
3
บัญชีอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ และบัญชีขั้นส่ง   
รวบรวมข้อมูลโดย :: คณะทำงานบริหารทั่วไป สำนักชลประทานที่ 11  [1 สิงหาคม 2554]
4
อินทรธนูเครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการ   
รวบรวมข้อมูลโดย :: คณะทำงานบริหารทั่วไป สำนักชลประทานที่ 11  [1 สิงหาคม 2554]
5
อินทรธนูและเครื่องหมาย - ข้าราชการ   
รวบรวมข้อมูลโดย :: คณะทำงานบริหารทั่วไป สำนักชลประทานที่ 11  [1 สิงหาคม 2554]
6
อินทรธนูและเครื่องหมาย - ลูกจ้างประจำ  
รวบรวมข้อมูลโดย :: คณะทำงานบริหารทั่วไป สำนักชลประทานที่ 11  [1 สิงหาคม 2554]
7
หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 1305/ว 5855 เรื่อง ระยะเวลาในการตรวจการจ้างงานก่อสร้าง และการตรวจรับพัสดุ  
ข้อมูลโดย :: คณะทำงานบริหารทั่วไป สำนักชลประทานที่ 11  [16 มิถุนายน 2553]
8
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ฉบับที่ 2  
ข้อมูลโดย :: คณะทำงานบริหารทั่วไป สำนักชลประทานที่ 11  [25 พฤษภาคม 2553]
9
การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการ (แก้ไขเพิ่มเติม)  
ข้อมูลโดย :: คณะทำงานบริหารทั่วไป สำนักชลประทานที่ 11  [25 พฤษภาคม 2553]