สำนักงานเลขานุการกรม
กองการเงินและบัญชี
กองกฎหมายและที่ดิน
กองแผนงาน
กองพัสดุ
ศูนย์สารสนเทศ
สำนักเครื่องจักรกล
สำนักบริหารโครงการ
สำนักพัฒนาโครงสร้าง
สำนักวิจัยและพัฒนา
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมฯ
สำนักออกแบบวิศวกรรมฯ
สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ
สำนักโครงการขนาดใหญ่
สำนักงานจัดรูปที่ดิน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มกิจกรรมพิเศษ
สชป.1 (เชียงใหม่)
สชป.2 (ลำปาง)
สชป.3 (พิษณุโลก)
สชป.4 (กำแพงเพชร)
สชป.5 (อุดรธานี)
สชป.6 (ขอนแก่น)
สชป.7 (อุบลราชธานี)
สชป.8 (นครราชสีมา)
สชป.9 (ชลบุรี)
สชป.10 (ลพบุรี)
สชป.11 (นนทบุรี)
สชป.12 (ชัยนาท)
สชป.13 (กาญจนบุรี)
สชป.14 (ประจวบคีรีขันธ์)
สชป.15 (นครศรีธรรมราช)
สชป.16 (สงขลา)
สชป.17 (นราธิวาส)
สถาบันพัฒนาการชลประทาน
 

 
   >> นวัตกรรม สำนักชลประทานที่ 11
  
ผลงานนวัตกรรม สำนักชลประทานที่ 11 ประจำปี 2555
1
  เทคนิคการเปลี่ยนหลอดผอมใหม่ T5
2
  การบริหารจัดการน้ำเพื่อการเพาะปลูกที่เหมาะสมภายหลังประสบอุทกภัย ปี 2554 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ จังหวัดปทุมธานี
3
  การบริหารจัดการระบบชลประทานและการเตือนภัยในการป้องกัน และบรรเทาอุทกภัยตามยุทธศาสตร์ของ กยน. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ จังหวัดปทุมธานี  
4
  การบริหารจัดการงานตามแผนงานเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันบรรเทาความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
5
  การติดตั้งปลั๊กไฟ (ตัวเมีย) ไว้ทั้ง 2 ด้านของแนวปลายสายป้องกันไม่ให้ถูกลักขโมยสายไฟฟ้า
   
ผลงานนวัตกรรม สำนักชลประทานที่ 11 ประจำปี 2554
1
  โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบควบคุมประตูระบายน้ำบางตลาดแบบอัตโนมัติระยะไกล (SCADA)  [ปี 2554]
2
  การแก้ปัญหาภัยแล้งอำเภอคลองเขื่อน  [ปี 2554]
3
  สภาพชั้นดินอ่อนบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา และพื้นที่ฝั่งตะวันตก-ฝั่งตะวันออกตอนล่าง  [ปี 2554]
4
  การศึกษาโปรแกรมออกแบบ 3 มิติ เพื่อการใช้งานการแสดงแบบชุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดจุ่ม (Submersible Pump) ในลักษณะภาพ 3 มิติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในเชิงวิศวกรรม  [ปี 2554]
   
ผลงานนวัตกรรม สำนักชลประทานที่ 11 ประจำปี 2553
1
  ผลกระทบของการระบายน้ำกับการทำประมงชายฝั่ง***  [ปี 2553]
  โครงการประตูระบายน้ำ และสถานีสูบน้ำคลองบางหลวง-เชียงราก***  [ปี 2553]
  โครงการนำร่องบูรณาการสถานีสูบน้ำ และอาคารบังคับน้ำด้วยกิจกรรม 5 ส***  [ปี 2553]
  การจัดทำเครื่องวัดระดับน้ำ และนำมาประยุกต์ใช้เป็นโทรมาตร***  [ปี 2553]
  การมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ใช้น้ำเขตโครงการฯพระพิมล  [ปี 2553]
  การบริหารจัดการน้ำ คลองลัดโพธิ์   [ปี 2553]
  ชุดเกียร์มอเตอร์แบบเคลื่อนที่สำหรับเปิด-ปิดประตูน้ำ***  [ปี 2553]
  น้ำดื่ม ตรา ชลประทาน ได้รับมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) [ปี 2553]
  ศูนย์อาหาร สชป.11     [ปี 2553]
  เครื่องเก็บใบไม้ในคลอง [ปี 2553]
  การถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง (Video Streaming) ผ่านเครือข่าย Internet & Intranet [ปี 2553]
  วิธีการนำแผนที่ Ortho สี มาประยุกต์ใช้ในงานสำรวจ  [ปี 2553]
  การบุกรุกที่ดินราชพัสดุในความครอบครองของชลประทาน  [ปี 2553]
   
รายการนวัตกรรม
  น้ำดื่ม ตรา ชลประทาน  [ปี 2552]