วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 นายชัชชม ชมประดิษฐ์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 11 ศึกษาดูงานระบบหนังสือเวียนสำนักงานชลประทานที่ 9
 

       วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 นายชัชชม ชมประดิษฐ์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 11 ศึกษาดูงานระบบหนังสือเวียน ระบบรับ-ส่งเรื่อง ระบบรายงาน และระบบติดตามผลการปฏิบัติงาน ของฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 9 และประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานกิจกรรม KM buddy กับสำนักงานชลประทานที่ 9 เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ โดยมีนายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 9 ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดงาน และนางสุลี เนียรมงคล หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 9 ถ่ายทอดความรู้ระบบดังกล่าว