วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. สำนักงานชลประทานที่ 11 จัด กิจกรรมKM DAY 2016 โดยมีนายพงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 (CKO) เป็นประธานเปิดกิจกรรม
 

       วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. สำนักงานชลประทานที่ 11 จัด กิจกรรมKM DAY 2016 โดยมีนายพงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 (CKO) เป็นประธานเปิดกิจกรรม ภายในงานมีการจัดนิทรรศการ และเวทีเพื่อนำเสนอผลงานหรือ นวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของหน่วยงานในเขตสำนักงานชลประทานที่ ๑๑ ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ จังหวัดปทุมธานี ดังนี้

      โครงการชลประทานนนทบุรี โดยนายไตรทิพย์ มังกะโรทัย หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน นำเสนอผลงาน
           1. การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา
           2. การศึกษาความสัมพันธ์ค่าความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยากับปริมาณน้ำต้นทุน

       โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ โดยนายพิสิษฐ์ พิบูลย์ศิริ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ นำเสนอผลงาน
           1. เครื่องบำบัดน้ำเสียโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์

       โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ โดยนายพฤทธิพงศ์ ทัศน์อัญชุลีกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ นายมนตรี มณีวงษ์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายขรรค์ชัย ไชยคง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 และ นายทรงเกียรติ ขำทอง นำเสนอผลงาน
           1. แนวทางการแก้ไขปัญหาการบุกรุกทางน้ำชลประทาน
           2. การใช้เทคโนโลยี UAV อากาศยานไร้คนขับประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการน้ำ
           3. โครงการคลองสวย น้ำใส ร่วมใจกำจัดวัชพืชทุ่งหลวงรังสิต