ลำดับที่
รายการข่าวประชาสัมพันธ์
1
ตัวชี้วัดการจัดการความรู้ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 [01-06-55]
2
ขอเชิญประชุมทีมงานจัดการความรู้ สชป.11 ครั้งที่ 1/2555 [25-05-55]
3
การแต่งตั้งผู้บริหารจัดการความรู้(CKO) และทีมงานจัดการความรู้ สชป.11 [24-05-55]
4
ขอเชิญประชุม เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูฯ [26-03-55]
5
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม KM Day สำนักสำรวจ [26-03-55]
6
[ด่วนที่สุด] ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจในการคลังความรู้ของสำนัก/กอง [08-09-54]
7
[ด่วนที่สุด] ตารางกำหนดการนำเสนอผลงานนวัตกรรมสร้างสรรค์ดีเด่น [08-09-54]
8
ขออนุมัติจัดโครงการประชุมการถอดบทเรียนการบริหารจัดการน้ำ พื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาตอนล่าง และการถอดความรู้จากผู้เกษียณอายุราชการ ในปี 2554 [05-09-54]
9
[ด่วนที่สุด] ขอเชิญประชุมการจัดการความรู้ สำนักชลประทานที่ 11 ครั้งที่ 10/54 [24-08-54]
10
[ด่วนมาก] ขอเชิญนำเสนอผลงานการดำเนินการพัฒนาคลังความรู้ของสำนัก/กอง/กลุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 [24-08-54]
11
ขอเชิญร่วมพิธีมอบรางวัลประกวดโครงการนำร่องบูรณาการสถานีสูบน้ำและอาคารบังคับน้ำด้วยกิจกรรม 5 ส [23-08-54]  
12
การประชุมสัญจรเคลื่อนที่ครั้งที่ 3/2554 [18-08-54]  
13
ขอให้ส่งองค์ความรู้เพื่อจัดเก็บเข้าสู่ Website ของ สชป.11 [18-08-54]  
14
ขอเชิญประชุมการจัดการความรู้ สำนักชลประทานที่ 11 ครั้งที่ 9/54 [16-08-54]  
15
สำนักชลประทานที่ 1 ขอส่งผลงาน KM ที่ชนะการประกวด อันดับที่ 2 นวัตกรรม ปี 2554 [08-08-54]  
16
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานการจัดการความรู้ สำนักเลขานุการกรม (KM Day) [15-07-54]  
17
ขอเชิญประชุมการจัดการความรู้ สำนักชลประทานที่ 11 ครั้งที่ 8/54 [05-07-54]  
18
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานการจัดการความรู้กองการเงินและบัญชี (KM Day) [10-05-54] 
19
[ด่วนที่สุด]การรับรางวัลการจัดการความรู้(KM) กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 [10-06-54]
20
ขอให้ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับรางวัลด้านการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 [10-05-54]
21
ขอเชิญประชุมการจัดการความรู้ สำนักชลประทานที่ 11 ครั้งที่ 7/54 [10-05-54]  
22
[ด่วนมาก] ขอเอกสารทางวิชาการ เพื่อจัดทำเอกสารอิเลคทรอนิคส์ [27-04-54]
23
ขอเชิญประชุมการจัดการความรู้ สำนักชลประทานที่ 11 ครั้งที่ 6/54 [15-03-54]  
24
การนำเสนอแผนงานจัดการความรู้ภายใต้ยุทธศาสตร์ 1 หน่วยงาน 1 องค์ความรู้ [09-03-54] 
25
การจัดการองค์ความรู้ [08-03-54]  ( KM11/13/54 ****)
26
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างขวัญกำลังใจสำหรับบุคคล และหน่วยงานที่มีผลงาน ด้านการจัดการความรู้ดีเด่น [08-03-54]
27
การดำเนินการด้าน KM ปี 2554 ในส่วนของจัดสรรน้ำ [06-03-54] 
28
ขอให้จัดทำโครงการ 1 หน่วยงาน 1 องค์ความรู้ [04-03-54] 
29
ขอเชิญประชุมการจัดการความรู้ สำนักชลประทานที่ 11 ครั้งที่ 5/54 [01-03-54] 
30
ขอแจ้งรายชื่อผู้แทนสำนักเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การพัฒนาทักษะการถอดความรู้จาการเล่าเรื่อง [25-02-54] 
31
ขอให้เสนอชื่อผู้แทนสำนัก/กองเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาทักษะ การถอดความรู้จากการเล่าเรื่อง [23-02-54] 
32
การส่งสถานีสูบน้ำหรืออาคารบังคับน้ำเข้าร่วมโครงการบูรณาการสถานีสูบน้ำและอาคารบังคับน้ำด้วยกิจกรรม 5 ส ฯ ประจำปี 2554 [10-02-54] 
33
ตำแหน่งย่อของผู้บริหารการจัดการความรู้ สชป.11 [05-02-54]
34
แจ้งแนวทางการดำเนินการจัดการองค์ความรู้ของ สชป.11 ปี 2554 [03-02-54]
35
คำสั่งกรมชลประทาน แต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้ ทีมงานจัดการความรู้ และคณะทำงานด้านการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 [07-01-54]
36
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผลงานดีเด่นด้านการจัดการความรู้ กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 [20-12-53]
37
ขอเชิญประชุมการจัดการความรู้ สำนักชลประทานที่ 11 ครั้งที่ 2/54 โดยเลื่อนเป็นวันพุธที่ 17 พย. 2553 เวลา 10:00 - 12:00 น. [16-11-53]
38
ขอเชิญประชุมการจัดการความรู้ สำนักชลประทานที่ 11 ครั้งที่ 2/54 [08-11-53] 
39
แจ้งกำหนดการติดตามและประเมินผลการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจักดการภาครัฐของ สำนักชลประทาน Fast tack  [08-11-53] 
40
ขอเชิญประชุมการจัดการความรู้ สำนักชลประทานที่ 11 ครั้งที่ 1/54 [12-10-53] 
41
ขอเชิญประชุมการจัดการความรู้ สำนักชลประทานที่ 11 ครั้งที่ 27/53 [04-10-53] 
42
ขอส่งประชาสัมพันธ์การตรวจสอบประเมินผลโครงการฯ 5 ส ครั้งที่ 2/2553  [20-09-53]
43
ขอเชิญประชุมการจัดการความรู้ สำนักชลประทานที่ 11 ครั้งที่ 25/53 [06-09-53] 
44
ขอส่งรายชื่อเพื่อรับการคัดเลือก บุคคล และผลงานดีเด่นด้านการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2553 [06-09-53] 
45
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมการสัมมนาเพื่อสรุปบทเรียนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 [20-08-53] 
46
ขอเชิญประชุมการจัดการความรู้ สำนักชลประทานที่ 11 ครั้งที่ 23/53 [17-08-53] 
47
แจ้งกำหนดกิจกรรมการสรุปบทเรียนตามแผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ [10-08-53] 
48
ขอเชิญประชุมการจัดการความรู้ สำนักชลประทานที่ 11 ครั้งที่ 21/53 [19-07-53] 
49
ขอนุมัติเกณ์การประกวดบุคคล หน่วยงาน และผลงานดีเด่นด้านจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 [19-07-53]
50
แต่งตั้งทีมจัดการความรู้ (KM Team) โครงการฯ นนทบุรี [19-07-53]
51
แต่งตั้งทีมจัดการความรู้ (KM Team) โครงการฯ รังสิตใต้ [12-07-53]  
52
แต่งตั้งทีมจัดการความรู้ (KM Team) โครงการฯ ก่อสร้าง 1 สำนักชลประทานที่ 11 [12-07-53] 
53
แต่งตั้งทีมจัดการความรู้ (KM Team) โครงการฯ พระองค์ไชยานุชิต [07-07-53] 
54
ขอเชิญประชุมการจัดการความรู้ สำนักชลประทานที่ 11 ครั้งที่ 20/53 [29-06-53]
55
ขอให้หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานเข้าร่วมประชุม KM Day แทน [29-06-53]
56
ขอเชิญชมนิทรรศการ 108 ปี กรมชลประทาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ สชป.11 วันที่ 24-29 มิถุนายน 2553 (เว้นวันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน 2553) [24-06-53]

  

57
นิทรรศการ KM 108 ปี กรมชลประทาน [22-06-53]
58
การจัดประชุมสัญจร สชป.11 [20-06-53]
59
ขอเชิญประชุมการจัดการความรู้ สำนักชลประทานที่ 11 ครั้งที่ 19/53 [17-06-53]
60
ฝึกอบรมการทำน้ำยาเอนกประสงค์ชีวภาพ [17-06-53]
61
ขอเลื่อนการประชุมการจัดการความรู้ สำนักชลประทานที่ 11 ครั้งที่ 18/53 เป็นวันที่ 16 มิถุนายน 2553 เวลา 10.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ สำนักชลประทานที่ 11 [10-06-53]
62
ขอเชิญประชุมการจัดการความรู้ สำนักชลประทานที่ 11 ครั้งที่ 17/53 ในวันที่ 7 มิถุนายน 2553 เวลา 10.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ สำนักชลประทานที่ 11 [04-06-53]
63
แจ้งประชาสัมพันธ์กิจกรรม KM DAY 2010 และเกณฑ์การประเมินการจัดนิทรรศการของสำนัก/กอง [02-06-53]
64
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี มอบหนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต(GMP) “ระดับดีมาก” ให้กับน้ำดื่มตรา ชลประทาน [27-05-53]
65
พระปพนพัชร์ ภิบาลพักตร์นิธี เจ้าอาวาสวัดคำประมง จ.สกลนคร บรรยายเรื่อง "จิตอาสากับการรักษาโรคมะเร็งโดยวิธีสมาธิบำบัด" ณ ห้องศูนย์เรียนรู้ สำนักชลประทานที่ 11 [27-05-53]
66
การจัดงานเทศกาลสงกรานต์ [02-05-53]
67
ประชาสัมพันธ์การเปิดศูนย์เรียนรู้ สำนักชลประทานที่ 11 [12-04-53]  

  

68
การจัดงานวันเด็ก [10-01-53]