สำนักงานเลขานุการกรม
กองการเงินและบัญชี
กองกฎหมายและที่ดิน
กองแผนงาน
กองพัสดุ
ศูนย์สารสนเทศ
สำนักเครื่องจักรกล
สำนักบริหารโครงการ
สำนักพัฒนาโครงสร้าง
สำนักวิจัยและพัฒนา
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมฯ
สำนักออกแบบวิศวกรรมฯ
สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ
สำนักโครงการขนาดใหญ่
สำนักงานจัดรูปที่ดิน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มกิจกรรมพิเศษ
สชป.1 (เชียงใหม่)
สชป.2 (ลำปาง)
สชป.3 (พิษณุโลก)
สชป.4 (กำแพงเพชร)
สชป.5 (อุดรธานี)
สชป.6 (ขอนแก่น)
สชป.7 (อุบลราชธานี)
สชป.8 (นครราชสีมา)
สชป.9 (ชลบุรี)
สชป.10 (ลพบุรี)
สชป.11 (นนทบุรี)
สชป.12 (ชัยนาท)
สชป.13 (กาญจนบุรี)
สชป.14 (ประจวบคีรีขันธ์)
สชป.15 (นครศรีธรรมราช)
สชป.16 (สงขลา)
สชป.17 (นราธิวาส)
สถาบันพัฒนาการชลประทาน
 
  จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
เริ่มนับ 25 มิถุนายน 2553
 
 
วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2557 นายพงศ์ศักดิ์   อรุณวิจิตรสกุล ประธานทีมงานจัดการความรู้สำนักชลประทานที่ 11 และคณะทีมงานจัดการความรู้ สำนักชลประทานที่ 11 ได้เข้าร่วมประชุมกับทีมงานจัดการความรู้ สำนักชลประทานที่ 9 โดยมี ผบร.ชป.9 และคณะให้การต้อนรับ
 
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2557 นายเพิ่มศักดิ์   คิดหมาย ประธานทีมงานจัดการความรู้ กรมชลประทาน ได้นำคณะทีมงานจัดการความรู้ กรมชลประทาน เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ของสำนักชลประทานที่ 11 ณ ห้องศูนย์เรียนรู้สำนักชลประทานที่ 11
 
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2557 นายพงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล ประธานทีมงานจัดการความรู้ สำนักชลประทานที่ 11 เป็นประธานในการประชุมการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1/2557 โดยมี ทีมงานจัดการความรู้ สำนักชลประทานที่ 11 ร่วมติดตามความก้าวหน้า
 
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 ทีมงานจัดการความรู้ย่อย สรุปบทเรียนจากการดำเนินการจัดการความรู้ในปี 2556 (AAR 2013) พร้อมพิจารณาจัดแผนการจัดการความรู้ในปี 2557 ตามแบบฟอร์มที่ 1 และ แบบฟอร์มที่ 2
 

ส่งเอกสารแปลเป็นภาษาไทย เรื่องเขื่อนกั้นน้ำอัพสเลาไดก์ [17-06-56]

การตรวจสอบประเมินการจัดการความรู้ (KMA) ตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 [09-08-55]

ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนานวัตกรรม (Creative For Innovation) เพิ่มเติม [06-07-55]
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติม [04-06-55]
แจ้งยืนยันรายชื่อคณะทำงานด้านการจัดกการความรู้และทีมงานเครือข่ายการจัดการความรู้ ร่วมโครงการ KM Best Practice ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 [11-07-55]
ขอเชิญประชุมการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เพื่อประเมินตนเองตามเกณฑ์ประเมินการจัดการความรู้ ระดับสำนัก/กอง (KMA 2012) [11-07-55]
การตรวจโครงการบูรณาการสถานีสูบน้ำฯ ด้วยกิจกรรม 5 ส ประจำปี 2555 [02-07-55]
ขอส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมชุมชนนักปฎิบัติ (Cops) [14-06-55]
ขอข้อมูลการจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน และตัวอย่างสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ [13-06-55]
ขอความเห็นชอบการจัดกิจกรรม KM Day 2012 วันที่ 13-15 มิถุนายน 2555 [11-06-55]
ขอแจ้งผลการประกวด ผลงานการจัดการความรู้ กรมชลประทาน KM Day 2012 [08-06-55]
ตัวชี้วัดการจัดการความรู้ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 [01-06-55]
   
 
 
  รายงานสภาพชั้นดินอ่อนบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาและพื้นที่ฝั่งตะวันตก-ตะวันออกตอนล่าง
 

  เนื่องจากลักษณะทางธรณีวิทยาพื้นที่ภาคกลางตอนล่างเป็นชั้นตะกอนยุคควอเทอร์นารีประกอบด้วยกรวด ทราย ตะกอนทรายและดินเหนียว  โดยเฉพาะอย่างยิ่งชั้นดินเหนียวอ่อนกรุงเทพ (Bangkok Clay) มีคุณสมบัติที่มีความข้นเหลวน้อยและมีความหนาไม่แน่นอน

 
 ข้อมูลโดย :: กลุ่มปฐพีและธรณีวิทยา ส่วนวิศวกรรมบริหาร
  การแก้ปัญหาภัยแล้งอำเภอคลองเขื่อน
 

  โครงการฯ พระองค์ไชยานุชิตเป็นโครงการประเภทเก็บกักน้ำและบรรเทา อุทกภัย เพื่อช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในทุ่งราบของจังหวัดฉะเชิงเทรา และพื้นที่ทางฝั่งขวาของแม่น้ำบางปะกงมีเขตติดต่อกับโครงการฯ รังสิตใต้กับโครงการฯชลหารพิจิตร

 
 ข้อมูลโดย :: โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต
  โครงการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ
 

  เพื่อกำจัดมลพิษ และสิ่งแวดล้อมภายในบริเวณกรมชลประทานปากเกร็ด และปลูกจิตสำนึกให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาในพื้นที่ จึงได้ทำการจัดเก็บเศษหญ่้า ใบไม้ และขยะภายในบริเวณกรมชลประทานปากเกร็ด มีการคัดแยกขยะ การนำใส่เครื่องย่อย และนำวัสดุที่ย่อยใส่เครื่องทำปุ๋ยหมักชีวภาพ

 
 ข้อมูลโดย :: ฝ่ายอาคารสถานที่ 2 (ปากเกร็ด)
 


 
สาร CKO
 
  KM11-1
  KM11-2