แบบฟอร์มที่ 1    ->>
ลำดับ
ชื่อกระบวนงาน
ตัวชี้วัดกระบวนงาน
คู่มือ/แนวทางปฏิบัติที่ได้จัดทำไว้แล้ว
หน้าที่ความรับผิดชอบของสำนัก/กองในปัจจุบัน
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 1. กระบวนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามใบขอเบิกเงินในระบบ GFMIS งบลงทุนและงบดำเนินงาน  - ร้อยละที่เบิกจ่ายได้ทันภายในกำหนดเวลา (1 วันทำการ/ซ.ม)
(เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ชป.24.1ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน และชป.24.2 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน
 - คู่มือการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในระบบ GFMIS (คลังความรู้เมนูความรู้สนับสนุนภารกิจหลัก)
 2. กระบวนงานด้านการเงินและบัญชี  - ร้อยละที่เบิกจ่ายได้ทันภายในกำหนดเวลา (1 วันทำการ/ซ.ม)
(เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ชป.24.1ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน และชป.24.2 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน)
 - คู่มือการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี และกระบวนงานด้านการเงินและบัญชี
(คลังความรู้เมนูความรู้สนับสนุนภารกิจหลัก)
 3. กระบวนงานตรวจสอบใบสำคัญ  - ร้อยละที่เบิกจ่ายได้ทันภายในกำหนดเวลา (1 วันทำการ/ซ.ม) (เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ชป.24.1ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน และชป.24.2 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน)  - คู่มือการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี และกระบวนงานตรวจสอบใบสำคัญ
(คลังความรู้เมนูความรู้สนับสนุนภารกิจหลัก)
   4. การจัดซื้อจัดจ้าง  - ความสำเร็จของการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามแผน(เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ชป.24.1ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน และชป.24.2 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน)  - คู่มือ-แนวทางปฏิบัติงานด้านพัสดุ
(Website ของกองพัสดุ)
   5. การดำเนินการจัดประชุม  - ความสำเร็จในการจัดทำวาระการประชุม และกำหนด วัน เวลา และสถานที่ประชุม  - กระบวนงานการดำเนินการจัดประชุม (คลังความรู้เมนูความรู้สนับสนุนภารกิจหลัก)
   6. กระบวนงานให้บริการข้อมูลข่าวสารภายใน/ภายนอกหน่วยงาน

 - ความสำเร็จในการจัดทำสื่อ ลง Internet
     1. จัดหาข้อมูลเพื่อจัดเตรียมทำข่าวแพร่พร้อมบันทึก ภาพนิ่ง/
ภาพเคลื่อนไหว เพื่อประกอบการเขียนข่าว
     2. ดำเนินการเขียนข่าวพร้อมภาพประกอบ เพื่อเผยแพร่ ทาง Web site สำนัก/กรมฯ


 - ความสำเร็จในการจัดบอร์ด
     1. จัดเตรียมข้อมูล/วัสดุ/อุปกรณ์ เพื่อดำเนินการเผยแพร่ข้อมูล
ผ่านสื่อ
    2. ออกแบบสื่อให้เหมาะสมกับงาน
    3. เผยแพร่สื่อตามจุดต่างๆ ตามบอร์ดสำนักฯ

 -  กระบวนงานให้บริการ ข้อมูลข่าวสารภายใน/ภายนอกหน่วยงาน (คลังความรู้เมนูความรู้สนับสนุนภารกิจหลัก)
   7. กระบวนงานดำเนินการเสริมสร้างแรงจูงใจความผาสุก และความผูกพันของบุคลากร  - ความสำเร็จในการจัดทำรายงานตามแผน และผลการเสริมสร้าง ความผาสุกความพึงพอใจ  - กระบวนงานดำเนินการสร้างแรงจูงใจความผาสุก และความผูกพันของบุคลากร (คลังความรู้เมนูความรู้สนับสนุนภารกิจหลัก)
   8. กระบวนงานควบคุม ตรวจสอบ กลั่นกรองงาน หนังสือราชการ  - ความสำเร็จในการพิจารณากลั่นกรองหนังสือเสนอผู้บังคับบัญชา  - กระบวนงานการร้องเรียน
(คลังความรู้เมนูความรู้สนับสนุนภารกิจหลัก)
   9. กระบวนงานติดตาม/ตรวจสอบเอกสารที่มีกำหนดเวลาส่ง  - ความสำเร็จใน การจัดส่งหนังสือให้ผู้เกี่ยวข้อง ภายในเวลาที่กำหนด (ต่อ 1 เรื่อง)  - กระบวนงานส่งเอกสาร และคู่มือการรับส่งเอกสารทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
(คลังความรู้เมนูความรู้สนับสนุนภารกิจหลัก)
   10. การบันทึก/เพิ่มเติม/แก้ไข ประวัติ  - ฐานข้อมูล ประวัติมีความเป็นปัจจุบันและคาดเคลื่อนน้อย  - กระบวนงานการบันทึก/เพิ่มเติม/แก้ไข ประวัติ
(ความรู้สนับสนุนภารกิจหลัก ด้านบริหารงานบุคคล ข้อ 6)
   11. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการและเสนอขอเลื่อนค่าตอบแทนประจำปี  - พนักงานราชการได้รับค่าตอบแทน ด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม  - กระบวนงานประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการและเสนอขอเลื่อนค่าตอบแทนประจำปี
(คู่มือการปฏิบัติการ/กระบวนงาน ด้านบริหารงานบุคคล ข้อ 2)
   12. ตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  - ลูกจ้างประจำที่มีคุณสมบัติครบได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์  - กระบวนงานตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
(คู่มือการปฏิบัติการ/กระบวนงาน ด้านบริหารงานบุคคล ข้อ 1)
   13. งานทะเบียนคุมวันปฏิบัติราชการ วันลา ของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ  - มีฐานข้อมูลการลาของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ สามารถค้นหาได้ง่าย  - กระบวนงานทะเบียนคุมวันปฏิบัติราชการ วันลา ของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ
(คู่มือการปฏิบัติการ/กระบวนงาน ด้านบริหารงานบุคคล ข้อ 3)
   14. งานสอบคัดเลือกสรรหาพนักงานราชการ  - ได้พนักงานราชการที่มีประสิทธิภาพ  - กระบวนงานสอบคัดเลือกสรรหาพนักงานราชการ
(คู่มือการปฏิบัติการ/กระบวนงาน ด้านบริหารงานบุคคล ข้อ 4)
   15. การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  - เจ้าหน้าที่ได้มีบัตรประจำตัว  - กระบวนงานการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
(ความรู้สนับสนุนภารกิจหลัก ด้านบริหารงานบุคคล ข้อ 3)
   16. การขอพระราชทานเพลิง  - ได้รับไฟพระราชทาน/หีบเพลิง  - กระบวนงานการขอขอพระราชทานเพลิง
(ความรู้สนับสนุนภารกิจหลัก ด้านบริหารงานบุคคล ข้อ 1)
   17. การขอพระราชทานเพลิงเป็นกรณีพิเศษ  - ได้รับไฟพระราชทาน/หีบเพลิง  - กระบวนงานการขอขอพระราชทานเพลิงกรณีพิเศษ
(ความรู้สนับสนุนภารกิจหลัก ด้านบริหารงานบุคคล ข้อ 2)
ส่วนวิศวกรรมบริหาร
   1. ศึกษาพิจารณาโครงการเบื้องต้น  - ชป.13 ร้อยละของงานศึกษาวางโครงการที่แล้วเสร็จตามแผน  - คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.11
   2. การดำเนินงานสำรวจ  - ชป.14 ร้อยละของงานสำรวจที่แล้วเสร็จตามแผน  - คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.11
   3. การดำเนินงานสำรวจธรณี และปฐพีวิทยา  - ชป.14 ร้อยละของงานสำรวจที่แล้วเสร็จตามแผน  - คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.11
   4. การดำเนินงานออกแบบชลประทาน  - ชป.15 ร้อยละของงานออกแบบที่แล้วเสร็จตามแผน  - คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.11
   5. ศึกษาพิจารณาโครงการเบื้องต้น  - ชป.08 อาคารชลประทานที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  - คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.11
   6. การตรวจสอบวิเคราะห์วัสดุวิศวกรรม  - ร้อยละของงานตรวจสอบวัสดุที่แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา  - คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.11
ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา
   1. กระบวนงานซ่อมแซมและบำรุงรักษา  - ร้อยละของการซ่อมแซม และปรับปรุงอาคารชลประทานที่แล้วเสร็จ (ชป12.1 ชป12.2 ชป24)  - คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำรายละเอียดและแผนงงานซ่อมแซมและบำรุงรักษา
   2. กระบวนงานปรับปรุงและบำรุงรักษา  - ร้อยละของการซ่อมแซม และปรับปรุงอาคารชลประทานที่แล้วเสร็จ (ชป12.1 ชป12.2 ชป24)  - คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำรายละเอียดและแผนงานปรับปรุงและบำรุงรักษา
   3. ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  - ร้อยละของการซ่อมแซม และปรับปรุงอาคารชลประทานที่แล้วเสร็จ (ชป24)  - ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (http://bid.rid.go.th/bid54/testing/index.php)
   4. กระบวนงานจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน  - ร้อยละของการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานกลุ่มพื้นฐานที่แล้วเสร็จ ตัวชี้วัด ชป.18  - การบริหารจัดการชลประทาน โดยเกษตรกรมีส่วนร่วม (http://ppp.rid.go.th/)
   5. พื้นที่การบริหารจัดการน้ำในเขตชลประทาน  - ร้อยละของพื้นที่การบริหารจัดการน้ำชลประทาน ที่แล้วเสร็จ ตามแผน ตัวชี้วัด ชป.04  - แผนการบริหารจัดการน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ในเขตชลประทาน (http://water.rid.go.th/)
ส่วนเครื่องจักรกล
   1. การบริหารจัดการงานซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์คู่ควบ  - ร้อยละของการบริหารจัดการงานซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์คู่ควบ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  - คู่มือการใช้งาน การบำรุงรักษาและแสดงชิ้นส่วนรายละเอียดเครื่องสูบน้ำ กรมชลประทาน สำนักชลประทานที่ 11
   2. การจัดทำรายงานสภาพเครื่องสูบน้ำและความ สามารถในการสูบน้ำของสถานีสูบน้ำต่างๆ ที่อยู่ภายใต้การดูแลและการควบคุมของสำนักชลประทานที่ 11  - ร้อยละของการจัดทำรายงานสภาพเครื่องสูบน้ำและความสามารถในการสูบน้ำของสถานีสูบน้ำต่างๆ ที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของสำนักชลประทานที่ 11  - รายงานสภาพเครื่องสูบน้ำของสถานีต่างๆที่อยู่ภายใต้การดูแลและการควบคุมของ สำนักชลประทานที่ 11
   3. ความสามารถในการใช้งานของระบบสื่อสารและ โทรนาคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  - ร้อยละของระบบสื่อสารและระบบโทรนาคม ที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  - คู่มือการใช้วิทยุสื่อสาร VHF
   4. การดำเนินงานด้านการประหยัดไฟฟ้าและพลังงานเชื้อเพลิงในหน่วยงาน  - ร้อยละของการดำเนินงานด้านการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและพลังงานเชื้อเพลิงในหน่วยงาน  - คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน สำนักชลประทานที่ 11
   5. การจัดทำน้ำดื่มสวัสดิการตราชลประทาน  - ร้อยละของความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำน้ำดื่มสวัสดิการตราชลประทาน  - คู่มือการผลิตน้ำดื่มสวัสดิการตราชลประทาน
   6. องค์ความรู้ : ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ในด้านการป้องกันภัยอันเกิดจากน้ำ
     ชื่อโครงการ : โครงการบูรณาการสถานีสูบน้ำและอาคารบังคับน้ำด้วย กิจกรรม ๕ ส เพื่อเตรียมพร้อมเครื่องมือในการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ สนองพระราชดำริ
 - ร้อยละของความสำเร็จของการดำเนินงานตามโครงการตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด  - คู่มือการดำเนินโครงการบูรณาการสถานีสูบน้ำและอาคารบังคับน้ำด้วยกิจกรรม 5 ส เพื่อเตรียมพร้อมเครื่องมือในการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ สนองพระราดำริ