:: กระบวนงานการสรุปบทเรียนการจัดการความรู้ สำนักชลประทานที่ 11 ::
   
  กระบวนการสรุปบทเรียนจาก การดำเนินงาน 
  กระบวนการสรุปบทเรียนจาก คู่มือปฏิบัติงานด้านผลผลิต : พัฒนาแหล่งน้ำ 
  กระบวนการสรุปบทเรียนจาก คู่มือปฏิบัติงานด้านผลผลิต : การจัดการน้ำชลประทาน 
  กระบวนการสรุปบทเรียนจาก คู่มือปฏิบัติงานด้านผลผลิต : ป้องกันภัยทางน้ำ 
  กระบวนการสรุปบทเรียนจาก การศึกษาอบรม  
  กระบวนการสรุปบทเรียนจาก บทคัดย่อทางวิชาการ  
  กระบวนการสรุปบทเรียนจาก รวมระเบียบคำสั่ง  
   
 
:: การสำรวจองค์ความรู้ สำนักชลประทานที่ 11 ::
   
  คำสั่งที่ KM 11/3/2553  เรื่อง ขอให้ส่งองค์ความรู้  
  คำสั่งที่ KM 11/14/2553  เรื่อง สำรวจความต้องการความความรู้  
      คณะทำงานด้านการจัดการความรู้ คณะที่ 1 คณะทำงานบริหารทั่วไป สำนักชลประทานที่ 11 
      คณะทำงานด้านการจัดการความรู้ คณะที่ 4 คณะทำงานด้านปฏิบัติการ สำนักชลประทานที่ 11
      โครงการชลประทานนนทบุรี
   
   
 
:: การสำรวจความพึงพอใจการใช้คลังความรู้ สำนักชลประทานที่ 11 ::
   
  ผลสำรวจความพึงพอใจในการใช้คลังความรู้ของสำนักชลประทานที่ 11 ประจำปี 2554 
     
      พีงพอใจน้อย               13.01  %  
      พึงพอใจปานกลาง        35.77  %
      พึงพอใจมาก               46.75  %
      พึงพอใจมากที่สุด           1.22  %
    
 
:: บัญชีรายชื่อองค์ความรู้ที่สำคัญ และจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน ::
   
      บัญชีรายชื่อองค์ความรู้ที่สำคัญ งานตามภารกิจหลัก
   
 
ลำดับที่
ชื่อองค์ความรู้
สถานะ
มี
ไมมี่
      :: ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ    
1
งานก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองบางใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
 
2
อาคารบังคับน้ำคลองโรงปูน ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
 
3
อาคารบังคับน้ำคลองตาล้อม ตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
 
       
      :: ด้านการบริหารจัดการน้ำ    
1
แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมปี 2553 สำนักชลประทานที่ 11
 
2
เทคโนโลยีเพื่อนความเหมาะสมกับการชลประทาน (อาจารย์ปราโมทย์ ไม้กลัด)
 
3
บริหารจัดการน้ำในเขต กทม. และปริมณฑล (อาจารย์ปราโมทย์ ไม้กลัด)
 
4

โครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์เครื่องจักรกล กรมชลประทาน อนุสรณ์ แด่นายจุลนภ  สนิทวงค์  ณ อยุธยา  องคมนตรี

 
5

งานปรับปรุงพื้นลานรอบพระอุโบสถและกำแพงแก้ว วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร

 
6

งานปรับปรุงพื้นอาคารจอดรถยนต์หลวงภายในเขตพระราชฐาน วังทวีวัฒนา  เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

 
7

โครงการก่อสร้าง ปตร. คลองบางแก้ว ตำบลคลองเขื่อน กิ่งอำเภอคอลงเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา

 
8

โครงการก่อสร้าง ทรบ.กลางคลองบางอ่าง ตำบลบางตลาด กิ่งอำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา

 
9
การพิจารณาเบื้องต้นโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำกลางคลองระบายน้ำที่ 12 ตำบลนพรัตน์  อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
 
       
      :: ด้านการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ    

1

การก่อสร้างบนพื้นที่ดินเหนียวอ่อน  
2
พฤติกรรมของชั้นดินเหนียวอ่อนต่อแรงแผ่นดินไหว  
3
การทดสอบเสาเข็มรับโมเมนต์ดัด  
4
การควบคุมงานตอกเสาเข็ม  
5
แก้มลิงตามแนวพระราชดำริ (อาจารย์ปราโมทย์  ไม้กลัด)
 
6

งานก่อสร้างประตูระบายน้ำและประตูเรือสัญจรกลางคลองนครเนืองเขต อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

 
7

งานก่อสร้างประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำประเวศน์บุรีรมย์ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

 
8

โครงการระบายน้ำฝั่งตะวันออกตามแนวพระราชดำริ และ งานก่อสร้างประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำประเวศน์บุรีรมย์

 
       
   
   
      บัญชัรายชื่อองค์ความรู้ที่สำคัญ ตามภารกิจสนับสนุน
 
 
ลำดับที่
ชื่อองค์ความรู้
สถานะ
มี
ไม่มี
      :: ด้านงานธุรการ    
1
การเขียนข้อความในส่วนหัวหนังสือ
 
2
การเขียนส่วนเนื้อหาของหนังสือโต้ตอบ
 
3
หลักการเขียนที่ดี
 
4
ลักษณะและรูปแบบของบันทึกเสนอ
 
5
การรับส่งเอกสารด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ปรับปรุงใหม่ ปี 2553
 
       
      :: ด้านบริหารบุุคคล    
1
สรุประเบียบการลาที่ข้าราชการและลูกจ้างประจำควรทราบ และถือปฏิบัติ
 
2
สรุประเบียบการลาของพนักงานราชการ
 
3
สรุประเบียบการลาของลูกจ้างชั่วคราว
 
4
การประเมินสมรรถนะและวางแผนพัฒนารายบุคคล
 
5
อินทรธนูและเครื่องหมายตำแหน่งบนอินทรธนูของข้าราชการพลเรือนสามัญ
 
6
การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 
7
การขอพระราชทานเพลิง
 
8
การขอพระราชทานเพลิงกรณีพิเศษ
 
       
      :: ด้านการเงินและบัญชี    
1
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
 
2
ค่าเช่าบ้านข้าราชการ
 
3
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
 
4
การเบิกค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์
 
5
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
 
6
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล
 
7
หลักฐานประกอบการยืมเงินทดรองราชการ
 
8
บำเน็จ/บำนาญ/บำเน็จตกทอด
 
9
สรุประเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง
 
       
      :: ด้านการพัสดุ    
1
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
  ข้อ 71 หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
  ข้อ 72 หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจการจ้าง
   ข้อ 73 หน้าที่ของผู้ควบคุมงาน
 
2
หนังสือนายกรัฐมนตรี ที่ นร 1305/ว 5855 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2544 เรื่อง ระยะเวลาในการตรวจการจ้างงานก่อสร้างและตรวจรับพัสดุ