KM Award 2009
KM Award 2010
KM Award 2011
KM Award 2012
KM Award 2013
KM AWARD 2013
KM AWARD 2013    (รางวัลหน่วยงานจัดการความรู้ดีเด่น)
 
  ประเภทรางวัล
::  รางวัลหน่วยงานจัดการความรู้ดีเด่น (ดีเด่นอันดับ 3)
  เจ้าของผลงาน
::  สำนักชลประทานที่ 11