รวมกิจกรรมประชาสัมพันธ์

    วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559 นายศราวุธ สากล ประธานทีมงานเครือข่ายการจัดการความรู้ เชิญทีมงานเครือข่ายการจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 11 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานที่ผ่านมาของกรม และของสำนัก ครั้งที่ 1/2559

   เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 นายพงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 (ผู้บริหารการจัดการความรู้ (CKO)) ได้ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดการประชุมการจัดการความรู้ ของสำนักงานชลประทานที่ 11 โดยมีนายธีระพล ตั๊งสมบุญ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมฯ (ประธานทีมงานจัดการความรู้ สชป.11) และตัวแทนจากหน่วยงานในสังกัด ร่วมการประชุม

 

   วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2559 นายพงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล CKO สำนักงานชลประทานที่ 11 เชิญประชุมทีมงานจัดการความรู้ เพื่อติดตามความก้าวหน้า และเร่งรัดการดำเนินงานตามแผนจัดการความรู้ปี 2559 ณ ห้องผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11

 

   วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2557 นายพงศ์ศักดิ์   อรุณวิจิตรสกุล ประธานทีมงานจัดการความรู้สำนักชลประทานที่ 11 และคณะทีมงานจัดการความรู้ สำนักชลประทานที่ 11 ได้เข้าร่วมประชุมกับทีมงานจัดการความรู้ สำนักชลประทานที่ 9 โดยมี ผบร.ชป.9 และคณะให้การต้อนรับ

   เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2557 นายเพิ่มศักดิ์   คิดหมาย ประธานทีมงานจัดการความรู้ กรมชลประทาน ได้นำคณะทีมงานจัดการความรู้ กรมชลประทาน เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ของสำนักชลประทานที่ 11 ณ ห้องศูนย์เรียนรู้สำนักชลประทานที่ 11

 
   เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2557 นายพงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล ประธานทีมงานจัดการความรู้ สำนักชลประทานที่ 11 เป็นประธานในการประชุมการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1/2557 โดยมี ทีมงานจัดการความรู้ สำนักชลประทานที่ 11 ร่วมติดตามความก้าวหน้า

 
   ทีมงานจัดการความรู้ย่อย สรุปบทเรียนจากการดำเนินการจัดการความรู้ในปี 2556 (AAR 2013) พร้อมพิจารณาจัดแผนการจัดการความรู้ในปี 2557 ตามแบบฟอร์มที่ 1 และ แบบฟอร์มที่ 2

 
   นายพงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสุกล ผู้เชี่ยวชาญด้านจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา ในฐานะประธานทีมงานจัดการความรู้สำนักชลประทานที่ 11 เป็นประธานประชุมทีมงานจัดการความรู้ ของสำนักชลประทานที่ 11 ครั้งที่ 2/2556

 
   นาย สมศักดิ์ เกตุจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 11ในฐานะ CKO สำนักชลประทานที่ 11 เข้ารับรางวัลหน่วยงานการจัดการความรู้ดีเด่น (KM AWARD 2012) อันดับ 2 จากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ งาน KM DAY 2013 Hanga Pavillion กรมชลประทาน สามเสน

 
   เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 นายพงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสุกล ผู้เชี่ยวชาญด้านจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สำนักชลประทานที่ 11 เป็นประธานประชุมทีมงานจัดการความรู้ ของสำนักชลประทานที่ 11 ครั้งที่ 1/2556 ณ ห้องศูนย์เรียนรู้ สำนักชลประทานที่ 11 ในที่ประชุม ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางการดำเนินงานปรับปรุงคลังความรู้ในปี 2556 พร้อมกับแผนการดำเนินงาน

 
   นาย สมศักดิ์ เกตุจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 11ในฐานะ CKO สำนักชลประทานที่ 11 เป็นประธานการประชุมเสวนา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในหัวข้อ “แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่เหมาะสมในการบริหารจัดการน้ำหลากในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง”

 
   วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2555 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักชลประทานที่ 11 นายสมศักดิ์ เกตุจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 11 ในฐานะ CKO สำนักชลประทานที่ 11 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักฯ

   นายชัยนรินท์  พันธ์ภิญญาภรณ์  ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 11 ประธาน CKO เป็นประธาน ประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ และคณะทำงาน การพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เพื่อประเมินตนเอง ตามเกณฑ์ประเมินการจัดการความรู้ระดับสำนัก/กอง (KMA 2012)

 
   สำนักชลประทานที่ ๑๑ จัดนิทรรศการระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบปีที่ ๑๑๐ (๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕) ในการจัดกิจกรรมจะเป็นการเล่าประสบการณ์ ความสำเร็จ ความประทับใจ ในการปฏิบัติงานจากผู้เกษียณอายุราชการ

 
   นายชัยนรินท์ พันธ์ภิญญาภรณ์ CKO ๑๑ เป็นประธานประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ณ ห้องศูนย์เรียนรู้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ เมื่อวันพุธที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ ในที่ประชุม ได้มีการพิจารณาหลักเกณฑ์การประเมิน การประกวดผลงาน หน่วยงาน และบุคคลด้านการจัดการความรู้ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
 
   CKO สำนักชลประทานที่ ๑๑ เป็นประธานประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ ณ ห้องศูนย์เรียนรู้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแผนการจัดการความรู้ของสำนักชลประทานที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๕๕ หลักเกณฑ์การประกวด KM AWARD 2012
 
   วันที่ 17-18 กันยายน 2554 ทีมงานจัดการความรู้ สำนักชลประทานที่ 11 จัดโครงการประชุมการถอดบทเรียนการบริหารจัดการน้ำในฤดูน้ำหลาก พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง และการถอดความรู้จากผู้เกษียณอายุราชการในปี 2554 ณ ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า อำเภอสัตหีบ และโรงแรม ลองบีช การ์เด้นท์ โฮเทล แอนด์ สปาพัทยา จังหวัดชลบุรี
 
   วันศุกร์ที่  26  สิงหาคม  2554  ที่ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายชัยนรินท์  พันธ์ภิญญาภรณ์  ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 11  เป็นประธานประชุมผู้บริหารสำนักชลประทานที่ 11 (สัญจร ครั้งที่ 4/2554) และในโอกาสเดียวกัน เป็นประธานพิธีมอบรางวัลบุคคล และคณะบุคคลการจัดการความรู้ (KM) ของสำนักชลประทานที่ 11
 
นายชัยนรินท์ พันธ์ภิญญาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 11 ประธานทีมงานจัดการความรู้ และผู้บริหารจัดการความรู้ สำนักชลประทานที่๑๑ (CKO 11) เป็นประธานการประชุมทีมงานจัดการความรู้ ของสำนักชลประทานที่ 11
 
   นายชัยนรินท์ พันธ์ภิญญาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 11 ได้เดินทางไปตรวจงาน ปตร.และ สน.คลองโยง ซึ่งเป็นงานในความรับผิดชอบของโครงการก่อสร้าง 1/11 พร้อมทั้งตรวจงานโครงการสถานีสูบน้ำ 5 ส ณ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (ปตร. และ สน. คลองมหาสวัสดิ์) โครงการส่งน้ำฯ พระพิมล
 
   วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2554 นายชัยนรินท์ พันธ์ภิญญาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 11 ประธาน CKO 11 เป็นประธานประชุมทีมงานการจัดการความรู้ และประชุมคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักชลประทานที่ 11 ครั้งที่ 8/2554 ณ ห้องศูนย์เรียนรู้สำนักชลประทานที่ 11
 
   ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ ๑๑ ประธาน CKO เป็นประธานประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ คณะทำงาน Web site คณะทำงานแก้ไขปัญหาน้ำเสียไหลลงทางน้ำชลประทาน โดยมี ผศ.บุญมา ป้านประดิษฐ์ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม
 
   นายณัฐพงศ์ ศิริโภค ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการ เป็นประธานคณะทำงานจัดงานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัว ขอพรผู้ใหญ่ ณ ลานอเนกประสงค์ (บริเวณด้านข้างอาคารสำนักชลประทานที่ ๑๑) โดย นายชัยนรินท์ พันธ์ภิญญาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ ๑๑ เป็นประธาน
 
   วันพุธที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๔ ที่ห้องศูนย์เรียนรู้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ นายชัยนรินท์ พันธ์ภิญญาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ ๑๑ ประธาน CKO เป็นประธานประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ คณะทำงานแก้ไขปัญหาน้ำเสียไหลลงทางน้ำชลประทาน
 
  วันพุธที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๔ ที่ห้องศูนย์เรียนรู้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ นายชัยนรินท์ พันธ์ภิญญาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ ๑๑ ประธาน CKO เป็นประธานประชุมคณะทำงานศูนย์เรียนรู้ สชป. ๑๑ จากการประชุมมีการพัฒนาแผนการจัดการความรู้ เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
 
  นายชัยนรินท์ พันธ์ภิญญาภรณ์ ผส.ชป. ๑๑ ประธาน CKO เป็นประธานการประชุม การจัดการความรู้สำนักชลประทานที่ ๑๑ ณ ห้องศูนย์เรียนรู้ โดยมีคณะเทศบาลนครปากเกร็ด ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมการถ่ายทอดสด VDO STREAMING ของสำนักชลประทานที่๑๑ ในระหว่างการประชุม
 
   เมื่อวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2553 สำนักชลประทานที่ 11 ให้การต้อนรับคณะกรรมการ KM กรมชลประทาน ณ ห้องศูนย์เรียนรู้ สำนักชลประทานที่ 11 ซึ่งทำการสัมภาษณ์วิสัยทัศน์ ทัศนคติ ของนายชัยนรินท์  พันธ์ภิญญาภรณ์  CKO ทีมจัดการความรู้ เพื่อรับทราบข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ สำนักชลประทานที่ 11
 
คลิกเพื่อดูภาพใหญ่
   นายชัยนรินท์ พันธ์ภิญญาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 11 และคณะ ให้การต้อนรับ ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงชลประทาน ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา และบริหารจัดการแหล่งน้ำ เยี่ยมชมโรงผลิตน้ำดื่มตราชลประทาน เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 53
 
คลิกเพื่ออ่านต่อ..