สำนักงานเลขานุการกรม
กองการเงินและบัญชี
กองกฎหมายและที่ดิน
กองแผนงาน
กองพัสดุ
ศูนย์สารสนเทศ
สำนักเครื่องจักรกล
สำนักบริหารโครงการ
สำนักพัฒนาโครงสร้าง
สำนักวิจัยและพัฒนา
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมฯ
สำนักออกแบบวิศวกรรมฯ
สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ
สำนักโครงการขนาดใหญ่
สำนักงานจัดรูปที่ดิน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มกิจกรรมพิเศษ
สชป.1 (เชียงใหม่)
สชป.2 (ลำปาง)
สชป.3 (พิษณุโลก)
สชป.4 (กำแพงเพชร)
สชป.5 (อุดรธานี)
สชป.6 (ขอนแก่น)
สชป.7 (อุบลราชธานี)
สชป.8 (นครราชสีมา)
สชป.9 (ชลบุรี)
สชป.10 (ลพบุรี)
สชป.11 (นนทบุรี)
สชป.12 (ชัยนาท)
สชป.13 (กาญจนบุรี)
สชป.14 (ประจวบคีรีขันธ์)
สชป.15 (นครศรีธรรมราช)
สชป.16 (สงขลา)
สชป.17 (นราธิวาส)
สถาบันพัฒนาการชลประทาน
 
 
   >> บทความวิชาการ
 
  ::  บทความวิชาการภายใน   ::  บทความวิชาการภายนอก  
  รายงานการศึกษาแก้ไขปัญหาการทรุดตัวคันคลอง 26
เจ้าของผลงาน :: โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ
กลั่นกรองโดย :: คณะทำงาน ( ตามคำสั่งกรมชลประทานที่ ข.570/2555)
ปีที่รายงาน:: พ.ศ.. 2555
File Download ::
 
  รายงานการสำรวจปฐพีและธรณีวิทยา โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำปากคลองบางโค
เจ้าของผลงาน :: กลุ่มปฐพีและธรณีวิทยา ส่วนวิศวกรรม สำนักชลประทานที่ 11
กลั่นกรองโดย :: คณะทำงานส่วนวิศวกรรมบริหาร และสิ่งแวดล้อม สำนักชลประทานที่ 11
ปีที่รายงาน:: พ.ศ. 2555
File Download ::
 
  การขออนุญาตปลูกสร้างอาคารอื่นใดล่วงล้ำลำน้ำในเขตจังหวัดนนทบุรี
เจ้าของผลงาน :: โครงการชลประทานนนทบุรี
กลั่นกรองโดย :: คณะทำงานส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สำนักชลประทานที่ 11
ปีที่รายงาน:: พ.ศ. 2554
File Download ::
 
  ปัญหาน้ำเสียในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี
เจ้าของผลงาน :: โครงการชลประทานนนทบุรี
กลั่นกรองโดย :: คณะทำงานส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สำนักชลประทานที่ 11
ปีที่รายงาน:: พ.ศ. 2554
File Download ::
 
  โครงการ ปตร. คลองกระแชง ตำบลบ้านกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
เจ้าของผลงาน :: นายศราวุธ สากล วิศวกรรมชลประทาน 6 ว ส่วนวิศวกรรมบริหาร สำนักชลประทานที่ 11
กลั่นกรองโดย :: คณะทำงานส่วนวิศวกรรมบริหาร และสิ่งแวดล้อม สำนักชลประทานที่ 11
ปีที่รายงาน:: พ.ศ. 2554
File Download ::
 
  โครงการ ปตร. บางยาง ตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
เจ้าของผลงาน :: นายศราวุธ สากล วิศวกรรมชลประทาน 6 ว ส่วนวิศวกรรมบริหาร สำนักชลประทานที่ 11
กลั่นกรองโดย :: คณะทำงานส่วนวิศวกรรมบริหาร และสิ่งแวดล้อม สำนักชลประทานที่ 11
ปีที่รายงาน:: พ.ศ. 2554
File Download ::
 
  โครงการ ปตร.คลองอ้อมโรงหีบ
เจ้าของผลงาน :: นายศราวุธ สากล วิศวกรรมชลประทาน 6 ว ส่วนวิศวกรรมบริหาร สำนักชลประทานที่ 11
กลั่นกรองโดย :: คณะทำงานส่วนวิศวกรรมบริหาร และสิ่งแวดล้อม สำนักชลประทานที่ 11
ปีที่รายงาน:: พ.ศ.. 2554
File Download ::
 
  รายงานการศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้นงานก่อสร้างประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำลำพญา ตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
เจ้าของผลงาน :: นายสมคิด ศิริรูป วิศวกรรมชลประทาน 6 ว โครงการก่อสร้าง 1/11
กลั่นกรองโดย :: คณะทำงานส่วนวิศวกรรมบริหาร และสิ่งแวดล้อม สำนักชลประทานที่ 11
ปีที่รายงาน :: พ.ศ. 2553
File Download ::
 
  รายงานการศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้นงานปรับปรุงประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองมหาสวัสดิ์ ตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
เจ้าของผลงาน :: นายสมคิด ศิริรูป วิศวกรรมชลประทาน 6 ว โครงการก่อสร้าง 1/11
กลั่นกรองโดย :: คณะทำงานส่วนวิศวกรรมบริหาร และสิ่งแวดล้อม สำนักชลประทานที่ 11
ปีที่รายงาน:: พ.ศ. 2553
File Download ::
 
  รายงานการพิจารณาเบื้องต้นพื้นโครงการประตูระบายน้ำกลางคลองระบายน้ำที่ 12 ตำบลนพรัตน์ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
เจ้าของผลงาน :: กลุ่มพิจารณาโครงการ ส่วนวิศวกรรมบริหาร สำนักชลประทานที่ 11
กลั่นกรองโดย :: คณะทำงานส่วนวิศวกรรมบริหาร และสิ่งแวดล้อม สำนักชลประทานที่ 11
ปีที่รายงาน:: พ.ศ. 2553
File Download ::
 
  รายงานการพิจารณาเบื้องต้นพื้นที่ปิดล้อมคลองอำแพง ตำบลอำแพง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
เจ้าของผลงาน :: กลุ่มพิจารณาโครงการ ส่วนวิศวกรรมบริหาร สำนักชลประทานที่ 11
กลั่นกรองโดย :: คณะทำงานส่วนวิศวกรรมบริหาร และสิ่งแวดล้อม สำนักชลประทานที่ 11
ปีที่รายงาน:: พ.ศ. 2553
File Download ::