หมวด 6 :: การจัดการกระบวนการ
 
ประเด็นการประเมิน
คะแนน
การดำเนินการ
หลักฐาน
1
2
3
4
5
 6.1 สำนัก/กอง ใช้ KM เพื่อปรับปรุงกระบวนงานหลักของสำนัก/กองอย่างไร    
   
1. ดำเนินการจัดทำกระบวนงาน และคู่มือปฏิบัติงานตามเกณฑ์การประเมินการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ
2. การใช้ COPs เพื่อพัฒนากระบวนงานให้ดีขึ้น โดยมีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และข้อมูลซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดการต่อยอดด้าน การเร่งรัดดำเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ ให้เต็มพื้นที่ชลประทาน สนองตอบต่อนโยบายเร่งด่วนของกรมฯ
1. กระบวนงาน และคู่มือการปฏิบัติงานต่างๆ
2. กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ(COPs) "การตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน" [บันทึกการขอจัดกิจกรรม] [ภาพถ่ายกิจกรรม] [คู่มือการเร่งรัดการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน]
 6.2 สำนัก/กอง ใช้ KM เชื่อมโยงเครื่องมือการปรับปรุงคุณภาพงานอื่นๆ อย่างไร    
   
สชป.11 ใช้ เครื่องมือการจัดการความรู้เช่น AAR COPsเชื่อมโยงเครื่องมืออื่นเช่น BSC (คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี) และปรับปรุงการเผยแพร่ถ่ายทอดวัฒนธรรม และค่านิยมของกรมชลประทาน
1. คำรับรองการปฏิบัติราชการ
2. ภาพถ่ายการเข้ารับรางวัลกิจกรรมเผยแพร่วัฒนธรรม และค่านิยม ของกรมฯ
 6.3 สำนัก/กอง ใช้ KM ในการปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนอย่างไร    
   
1. เชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญจาก สำนักงานเลขานุการกรม มาบรรยายในการปรับปรุงกระบวนการ E-สารบรรณ ภายในสำนักฯ
2. ศึกษาดูงานระบบหนังสือเวียน ระบบรับส่งเรื่อง ระบบรายงาน และระบบติดตามผลการปฎิบัติงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 9 เพื่อนำมาปรับปรุงระบบงานธุรการภายในสำนัก
1. กิจกรรมอบรม E-สารบรรณ [ภาพกิจกรรม] [เอกสาร]
2. กิจกรรมศึกษาดูงานระบบหนังสือเวียน ระบบรับส่งเรื่อง ระบบรายงาน และระบบติดตามผลการปฎิบัติงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 9 [ภาพกิจกรรม] [เอกสาร]