หมวด 5 :: การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
 
ประเด็นการประเมิน
คะแนน
การดำเนินการ
หลักฐาน
1
2
3
4
5
 5.1 ทีมงานจัดการความรู้ของสำนัก/กองมีองค์ประกอบตามข้อกำหนดและมีการดำเนินการ กิจกรรมตามแผนอย่างต่อเนื่องหรือไม่      
 
1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้ ทีมงานจัดการความรู้ และคณะทำงานกลั่นกรองด้านการจัดการความรู้ ปี 2559 เพื่อกำหนดทีมงานและหน้าที่รับผิดชอบการดำเนินการ KM อย่างชัดเจน คลอบคลุมบุคลากรทุกกลุ่ม
2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเครือข่ายการจัดการความรู้ (KM Teamwork) ปี 2559 มีการกำหนดทีมงานเพื่อรับผิดชอบการดำเนินการ KM
1. แต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้ (CKO) ทีมงานจัดการความรู้ (KM Team) และคณะทำงานกลั่นกรองด้านการจัดการความรู้ [คำสั่ง] [รายงานการประชุม]
2. แต่งตั้งคณะทำงานเครือข่ายการจัดการความรู้ (KM Teamwork) [คำสั่ง]
การประชุม [หนังสือเชิญประชุม] [รายงานการประชุม] [ภาพกิจกรรม]
3. คณะทำงาน Core team จัดการความรู้สำนักงานชลประทานที่ 11
[รายงานการประชุม]
 5.2 สำนัก/กอง สนับสนุน จูงใจให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม KM อย่างไร      
 
1. สนับสนุนเพิ่มพูนองค์ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรฝ่ายบริหารงานทั่วไป โดยศึกษาดูงานโครงการพัฒนาระบบหนังสือเวียน และแนวทางการบริหารจัดการน้ำร่วมกับ สชป.9 ในกิจกรรม KM Buddy
2. สนับสนุนให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กรด้วยกิจกรรม KM Day RIO 2016
3. ยกย่องชมเชยบุคลากรที่ได้รับรางวัลในกิจกรรม KM
1. KM Buddy [เอกสาร] [รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม] [ภาพกิจกรรม]
2. KM Day RIO 2016 [เอกสาร] [รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม] [ภาพกิจกรรม1] [ภาพกิจกรรม2][ภาพกิจกรรม3] [ภาพกิจกรรม4] [ภาพกิจกรรม5]
5.3 บุคลากรของสำนัก/กองได้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการจัดการความรู้ที่กรมจัด ดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจด้านการจัดการความรู้      
 
   จัดส่งผู้แทนเข้าร่วม โครงการพัฒนาบุคลากรด้าน การจัดการความรู้ที่กรมจัด ดำเนินการตามโควต้าที่ได้รับการแจ้งอย่างสม่ำเสมอ
 5.4 สำนัก/กอง มีการนำผลการประกวดตามโครงการ KM AWARD หรือ กิจกรรมการ ประกวด KM ของสำนัก/กอง ไปประกอบการประเมินผลการปฎิบัติราชการประจำปี อย่างเป็นรูปธรรมอย่างไร      
 
  ใช้ผลการประกวด ตามโครงการ KM Award เป็นแนวทางประกอบพิจารณาผลการปฎิบัติ ราชการ สำนักได้พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในระดับดีเด่น-ดีมาก ให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลตามโครงการ KM AWARD ปี 2015
1. ผลการคัดเลือกผลงาน หน่วยงาน และบุคลากรด้านการจัดการความรู้ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2559 [เอกสาร] [ภาพกิจกรรม]
2. ประกาศกรมชลประทาน เรื่องรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
 5.5 สำนัก/กอง ส่งเสริมให้บุคลากรปรับปรุงประสิทธิภาพทำงาน และสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อเป็นสินทรัพย์ของหน่วยงานหรือไม่ (อธิบายวิธีการ/ยกตัวอย่างนวัตกรรม)    
   
  ส่งเสริม สนับสนุนให้ บุคลากรในองค์กร ใช้ความรู้ โดยมุ่งเน้นทักษะการทำงานในพื้นทีที่แตกต่าง เพื่อเร่งรัดการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน ของแต่ละฝ่ายส่งน้ำ ตามเป้าประสงค์ของกรม
1. กิจกรรมวาระต่างๆ ที่จัดทำขึ้นเพื่อให้บุคลากรได้นำเสนอความรู้ วิธีการใหม่ๆ ในการทำงานของหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา เร่งรัดจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน (กลุ่มพื้นฐาน)
 5.6 สำนัก/กอง มีวิธีการถ่ายโอนความรู้ที่สำคัญจากบุคลากรที่จะเกษียน ย้าย โอน ลาออก จากหน่วยงาน เพื่อเก็บรักษาไว้อย่างไร (ความรู้ที่สำคัญ หมายถึง ความรู้ที่จำเป็นในการ ปฎิบัติภารกิจหลักของหน่วยงาน)    
   
1. มีการถ่ายโอนความรู้จากผู้เกษียณอายุราชการ
1. ถอดความรู้เรื่องเล่าจากผู้เกษียณอายุราชการ
  - นายนายอนันต์ เจริญรัตน์ (ผคบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน)
  - นายชูชาติ ศุภวรรธนางกูร (ผคป.ปทุมธานี)
  - นายประสงค์ อินดนตรี (ผคบ.ภาษีเจริญ)
 5.7 การจัดการความรู้ภายในสำนัก/กอง ทำให้บุคลากรมีความพึงพอใจและมีความสุข ในการทำงานและส่งผลกับประสิทธิภาพการปฎิบัติงานที่ดียิ่งขึ้นหรือไม่    
   

แบบสอบถามความพึงพอใจ
  1. การเข้าร่วมกิจกรรมตามวันสำคัญต่างๆที่สำนัก และกรมจัดขึ้น
  2. การเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาติไทย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
  3. การเข้าร่วมกิจกรรมโครงการตรวจคัดกรองสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคต่างๆ
  4. ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ใน Website คลังความรู้ความพึงพอใจต่อการกิจกรรม KM Day

 

 ผลการประเมินความผาสุกความพึงพอใจและแรงจูงใจจากการจัดการความรู้