หมวด 4 :: การวัด วิเคราะห์และการจัดการความรู้
 
ประเด็นการประเมิน
คะแนน
การดำเนินการ
หลักฐาน
1
2
3
4
5
 4.1 สำนัก/กอง คัดเลือก รวบรวม เชื่อมโยง และบูรณาการข้อมูลสารสนเทศเพื่อติดตามการ ปฎิบัติงานประจำวันอย่างไร (ข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นในการทำงานประจำวัน ได้แก่ สถานะตัวชี้วัดที่สำคัญที่เชื่อมโยงถึงประสิทธิภาพการปฎิบัติงาน เช่น สถานการณ์น้ำ สถานการณ์เบิกจ่ายงบประมาณ สถานะความก้าวหน้าการดำเนินการงาน/โครงการที่ สำคัญเป็นต้น)      
 
  นำข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ที่จำเป็น สำหรับการปฏิบัติงานลงใน Website ได้แก่ รายงานการประชุม, รายงานผลการปฏิบัติงานในระบบติดตาม, และการนำองค์ความรู้จัดลงในหมวดหมู่
1. ระบบติดตามงาน Online (กองแผนงาน)
2. หนังสือเวียน (ประชาสัมพันธ์)
3. สถานการณ์น้ำประจำวัน
4. รายงานการประชุม
 4.2 สำนัก/กอง update เว็บไซด์ของหน่วยงานและเว็บไซด์คลังความรู้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อใช้ ในการสนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานอย่างไร      
 
  สำนักงานชลประทานที่ 11 มีการแต่งตั้งคณะทำงาน website ของสำนัก มีหน้าที่ในการรวบรวม กลั่นกรอง และปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศ ทุกวัน เพื่อติดตามสถานการณ์ประจำวัน ได้แก่ สถานการณ์น้ำ, ระบบติดตาม Online รวมทั้งองค์ความรู้ในคลังความรู้
1. คำสั่งแต่งตั้งคณะที่ปรึกษา และคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกำกับ บันทึกข้อมูล เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ระบบติดตามงาน Online (กองแผนงาน)
4. หนังสือเวียน (ประชาสัมพันธ์)
5. สถานการณ์น้ำประจำวัน
 4.3 สำนัก/กอง ประมวล กลั่นกรอง ตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของ ความรู้ที่จัดเก็บในคลังความรู้ของสำนัก/กองอย่างไร      
 
  ทำการประมวล กลั่นกรอง และตรวจสอบความถูกต้อง โดยคณะทำงาน KM, คณะทำงานกลั่นกรององค์ความรู้ 5 ด้าน และมีกระบวนงานการจัดการความรู้ เป็นแบบแผน
1. แต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้ (CKO) ทีมงานจัดการความรู้ (KM Team) และคณะทำงานกลั่นกรองด้านการจัดการความร้
2. แต่งตั้งคณะทำงานเครือข่ายการจัดการความรู้ (KM Teamwork)
3. กระบวนการจัดการความรู้
4. คณะทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. คณะทำงานกำกับ บันทึกข้อมูล เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 4.4 สำนัก/กอง มีแผนผังกระบวนการ เพื่อปรับปรุงเว็บไซด์คลังความรู้ให้เป็นตามลักษณะ สำคัญที่กำหนดหรือไม่    
   
  พัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์คลังความรู้ของสำนัก โดยมีข้อมูลพื้นฐานตามแบบฟอร์มที่ 3
1. K-Directory แสดงเนื้อหาองค์ความรู้ตามหมวดหมู่ความรู้ต่างๆ ดังนี้้
 - คู่มือการปฏิบัติงาน
 - ระเบียบ คำสั่ง แนวทางปฏิบัติ
 - บทความ/ ผลงานทางวิชาการ ภายในหน่วยงาน
 - บทความ/ ผลงานทางวิชาการ ภายนอก
 - องค์ความรู้ที่ได้จากแผนการจัดการความรู้ที่ผ่านมา
 - ผลงานวิจัย ผลการศึกษาของสำนัก/กอง
 - สรุปบทเรียนแผนงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน
 - สรุปผลการอบรม/ สัมมนา/ ดูงาน
 - องค์ความรู้ที่ได้จากการถอดความรู้ เรื่องเล่า ชุมชนนักปฏิบัติ และอื่นๆ
 - สื่อการเรียนรู้ (สื่อที่ใช้ในการนำเสนองาน/ องค์ความรู้)/ สื่อเผยแพร่ความรู้
 - นวัตกรรม (ทุกประเภท)
 - เว็บลิ้งค์
 4.5 สำนัก/กองรวบรวมและถ่ายโอนความรู้จากบุคลากรในสังกัดอย่างไร           
 
1. ถอดความรู้จากผู้เกษียณอายุราชการ
2. ถ่ายโอนความรู้ของบุคลากรที่ผ่านการอบรม/สัมมนา/ดูงาน หลักสูตรต่างๆ
3. ถ่ายทอดความรู้จากการปฏิบัติงานตามภารกิจโดยใช้ COPs เพื่อแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานของฝ่ายส่งน้ำฯ
1. ถอดความรู้เรื่องเล่าจากผู้เกษียณอายุราชการ
    - นายนายอนันต์ เจริญรัตน์ (ผคบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน)
    - นายชูชาติ ศุภวรรธนางกูร (ผคป.ปทุมธานี)
    - นายประสงค์ อินดนตรี (ผคบ.ภาษีเจริญ)
2. รายงานสรุปการอบรม/สัมมนา/ดูงาน
3. กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ(COPs) "การตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน" [บันทึกการขอจัดกิจกรรม] [ภาพถ่ายกิจกรรม] [คู่มือการเร่งรัดการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน]
 4.6 สำนัก/กอง รวบรวมและถ่ายโอนความรู้จากผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสียอย่างไร    
   
  ถ่ายโอนความรู้จากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยกระบวนการมีส่วนร่วม (คสป.)
1. แผ่นพับ [01] [02]
 4.7 สำนัก/กอง จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ภายในสำนัก/กอง และแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ข้ามหน่วยงานอย่างไร      
 
  1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในสำนักโดยการ KM Refreshing ทีมเครือข่าย
  2. ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วัน KM Day กรมฯ
1. การประชุมทีมเครือข่าย [หนังสือเชิญประชุม] [รายงานการประชุม 1/59][รายงานการประชุม 2/59] [ภาพกิจกรรม]
2. ร่วมกิจกรรมวัน KM Day RIO11 2016 [เอกสาร] [ภาพกิจกรรม1] [ภาพกิจกรรม2][ภาพกิจกรรม3] [ภาพกิจกรรม4] [ภาพกิจกรรม5]
 4.8 สำนัก/กอง มีการวัดผลตัวชี้วัดที่สำคัญเพื่อประเมินผลความสำเร็จตามแผนการจัดการ ความรู้ (ตัวชี้วัดที่สำคัญที่กรมกำหนด คือ แบบฟอร์มและการจัดองค์ประกอบแผนฯ วันที่อนุมัติแผน ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การรายงานก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนอย่าน้อย 2 ครั้ง/ปี ร้อยละ ความสำเร็จการดำเนินการตามแผน)      
 
1.การตรวจประเมินแผนการจัดการความรู้ KM Action Plan และแผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุธศาสตร์ มีการตรวจประเมิน 2 ครั้ง
2. การประเมินการจัดการความรู้ KMA จะมีการตรวจประเมินปีละ 1 ครั้ง
1. ผลการตรวจประเมินแผน KM Action Plan 2015 [ครั้งที่ 1] [ครั้งที่ 2]
2. ผลการตรวจประเมินการจัดการความรู้ KMA 2015
 4.9 สำนัก/กอง มีการออกแบบกิจกรรมการจัดการความรู้ที่มีกลยุทธ์ สอดคล้องกับบริบท องค์กร และมีความโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ แตกต่างจากหน่วยงานอื่น และเกิดผลประโยชน์ ในการพัฒนาการจัดการความรู้หรือไม่
   
   
1.จากผลการสรุปบทเรียนจากการดำเนินงานที่ผ่านมา(Feedback Report)พบว่าปัญหาในการดำเนินงานที่สำคัญมีสองเรื่องคือ ผู้บริหารต้องให้ความสำคัญ และการสื่อสาร จึงได้ตั้งทีมงานเครือข่ายเพื่อเพิ่มช่องทางในการสื่อสารแบบ 2 ทางให้ทั่วถึงทั้งสำนักฯ โดยในปี 59 กำหนดเป้าหมายเพียงปรับฐานความรู้ความเข้าใจ KM ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
1. คำสั่งแต่งตั้งทีมจัดการความรู้
2. คำสั่งแต่งตั้งทีมงานเครือข่ายการจัดการความรู้
3. รายงานการประชุมทีมเครือข่าย เพื่อ Refreshing
4. กระบวนการ KM
5. ผลงานการจัดการความรู้ รางวัล KM AWARD ปี 2009, 2010, 2011, 2012, 2013