หมวด 3 :: การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 
ประเด็นการประเมิน
คะแนน
การดำเนินการ
หลักฐาน
1
2
3
4
5
 3.1 สำนัก/กอง สำรวจเพื่อให้ทราบความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ เสียอย่างไร    
   
1. สำรวจความต้องการจากผู้รับบริการ โดยใช้แบบคำร้องการจัดการเรื่่องร้องเรียน และให้ความสำคัญโดยพัฒนาระบบติดตาม ที่ผู้รับบริการสามารถติดตามสถานะการดำเนินงานได้ที่เว๊บไซต์โครงการฯ
2. การประชุมเพื่อรับฟังความต้องการจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1.1 การจัดการเรื่องร้องเรียน [กระบวนการ] [แบบฟอร์มคำร้อง]
1.2 ตัวอย่างคำร้อง-ปี 59 (คำร้องเพื่อให้ทราบว่าเป็นความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)
 3.2 สำนัก/กอง รับฟังข้อร้องเรียนที่เป็นปัจจุบันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านช่องทางใด      
 
ช่องทางการรับฟังข้อร้องเรียน ดังนี้
1. สายด่วน 1460
2. Facebook / Email /Line
3. ประชุมชี้แจงและรับฟังข้อร้องเรียน
4. ข่าวสารจากสื่อมวลชน
5. จดหมาย
6. ติดต่อด้วยตนเอง
7. ตู้รับฟังความคิดเห็น
8. หนังสือทางราชการ
1. ตัวอย่างสายด่วน 1460 [01]
2. ตัวอย่างทางข่าวสารจากสื่อมวลชน [ข่าว-01]
3. ตัวอย่างทางจดหมาย [จดหมาย-01]
 
 
 3.3 สำนัก/กอง นำข้อมูล (ทั้งข้อร้องเรียนและความต้องการ) จากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียมาใช้เป็นข้อมูลสำคัญ และนำไปปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อให้บริการที่ดีขึ้น อย่างไร    
   
  การดำเนินงานในส่วนของข้อร้องเรียนมีกระบวนการทำงานที่ชัดเจน เนื่องจากเป็นกระบวนการที่เป็นมาตรฐานของกรมฯ (กสช.) แต่ยังไมาสามารถนำไปปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้นได้
1. สถิติเรื่องร้องเรียน ปี 2558-2559 [01] [02]
 
 3.4 สำนัก/กองใช้ข้อมูลและความรู้ (จากข้อ 3.1-3.3) ที่ได้รับจากผู้รับบริการและผู้มีส่วน ได้เสีย และนำไปช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียอย่างไร (การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี หมายถึง สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้ ตามความเหมาะสม สร้างความพึงพอใจได้ สร้างความเข้มแข็งให้เครือข่ายได้ จูงใจให้เครือข่าย เข้ามาร่วมประสานประโยชน์และส่งผลดีกับการทำงานได้)    
   
โครงการรับเรื่องร้องเรียนจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้ตามความเหมาะสม สามารถสร้างความพึงพอใจและสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
   การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
[ตัวอย่าง 1-เรื่องร้องเรียน]
[ตัวอย่าง 2-เรื่องร้องเรียน]
[ตัวอย่าง 3-นาเผือก]
 3.5 สำนัก/กองประเมินความพึงพอใจ (พอใจ/ไม่พอใจ) ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียอย่างไร    
   

   สำนักประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยใช้แบบสำรวจตามที่กรมกำหนด โดยให้ครอบคลุมพื้นที่ และมีจำนวนที่เหมาะสม

1. แบบสำรวจ สสช.P1-2559
2. บันทึกผลการประเมินความพึงพอใจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 3.6 สำนัก/กองมีช่องทางที่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงข้อมูล สารสนเทศ เพื่อรับบริการของสำนัก/กองผ่านช่องทางใดบ้าง และช่องทางใดมีประสิทธิภาพที่สุด      
 
1. เว็บไซต์
2. Facebook
3. Line
4. แผ่นพับ
5. โปสเตอร์
***ช่องทางที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดคือ เว็บไซต์
1. www11.rid.go.th/rid11
2. Facebook
3. Line
4. แผ่นพับ [01]
5. โปสเตอร์ [01]