หมวด 2 :: การวางแผนยุทธศาสตร์
 
ประเด็นการประเมิน
คะแนน
การดำเนินการ
หลักฐาน
1
2
3
4
5

 2.1 สำนัก/กอง นำผลการสรุปบทเรียน (จากข้อ 1.9) ตามภารกิจและแนวทางการปรับปรุงงานมาใช้เป็นข้อมูลสำคัญในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี (ActionPlan) อย่างไร

   
   
1. นำรายงานการสอบทานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฎิบัติราชการ ประจำปี 2558 รายงานการป้อนกลับผลการตรวจประเมินการจัดการความรู้ตามเกณฑ์ KMA2015 และนโยบายที่สำคัญเร่งด่วนของกรม และกระทรวง มาใช้เป็นข้อมุลประกอบการจัดทำแผนการปฎิบัติงานประจำปี 2559
1. แผนจัดการความรู้ [ฟอร์ม 1] [ฟอร์ม 2 ]
2. รายงานการสอบทานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฎิบัติราชการ ประจำปี 2558 [01] [02]
3. รายงานการป้อนกลับผลการตรวจประเมินการจัดการความรู้ตามเกณฑ์ KMA2015
4. AAR KM 2015
 2.2 สำนัก/กอง มีการจัดทำ KM Action Plan ตามแนวทางที่กรมฯ กำหนด ต่อเนื่องทุกปี หรือไม่ (ต้องประกอบด้วย แบบฟอร์ม 1 และ แบบฟอร์ม 2)        
จัดทำแผนปฏิบัติการ KM ตามแนวทางที่กรมฯกำหนด โดยผ่านการกลั่นกรองจากที่ประชุมทีมงานจัดการความรู้ อย่างต่อเนื่องทุกปี
1. แผนจัดการความรู้ ปี 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558 ,2559
2. คณะทำงานทีมจัดการความรู้ [01] [02]
3. การประชุมทีมงานจัดการความรู้ [รายงานการประชุม]
 2.3 สำนัก/กอง มีวิธีการคัดเลือกหัวข้อองค์กรความรู้เพื่อจัดทำแผนปฎิบัติการ KM อย่างไร        
สำนักชลประทานที่ 11 มีการบ่งชี้องค์ความรู้ที่สำคัญจำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ โดยมีกระบวนการ AAR 2014 และเลือกองค์ความรู้ที่มีปัญหา มีความสำคัญ และมีความจำเป็นเร่งด่วนต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนเป้าหมายของกรม โดยมีการจัดทำแผนเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์หลัก 2 องค์ความรู้
1. แผนจัดการความรู้ [ฟอร์ม 1]
 2.4 สำนัก/กองถ่ายทอด KM Action Plan ไปสู่ผู้ปฎิบัติให้เกิดการดำเนินการทั่วถึงทั้ง หน่วยงาน และเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ตามแผนอย่างไร        
1. ถ่ายทอดแผนโดยการจัดทำบันทึกแจ้งเวียนให้บุคลากรในสังกัดทราบทั่วกัน
2. ถ่ายทอดแผนผ่าน Website คลังความรู้ของสำนักฯ
1. หนังสือเวียน
2. แผนการจัดการความรู้ [ฟอร์ม 1] [ฟอร์ม 2]
 2.5 สำนัก/กองสรุปผลการดำเนินการตาม KM Action Plan เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พบว่า สามารถดำเนินการได้บรรลุตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในแผนฯ คิดเป็นร้อยละเท่าใด    
   
1. สำนักมีการตรวจประเมินแผน KM Action Plan ไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง
2. การประเมินการจัดการความรู้ KMA จะมีการตรวจประเมินปีละ 1 ครั้ง
1. ผลการตรวจประเมินแผน KM Action Plan 2015 [ครั้งที่ 1] [ครั้งที่ 2] ซึ่งมีผลการดำเนินงานร้อยละ 79.59 เมื่อเทียบกับแผนกิจกรรม
2. ผลการตรวจประเมินการจัดการความรู้ KMA 2015
3. รายงานการประชุมสำนัก (เร่งรัดแผนงาน KM)