หมวด 1 :: การนำองค์กร
 
ประเด็นการประเมิน
คะแนน
การดำเนินการ
หลักฐาน
1
2
3
4
5

 1.1 CKO สื่อสาร ถ่ายทอดทิศทางของหน่วยงาน (วิสัยทัศน์ ค่านิยม เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์ของกรม) ต่อบุคลากรเพื่อให้บุคลากรได้รับรู้ เข้าใจถึงเป้าหมายองค์กร และนำส่วนที่เกี่ยวข้องไปปฎิบัติอย่างไร(พิจารณาประกอบกันในมิติต่าง ๆ ประกอบด้วย ช่องทางการสื่อสารความถี่ของการสื่อสาร และความครอบคลุมทุกส่วน กลุ่ม ฝ่าย จนถึงระดับบุคคล)

   
   
1. มีการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ค่านิยมเป้าประสงค์และตัวชี้วัดภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมฯ (ปีละ 1 ครั้ง)
2. เผยแพร่วิสัยทัศน์ค่านิยม เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์ ทาง website สำนักฯ
3. CKO ติดตามการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามค่าเป้าหมายตามคำรับรอง โดยเฉพาะเป้าหมายที่สำคัญ เช่นผลการเบิกจ่าย การบริหารจัดการน้ำผ่านการประชุมสำนักฯ
4. การจัดทำเอกสารประเมินโครงการฯฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา (ปีละ 1 ครั้ง)
5. การดำเนินการครอบคลุมส่วน,ฝ่าย,โครงการฯ และหน่วยงานฝากในเขต สชป.11
1. คำรับรองการปฏิบัติราชการการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ค่านิยมเป้าประสงค์และตัวชี้วัดภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมฯ
2. website สำนักงานชลประทานที่ 11
3. รายงานการประชุม [ครั้งที่ 2/59] [ครั้งที่ 5/59]
4. การจัดเอกสารประเมินโครงการฯ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา
 1.2 CKO สื่อสารถ่ายทอด วิสัยทัศน์การจัดการความรู้และ วัฒนธรรมการเรียนรู้ของกรมชลสู่บุคลากรเพื่อให้บุคลากรได้รับรู้ เข้าใจถึงเป้าหมายการจัดการความรู้ และนำส่วนที่เกี่ยวข้องไปปฎิบัติอย่างไร (พิจารณาประกอบกันในมิติต่าง ๆ ประกอบด้วย ช่องทางการสื่อสารความถี่ของการสื่อสารและความครอบคลุมทุกส่วน กลุ่ม ฝ่าย จนถึงระดับบุคคล)        
1. ถ่ายทอดผ่านการประชุมของสำนัก
2. ประชาสัมพันธ์ผ่านสาร CKO
3. เผยแพร่ทางคลังความรู้ สชป.11
1. รายงานการประชุมสำนักฯ
2. สาร CKO [โปสเตอร์]  การเผยแพร่่ตามหน่วยงาน [1] [2]
3. เว็บไซต์คลังความรู้
 1.3 CKO สื่อสารแนวทางการดำเนินการจัดการความรู้เพื่อนำไปสู่การปฎิบัติอย่างไร (พิจารณาประกอบกันในมิติต่าง ๆ ประกอบด้วย ช่องทางการสื่อสาร ความถี่ของการสื่อสาร และความครอบคลุมทุกส่วน กลุ่ม ฝ่าย จนถึงระดับบุคคล)    
   
1. CKO จัดทำแผนการจัดการความรู้ของสำนักฯ(ทุกปี)และแจ้งเวียนให้โครงการทราบ
2. CKO ประกาศนโยบายการจัดการความรู้ของสำนักฯเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจน
3. CKO สั่งการให้บรรจุการจัดการความรู้ไว้ในวาระการประชุมสำนัก
4. CKO ให้นโยบายการจัดการความรู้ กิจกรรม KM Day
1. แผนการจัดการความรู้ประจำปี 2559 [ฟอร์ม 1] [ฟอร์ม 2] [หนังสือแจ้งเวียนแผน KM]
2. หนังสือเวียน (Website) สชป.11
3. รายงานการประชุมสำนักฯ [ครั้งที่ 5/59] [ครั้งที่ 9/59]
4. กิจกรรม KM Day [1] [2] [3] [4] [5] [6]
 1.4 CKO สร้างบรรยากาศเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของบุคลากรในสังกัดอย่างไร    
   
1. กำหนดแนวทางและทิศทางในการจัดการความรู้ของสำนักฯ
2. ยกย่อง ชมเชย ให้กำลังใจทุกคนในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ
3. จัดกิจกรรม KM Day ของสำนักฯ
4. มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
5. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความผาสุกในสำนักฯ
6. ส่งเสริมให้บุคลากรมีการสรุปบทเรียนจากการฝึกอบรม ดูงานแล้วส่งบทสรุปลงในwebคลังความรู้สำนักฯ
1. สาร CKO
2. ภาพแจกรางวัลผู้มีผลงานในการเผยวัฒนธรรม และค่านิยมของกรม
3. กิจกรรม KM Day RIO 11 2016 [เอกสาร] [รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม]
4. กิจกรรมอบรม E-สารบรรณ [ภาพกิจกรรม] [เอกสาร]
5. กิจกรรมเสริมสร้างความผาสุก [เกษียณ]  [ปีใหม่] [สงกรานต์]
6. สรุปบทเรียนจากการอบรม ดูงาน

 

 1.5 CKO แสดงออกในการเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อส่งเสริมการจัดการความรู้อย่างไร (เช่น แสดงพฤติกรรมการถ่ายทอด แบ่งปันความรู้ การเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ของหน่วยงาน เป็นต้น)           
   
1. เป็นผู้นำในการสรุปบทเรียนประจำปี 2558 (AAR 2015)
2. เป็นผู้นำในการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนจัดการความรู้ ประจำปี 2559 (Site Visit) [โครงการฯเจ้าเจ็ดฯ] [โครงการฯ พระพิมล]
1. AAR 2015
2. ภาพกิจกรรม Site Visit [โครงการฯ พระพิมล] [โครงการฯ เจ้าเจ็ด] [โครงการฯ รังสิตใต้]
 1.6 CKO สนับสนุน ให้รางวัลแก่บุคลากรที่แสดงออกในการร่วมพัฒนาการจัดการความรู้ของหน่วยงานหรือไม่ ประกอบด้วย ทีมงานจัดการความรู้ของหน่วยงาน บุคลากรที่เสนอนวัตกรรมเข้าร่วมประกวด บุคลากรที่เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้ผู้รับบริการ เป็นต้น        
1. CKO พิจารณาความดีความชอบเป็นกรณีพิเศษสำหรับบุคลากรที่มี ผลการปฎิบัติงานดีเด่นด้านต่างๆ เช่นการจัดการความรู้ สบ.ดีเด่น
2. CKO มอบรางวัลเป็นพิเศษสำหรับ บุคคลากร หรือทีมงานที่สร้างชื่อเสียงให้สำนัก
3. CKO ยกย่องชมเชยผู้ปฎิบัติงานดีเด่น และผู้ได้รับรางวัล ในวาระต่างๆ เช่นการประชุมสำนักฯ
1. - หลักเกณฑ์ให้รางวัล สบ.ดีเด่น
    - ผลการคัดเลือกผลงาน KM ปี2559
    - ประกาศกรมชลประทาน เรื่องรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
2. ภาพมอบรางวัลผู้มีผลงานในการเผยวัฒนธรรม และค่านิยมของกรม
3. รายงานการประชุมสำนักฯ [ครั้งที่ 4/59] [ครั้งที่ 5/59]
 1.7 CKO ดำเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ / นวัตกรรม ที่ต้องนำมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างไร    
   
1. CKO อนุมัติเงินทุนหมุนเวียนให้จัดซื้อ/จัดหาวัสดุ-อุปกรณ์เพื่อใช้รองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม/ดูงาน
3. มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
4. แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อรองรับและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เช่นระบบโทรมาตรฯ
1. งบประมาณรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียน [เอกสารอนุมัติงบประมาณเงินทุนหมุนเวียน] [รายละเอียดครุภัณฑ์ที่ได้รับอนุมัติ]
2. สรุปบทเรียนจากการศึกษา-อบรม
3. E-สารบรรณ [ภาพกิจกรรม] [เอกสาร]
4. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานระบบโทรมาตร
 1.8 CKO สนับสนุนให้นำเครื่องมือการจัดการความรู้ ( KM Tools เช่น AAR, CoP, Story Telling, Coaching, K-Forum, K-Asset, Best Practice, Peer Assist, Cross - functional Team etc. ) มาใช้เพื่อให้การปฏิบัติงานในหน่วยงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น    
   
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานด้านต่างๆ (Cross-functional)
2. สนับสนุนให้จัดกิจกรรมถอดความรู้ (Storytelling)
3. สนับสนุนให้ศึกษาดูงานหน่วยงานภายนอกที่มีผลงานเป็นเลิศ (Best Plactice)
4. CKO ใช้ KM Buddy เพื่อแก้ปัญหาการบริหารจัดการน้ำบริเวณรอยต่อระหว่าง สชป.9 และ สชป.11
5. ใช้กิจกรรม KM Day เพื่อเป็นช่องทางในสื่อสารแนวทางการจัดการความรู้ของสำนักฯ รวมถึงเป็นช่องทางในการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้ดำเนินการในปี 2559 เพื่อให้เกิดการต่อยอด ขยายผล นำไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน
1. แต่งตั้งคณะทำงานเครือข่ายการจัดการความรู้ (KM Teamwork)
2. ถอดความรู้เรื่องเล่าจากผู้เกษียณอายุราชการ
    - นายนายอนันต์ เจริญรัตน์ (ผคบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน)
    - นายชูชาติ ศุภวรรธนางกูร (ผคป.ปทุมธานี)
    - นายประสงค์ อินดนตรี (ผคบ.ภาษีเจริญ)
3. ศึกษาดูงาน สชป.9 และการจัดกิจกรรม KM Buddy [เอกสาร] [รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม] [ภาพกิจกรรม]
4. KM Day [เอกสาร] [รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม] [ภาพกิจกรรม1] [ภาพกิจกรรม2][ภาพกิจกรรม3] [ภาพกิจกรรม4] [ภาพกิจกรรม5]
 1.9 CKO มีนโยบายกำหนดให้มีการสรุปบทเรียนผลการดำเนินงานตามภารกิจ (หมายถึงงานตามหน้าที่ที่กำหนดของหน่วยงานนั้นๆ เช่น งานพัฒนาแหล่งน้ำ งานการเงิน งานประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ทั้งนี้ ให้พิจารณาจากคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานเป็นข้อมูลสำคัญ) เพื่อแสวงหาแนวทาง/วิธีการที่เหมาะสมในการปรับปรุงการทำงานของสำนัก/กองอย่างไร
       
ไม่มีการดำเนินงานที่เป็นระบบในปี 2559
 
 
 1.10 CKO ประยุกต์ใช้การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดียิ่งขึ้นกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียของหน่วยงานอย่างไร    
   
1.CKO 11 พบประชาชนเพื่อรับฟังและชี้แจงปัญหาในพื้นที่
1. ภาพ CKO ตรวจงานและรับฟังปัญหาในพื้นที่ [01] [02] [03] [04] [05]
 1.11 CKO กำหนดแนวทาง/วิธีการเพื่อ ควบคุม กำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้เพื่อให้มีการดำเนินการตามแผนอย่างครบถ้วนตามเป้าหมายที่กำหนดอย่างไร    
   
1. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน/คณะกรรมการ ด้านต่างๆ
2. มีการควบคุม กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยการประชุม
1. แต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้ (CKO) ทีมงานจัดการความรู้ (KM Team) และคณะทำงานกลั่นกรองด้านการจัดการความร้
2. แต่งตั้งคณะทำงานเครือข่ายการจัดการความรู้ (KM Teamwork)
3. [CKO ติดตามการดำเนินงานการจัดการความรู้]  รายงานการประชุมผู้บริหาร สชป.11 [01] [02]
4. website คลังความรู้ [ประเมินรอบ 6 เดือน] [ประเมินรอบ 12 เดือน]