สรุปการประเมินผลตามเกณฑ์การจัดการความรู้ (KMA2013) สำนักชลประทานที่ 11
         หมวด 1 :: การนำองค์กร
 
ประเด็นการประเมิน
คะแนน
การดำเนินการ
หลักฐาน
1
2
3
4
5
 1.1 CKO สำนัก/กอง สื่อสาร ถ่ายทอดทิศทางของหน่วยงาน ได้แก่ วิสัยทัศน์ ค่านิยม เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์ของกรม ต่อบุคลากร เพื่อนำสู่การปฏิบัติอย่างไร
   
 1.1.1 ช่องทางการสื่อสาร
    1.1.2 ความถี่การสื่อสาร
    1.1.3 ครอบคลุมทุกส่วน กลุ่ม ฝ่าย ถึงระดับบุคคล
     
 
1. การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ค่านิยมเป้าประสงค์และตัวชี้วัดภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมฯ,แผนยุทธศาสตร์สำนักและแผนยุทธศาสตร์โครงการฯ (ปีละ 1 ครั้ง)
2. การเผยแพร่ทาง website สำนักฯ
3. การจัดบอร์ดนิทรรศการ(KM DAY,บอร์ดประชาสัมพันธ์สำนักฯ)
4. การประชุมสำนักฯ CKO เป็นประธานมีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ค่านิยมเป้าประสงค์แก่ผู้เข้าร่วมประชุม
5. การจัดทำรายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ (ปีละ ๗ ครั้ง)
6. การจัดทำเอกสารประเมินโครงการฯฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา(ปีละ๑ครั้ง)
7. การส่งหนังสือวิสัยทัศน์ ค่านิยม เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์ของกรมฯเวียนให้ส่วน,ฝ่าย,โครงการฯและหน่วยงานรับทราบ(ปีละ๑ครั้ง)
8. การดำเนินการครอบคลุมส่วน,ฝ่าย,โครงการฯและหน่วยงานฝากในเขต สชป.๑
1. คำรับรองการปฏิบัติราชการและการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ค่านิยมเป้าประสงค์และตัวชี้วัดภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมฯ
2. website สำนักฯ
3. บอร์ดประชาสัมพันธ์สำนักฯ
4. รายงานการประชุมสำนักฯ
5. รายงานติดตามผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำเดือนทาง website สชป.11 และ ประจำไตรมาส ตาม website ของกองแผนงาน [สชป.11] [กองแผนงาน]
6. การจัดทำเอกสารประเมินโครงการฯฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา
 1.2 CKO สำนัก/กอง สื่อสาร ถ่ายทอดวิสัยทัศน์การจัดการความรู้ และวัฒนธรรมการ  เรียนรู้ของกรมชลประทานสู่บุคลากรของสำนัก/กอง เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างไร    
    1.1.1 ช่องทางการสื่อสาร
    1.1.2 ความถี่การสื่อสาร
    1.1.3 ครอบคลุมทุกส่วน กลุ่ม ฝ่าย ถึงระดับบุคคล
     
 
1. ถ่ายทอดผ่านการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสชป.11
2. ถ่ายทอดผ่านการประชุมKM
3. ถ่ายทอดผ่านการประชุมสัญจร
4. เผยแพร่ทางWebsiteสชป.11
 
 
1. รายงานการประชุมสำนักฯ (ครั้งที่ 5/55 วาระที่ 4.2)
2. หนังสือเชิญประชุม
3. รายงานการประชุม KM
4. เว็บไซต์คลังความรู้
5. ห้องเรียนรู้
 1.3 CKO สำนัก/กอง สื่อสารแนวทางด้านการจัดการความรู้เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างไร
    1.1.1 ช่องทางการสื่อสาร
    1.1.2 ความถี่การสื่อสาร
    1.1.3 ครอบคลุมทุกส่วน กลุ่ม ฝ่าย ถึงระดับบุคคล
   
   
1. CKO จัดทำแผนการจัดการความรู้ของสำนักฯ(ทุกปี)และแจ้งเวียนให้โครงการทราบ
2. CKO มีการประกาศนโยบายการจัดการความรู้ของสำนักฯเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจน
3. CKO มีการออกคำสั่งแต่งตั้งทีมงานจัดการความรู้สำนักฯครอบคลุมบุคลากรทุกส่วน กลุ่ม ฝ่ายและโครงการฯ
4. CKO มีการออกคำสั่งชุมชนนักปฏิบัติ ๗ ชุมชนนักปฏิบัติครอบคลุมทุกส่วน กลุ่ม ฝ่ายและโครงการฯ
5. CKO ให้ความสำคัญกับวัน KM DAY,มีการจัดนิทรรศการร่วมกับกรม เชิญบุคลากร และเกษตรกร ยุวชลกรทั่วทั้งสำนักฯเข้าร่วมชมงาน KM DAY
1. CKO แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานการจัดการความรู้
2. แต่งตั้งคณะกรรมการคณะทำงานโครงการบูรณาการสถานีสูบน้ำและอาคารบังคับน้ำด้วยกิจกรรม5ส
3. แต่งตั้งคณะทำงานระบบติดตามOnline
4. หนังสือเวียน(Website)สชป.11
5. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการเบิกจ่าย
6. ภาพกิจกรรม KM DAY
7. ภาพ CKO กล่าวในที่ประชุมเกี่ยวกับ KM
 1.4 CKO สำนัก/กอง สร้างบรรยากาศเพื่อการสนับสนุนการเรียนรู้ ทั้งในระดับสำนัก/กอง และระดับบุคคลอย่างไร    
   
1. กำหนดแนวทางและทิศทางในการจัดการความรู้ของสำนักฯ
2. ให้โอกาสทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเป็นกันเอง
3. ยกย่อง ชมเชย ให้กำลังใจทุกคนในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ
4. สนับสนุนให้มีสถานที่ อุปกรณ์และงบประมาณที่เหมาะสมเพื่อการเรียนรู้และการจัดการความรู้
5. สนับสนุนให้ผู้เกี่ยวข้องได้เข้ารับการฝึก อบรม ศึกษาดูงานจากหน่วยงานภายนอกเพื่อนำความรู้มาพัฒนาการปฏิบัติงาน
6. จัดกิจกรรมKM Day ร่วมกับกรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากรของสำนักฯ
7. มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
8. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความผาสุกในสำนักฯ

9. ส่งเสริมให้บุคลากรมีการสรุปบทเรียนจากการฝึกอบรม ดูงานแล้วส่งบทสรุปลงในwebคลังความรู้สำนักฯ

1. รายงานการประชุมครั้งที่ 5/2555
2. ภาพถ่ายกิจกรรมวัน KM Day และการรับรางวัล KM 2012
3. ห้องเรียนรู้
4. ภาพร่วมกิจกรรม Best Practice สชป.14, 15
5. เชิญผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง "แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่เหมาะสมเพื่อบริหารจัดการลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง"
 1.5 CKO สำนัก/กองแสดงออกอย่างไรเพื่อการเป็นแบบอย่างที่ดีในประเด็นต่อไปนี้
       1.5.1 การถ่ายทอด แบ่งปันความรู้
       1.5.2 การมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ของสำนัก/กอง
       
   
   
1. ส่งเสริมให้บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอก เช่นการเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆมาบรรยาย การแจ้งเวียนให้บุคลากรในสำนักฯเข้าร่วมกิจกรรม KM Day 2013
2. เป็นผู้นำในการจัดนิทรรศการ KM Day 2013 ร่วมกับกรม
3. ออกตรวจสอบและติดตามงานที่มีปัญหาด้วยตัวเอง
4. สนับสนุนให้มีการสรุปบทเรียนประจำปี2554,2555
1. การประชุม KM
2. กิจกรรม KM Day
3. ภาพถ่าย CKO ออกตรวจงานภาคสนาม
4. ประธานคณะกรรมโครงการบูรณาการสถานีสูบน้ำ และอาคารบังคับน้ำด้วยกิจกรรม 5 ส
5. ภาพถ่ายกิจกรรมโครงการบูรณาการสถานีสูบน้ำ และอาคารบังคับน้ำด้วยกิจกรรม 5 ส
 1.6 CKO สำนัก/กองสนับสนุน ยกย่อง ให้รางวัลแก่บุคลากร/ทีมงาน ที่มีการพัฒนาการ  เรียนรู้ สร้างนวัตกรรม หรือที่มีผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือไม่      
 
1. CKOยกย่องชมเชยบุคลากรและทีมงานจัดการความรู้
2. อนุมัติในหลักการเพื่อพิจารณาความดีความชอบของบุคลากรและทีมงานจัดการความรู้ อยู่ระหว่างการกลั่นกรองก่อนนำเสนอ CKO อนุมัติในหลักกการ
1. หนังสือเวียน (Website สชป.11)
2. รายงานการประชุมผู้บริหาร สชป.11
3. ร่างหลักเกณฑ์ในการพิจารณาความดีความชอบเป็นกรณีพิเศษสำหรับผู้มีผลงานด้านการจัดการความรู้ดีเด่น (อยู่ระหว่างทีมงานกลั่นกรองความเหมาะสมก่อนเสนอ CKO ให้ความเห็นชอบ)
 1.7 CKO สำนัก/กองมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับเทคโนโลยีไหม่ / นวัตกรรมที่ต้องนำมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างไร      
 
1. CKOอนุมัติเงินทุนหมุนเวียนให้จัดซื้อ/จัดหาวัสดุ-อุปกรณ์เพื่อใช้รองรับ
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม/ดูงาน
3. มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
1. งบประมาณรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียน
2. สรุปบทเรียนจากการศึกษา-อบรม
3. การจัดกิจกรรมเชิญผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาถ่ายทอดองค์ความรู้
 1.8 CKO สำนัก/กองสนับสนุนให้มีการนำเครื่องมือการจัดการความรู้ (KM Tools เช่น CoPs,Story Telling,K-Forum,K-Asset,Best Practice,Peer Assist,Cross-functional Team ฯลฯ)มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานในสำนัก/
กอง อย่างไร
     
 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานด้านต่างๆ(Cross-functional)
2. สนับสนุนให้จัดกิจกรรมถอดความรู้(Storytelling)
3. สนับสนุนให้มีการจัดCOPs
4. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมศึกษาหน่วยงานที่มีการจัดการความรู้ดีเด่น สชป.14 สชป.15
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ /คณะทำงานการจัดการความรู้
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ /คณะทำงาน โครงการบูรณาการสถานีสูบน้ำ และอาคารบังคับน้ำด้วยกิจกรรม 5 ส
3. ถอดความรู้เรื่องเล่าจากผู้เกษียณอายุราชการ [นายประเจตน์ พลคชา] [นางรัตนา วงศ์สายชล]
4. ชุมชนนักปฎิบัติ (COPs) [สรุปบทเรียน]
5. ภาพถ่ายสรุปบทเรียน
 1.9 CKO สำนัก/กองกำหนด ให้มีการสรุปบทเรียนผลการดำเนินงานตามภารกิจ (AAR) และหารือร่วมกันเพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม (แนวทาง/กระบวนการ การทำงานแบบใหม่ที่ดีกว่าเดิมหรือสิ่งประดิษฐ์ ) เพื่อปรับปรุงการทำงานของสำนัก/กองอย่างไร      
 
1.กำหนดให้มีการสรุปบทเรียนปี2555
2.กำหนดให้มีการสรุปบทเรียนตามภารกิจหลัก
3.กำหนดให้มีการสรุปบทเรียนตามภารกิจสนับสนุน
1. รายงานการจัดงาน และสรุปบทเรียนกิจกรรม KM Day 2012 []
2. สรุปบทเรียนระบบติดตาม Online
 1.10 CKO สำนัก/กองประยุกต์ใช้ การจัดการความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย    
   
1.CKO11พบประชาชนเพื่อรับฟังและชี้แจงปัญหาในพื้นที่
2.ส่งเสริมให้ใช้กระบวนการจัดการความรู้ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1. ภาพ CKO ตรวจงานและรับฟังปัญหาในพื้นที่
2. กำแพงด้านทิศใต้คลองรังสิต []
 1.11 CKO สำนัก/กอง มีการควบคุม กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้อย่างไร
       1.11.1 วิธีการควบคุม กำกับ ติดตาม
       1.11.2 ความถี่ในการควบคุม กำกับ ติดตาม
     
 
1. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน/คณะกรรมการ ด้านต่างๆ
2. มีการควบคุม กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยการประชุม
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ /คณะทำงานการจัดการความรู้
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ /คณะทำงาน โครงการบูรณาการสถานีสูบน้ำ และอาคารบังคับน้ำด้วยกิจกรรม 5 ส
3. แต่งตั้งคณะทำงานระบบติดตาม Online
4. รายงานการประชุมผู้บริหาร สชป.11
5. รายงานการประชุม KM