สรุปการประเมินผลตามเกณฑ์การจัดการความรู้ (KMA2012) สำนักชลประทานที่ 11
         หมวด 1 :: การนำองค์กร
 
ประเด็นการประเมิน
คะแนน
การดำเนินการ
หลักฐาน
1
2
3
4
5
 1.1 CKO สำนัก/กอง สื่อสาร ถ่ายทอดทิศทางของหน่วยงาน ได้แก่ วิสัยทัศน์ ค่านิยม เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์ของกรม ต่อบุคลากร เพื่อนำสู่การปฏิบัติอย่างไร
   
 1.1.1 ช่องทางการสื่อสาร
    1.1.2 ความถี่การสื่อสาร
    1.1.3 ครอบคลุมทุกส่วน กลุ่ม ฝ่าย ถึงระดับบุคคล
     
4
 
 - ถ่ายทอดทาง Website
 - เผยแพร่ข้อมูลทางหนังสือเวียน
 - การประชุมผู้บริหารสำนักชลประทานที่ 11
 - การประชุมสัญจร ปี 2555
 - คำรับรองการปฏิบัติราชการ (Website สชป.11)
 - หนังสือเวียน (Website สชป.11)
 - รายงานการประชุมผู้บริหาร สชป.11
 - รายงานการประชุมสัญจร ปี 2555
 1.2 CKO สำนัก/กอง สื่อสาร ถ่ายทอดวิสัยทัศน์การจัดการความรู้ และวัฒนธรรมการ  เรียนรู้ของกรมชลประทานสู่บุคลากรของสำนัก/กอง เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างไร    
    1.1.1 ช่องทางการสื่อสาร
    1.1.2 ความถี่การสื่อสาร
    1.1.3 ครอบคลุมทุกส่วน กลุ่ม ฝ่าย ถึงระดับบุคคล
     
4
 
 - ถ่ายทอดผ่านการประชุมประจำเดือนผู้บริหาร สชป.11
 - ถ่ายทอดผ่านการประชุม KM
 - ถ่ายทอดผ่านการประชุม KM ผ่าน Video Streaming
 - ถ่ายทอดผ่านการประชุมสัญจร
 - เผยแพร่ทาง Website สชป.11
 - เผยแพร่ทางสื่อหนังสือ KM RID
 - รายงานการประชุมผู้บริหาร สชป.11
 - หนังสือเชิญประชุม KM Day
 - รายงานการประชุม KM Day
 - รายงานการประชุมสัญจร ปี 2555
 - Website คลังความรู้ KM-11
 - บทความจากหนังสือ KM RID
 1.3 CKO สำนัก/กอง สื่อสารแนวทางด้านการจัดการความรู้เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างไร
    1.1.1 ช่องทางการสื่อสาร
    1.1.2 ความถี่การสื่อสาร
    1.1.3 ครอบคลุมทุกส่วน กลุ่ม ฝ่าย ถึงระดับบุคคล
     
4
 
 - ถ่ายทอดผ่านการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสำนักชลประทานที่ 11
 - ถ่ายทอดผ่านการประชุม KM
 - ถ่ายทอดผ่านการประชุมสัญจร
 - เผยแพร่ทาง Website สชป.11
 - เผยแพร่ทางสื่อหนังสือ KM RID
 - CKO แต่งตั้งคณะกรรมการ /คณะทำงาน การจัดการความรู้
 - แต่งตั้งคณะกรรมการ /คณะทำงานโครงการบูรณาการสถานีสูบน้ำ และอาคารบังคับน้ำด้วยกิจกรรม 5ส
 - แต่งตั้งคณะทำงานระบบติดตาม Online
 - หนังสือเวียน (Website สชป.11)
 - แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการเบิกจ่าย
 - บทความจากหนังสือ KM RID
 1.4 CKO สำนัก/กอง สร้างบรรยากาศเพื่อการสนับสนุนการเรียนรู้ ทั้งในระดับสำนัก/กอง และระดับบุคคลอย่างไร      
4
 
 - CKO ให้ความร่วมมือกิจกรรม KM Day
 - เข้าร่วมประชุม KM
 - เข้าร่วมกิจกรรมโครงการบูรณาการสถานีสูบน้ำ และอาคารบังคับน้ำด้วยกิจกรรม 5 ส

 - สรุปบทเรียน ปี2554 (พัทยา)

 - ภาพถ่ายกิจกรรมโครงการบูรณาการสถานีสูบน้ำ และอาคารบังคับน้ำด้วยกิจกรรม 5 ส
 - ภาพถ่ายกิจกรรมถอดความรู้ ปี 2555
 - ภาพถ่ายกิจกรรมถอดความรู้ ปี 2554
 
 1.5 CKO สำนัก/กองแสดงออกอย่างไรเพื่อการเป็นแบบอย่างที่ดีในประเด็นต่อไปนี้
       1.5.1 การถ่ายทอด แบ่งปันความรู้
       1.5.2 การมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ของสำนัก/กอง
       
     
4
 
 - CKO ร่วมประชุม KMA
 - เป็นผู้นำในการเข้าร่วมกิจกรรม KM
 - เป็นผู้นำในการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการบูรณาการสถานีสูบน้ำ และอาคารบังคับน้ำด้วยกิจกรรม 5 ส

 - สนับสนุนให้มีการสรุปบทเรียน ประจำปี 2554, 2555

 - การประชุม KM Day
 - กิจกรรม KM Day
 - การถอดความรูู้ ผส.ชป.11
 - บทความจากหนังสือ KM RID
 - ประธานคณะทำงานโครงการบูรณาการสถานีสูบน้ำ และอาคารบังคับน้ำด้วยกิจกรรม 5 ส
 - ภาพถ่ายกิจกรรมโครงการบูรณาการสถานีสูบน้ำ และอาคารบังคับน้ำด้วยกิจกรรม 5 ส
 1.6 CKO สำนัก/กองสนับสนุน ยกย่อง ให้รางวัลแก่บุคลากร/ทีมงาน ที่มีการพัฒนาการ  เรียนรู้ สร้างนวัตกรรม หรือที่มีผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือไม่      
4
 
 - CKO ยกย่องชมเชย บุคลากรและทีมงานจัดการความรู้
 - อนุมัติในหลักการ เพื่อพิจารณาความดีความชอบของบุคลากรและทีมงานจัดการความรู้
 - หนังสือเวียน (Website สชป.11)
 - รายงานการประชุมผู้บริหาร สชป.11
 - ภาพกิจกรรม คลองลัดโพธฺิ์
 - รายงานการประชุม KM Day (ครั้งที่ 2/2555)
 1.7 CKO สำนัก/กองมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับเทคโนโลยีไหม่ / นวัตกรรมที่ต้องนำมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างไร      
4
 
 - CKO อนุมัติเงินทุนหมุนเวียนให้จัดซื้อ/จัดหา วัสดุ-อุปกรณ์เพื่อใช้รองรับ
 - ส่งเสริม สนับสนุน ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม
 - การโอนเปลี่ยนแปลง การจัดสรรงบประมาณรายจ่่าย ปี 2555
 - งบประมาณรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียน
 - สรุปบทเรียนจากการศีกษา-อบรม
 1.8 CKO สำนัก/กองสนับสนุนให้มีการนำเครื่องมือการจัดการความรู้ (KM Tools เช่น CoPs,Story Telling,K-Forum,K-Asset,Best Practice,Peer Assist,Cross-functional Team ฯลฯ)มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานในสำนัก/
กอง อย่างไร
     
4
 
 - เสวนา "เตรียมความพร้อมการตรวจสอบจากภายนอก"
 - แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน ด้านต่างๆ (Cross-functional)
 - สนับสนุนให้จัดกิจกรรมถอดความรู้ (Story telling)

 - สนับสนุนให้มีการจัด COPs

 - แต่งตั้งคณะกรรมการ /คณะทำงาน การจัดการความรู้
 - แต่งตั้งคณะกรรมการ /คณะทำงานโครงการบูรณาการสถานีสูบน้ำ และอาคารบังคับน้ำด้วยกิจกรรม 5 ส
 - ถอดความรู้เรื่องเล่า
 - ชุมชนนักปฎิบัติ (COPs)
 1.9 CKO สำนัก/กองกำหนด ให้มีการสรุปบทเรียนผลการดำเนินงานตามภารกิจ (AAR) และหารือร่วมกันเพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม (แนวทาง/กระบวนการ การทำงานแบบใหม่ที่ดีกว่าเดิมหรือสิ่งประดิษฐ์ ) เพื่อปรับปรุงการทำงานของสำนัก/กองอย่างไร      
4
 
 - กำหนดให้มีการสรุปบทเรียน ปี 2554
 - กำหนดให้มีการสรุปบทเรียนตามภารกิจ
 - รายงานการจัดงาน และสรุปบทเรียนกิจกรรม KM Day 2012 []
 - รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมถอดบทเรียนการบริหารจัดการน้ำในฤดูน้ำหลาก ฯ และถอดบทเรียนจากผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2554
 - ขอให้แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมถอดบทเรียนการบริหารจัดการน้ำในฤดูน้ำหลาก ฯ และถอดบทเรียนจากผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2554
 - ขออนุมัติจัดโครงการประชุมถอดบทเรียนการบริหารจัดการน้ำในฤดูน้ำหลาก ฯ และถอดบทเรียนจากผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2554
 - ภาพกิจกรรมงานเกษียณอายุราชการ ปี 2554
 - สรุปบทเรียนโครงการบูรณาการสถานีสูบน้ำ และอาคารบังคับน้ำด้วยกิจกรรม 5 ส
 - สรุปบทเรียนระบบติดตาม Online
 1.10 CKO สำนัก/กองประยุกต์ใช้ การจัดการความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย      
4
 
 - แผนงาน และกระบวนงาน
 - โครงการ 1 หน่วยงาน 1 องค์ความรู้
 - CKO 11 พบประชาชนเพื่อรับฟังและชี้แจงปัญหา ภาวะมหาอุทกภัย ปี 2554
 - แผนงาน และกระบวนงาน
 - โครงการเรารักษ์ชลประทาน
 - โครงการเกษตรอินทรีย์
 - โครงการการแก้ปัญผลกระทบการระบายน้ำ และการเลี้ยงหอยแครง
 - ภาพ CKO ตรวจสภาพน้ำท่วม
 1.11 CKO สำนัก/กอง มีการควบคุม กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้อย่างไร
       1.11.1 วิธีการควบคุม กำกับ ติดตาม
       1.11.2 ความถี่ในการควบคุม กำกับ ติดตาม
     
4
 
 - มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน/คณะกรรมการ ด้านต่างๆ
 - มีการควบคุม กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยการประชุม
 - แต่งตั้งคณะกรรมการ /คณะทำงาน การจัดการความรู้
 - แต่งตั้งคณะกรรมการ /คณะทำงานโครงการบูรณาการสถานีสูบน้ำ และอาคารบังคับน้ำด้วยกิจกรรม 5 ส
 - แต่งตั้งคณะทำงานระบบติดตาม Online
 - รายงานการประชุมผู้บริหาร สชป.11
 - รายงานการประชุม KM Day
 - รายงานการประชุมสัญจร ปี 2555