ประกาศ :: บทความที่นำลงในคลังความรู้ สชป.11 ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการ สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้
โครงการ 1 หน่วยงาน 1 องค์ความรู้ สำนักชลประทานที่ 11
   
   
  โครงการ 1 หน่วยงาน 1 องค์ความรู้    
  กระบวนงานสรุปบทเรียนจากการนำเสนอ 1 หน่วยงาน 1 องค์ความรู้     
       
     
 
สรุปบทเรียน โครงการ 1 หน่วยงาน 1 องค์ความรู้
  ชุดเกียร์มอเตอร์แบบเคลื่อนที่สำหรับเปิด-ปิดประตูน้ำ
 
  โดยทั่วไปนั้น การออกแบบเครื่องกลไกสำหรับเปิด – ปิดประตูน้ำ จะใช้เครื่องกว้านหรือเครื่องยก ในการทดรอบและผ่อนแรง เพื่อช่วยผ่อนถ่ายกำลัง โดยเฉพาะการใช้แรงงานคน ในการหมุนเปิด – ปิด ประตูน้ำ ถ้าประตูน้ำที่มีขนาดเล็กในการเปิด – ปิดครั้งหนึ่งก็อาจใช้เวลาเพียง 5 – 10 นาที ก็สามารถยกบานประตูได้
 
 ข้อมูลโดย :: ส่วนเครื่องจักรกล
  การนำแผนที่ Ortho สี มาประยุกต์ใช้ในงานสำรวจ
 

  จากการทำงานด้านสำรวจที่ผ่านมา ก่อนหน้าที่จะมีแผนที่ Ortho สี สิ่งที่สามารถช่วยงานสำรวจได้ดี รวดเร็ว และมีความถูกต้อง คือภาพถ่ายทางอากาศ แต่บนภาพถ่ายทางอากาศนั้นไม่มีพิกัด ไม่สามารถบอกตำแหน่งทิศทางได้ มีความจำกัดของขนาดมาตราส่วนที่ใช้งาน

 
 ข้อมูลโดย :: ส่วนวิศวกรรมบริหาร และสิ่งแวดล้อม
  การเตรียมความพร้อมการจัดงานวันสถาปนากรมชลประทานครบรอบปีที่ 108
 

  เนื่องจากในวันสถาปนากรมชลประทานครบรอบปีที่ 108 กรมฯกำหนดให้จัดกิจกรรม KM day ระหว่างวันที่ 12 – 16 มิถุนายน 2553 ผส.ชป.11 จึงมีคำสั่งที่ 27/2553 เพื่อแต่งตั้งคณะทำงานเตรียมความพร้อมการจัดงานวันสถาปนา กรมชลประทานครบรอบปีที่ 108 โดยมี ผวศ.ชป.11 เป็นประธานคณะทำงาน และมีผู้เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะทำงานฯ

 
 ข้อมูลโดย :: ส่วนวิศวกรรมบริหาร และสิ่งแวดล้อม
  โครงการประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองบางหลวง-เชียงราก
 
  อาคารประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองบางหลวงเชียงราก ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กมีประตูระบายน้ำขนาด 6.00 x7.00 เมตรจำนวน 3 ช่องบานพร้อมสถานีสูบน้ำ โดยมีเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าชนิด Submersion ขนาด 3 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จำนวน 6 เครื่องสูบ
 
 ข้อมูลโดย :: ส่วนวิศวกรรมบริหาร และสิ่งแวดล้อม
  การจัดทำเครื่องวัดระดับน้ำและนำมาประยุกต์ใช้เป็นโทรมาตร
 
  การปฏิบัติงานในด้านการบริหารจัดการน้ำเพื่อการชลประทานข้อมูลทางด้านระดับน้ำ นับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ปัจจุบันบุคลากรลดลงจำนวนมากทำให้การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับระดับน้ำ มีความคลาดเคลื่อน
 
 ข้อมูลโดย :: โครงการชลประทานสมุทรสาคร
  งานปรับปรุงก่อสร้าง ปตร.ปลายคลองสาน ขนาด 2.00 – 6.00 ม. เกิดปัญหาการเคลื่อนตัวของดินคันคลอง เกิดผลกระทบกับการสัญจรของราษฎร รวมทั้งเป็นเส้นทางขนส่งผลิตผลทางการเกษตรและขนส่งทราย มีข้อร้องเรียนในระหว่างก่อสร้าง
 
  งานปรับปรุงก่อสร้าง ปตร.ปลายคลองสาน ขนาด 2.00 – 6.00 ม. เกิดปัญหาการเคลื่อนตัวของดินคันคลอง  เกิดผลกระทบกับการสัญจรของราษฎร รวมทั้งเป็นเส้นทางขนส่งผลิตผลทางการเกษตรและขนส่งทราย  มีข้อร้องเรียนในระหว่างก่อสร้างานที่ 11
 
 ข้อมูลโดย :: โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ดบางยี่หน
  โครงการนำร่องบูรณาการสถานีสูบน้ำและอาคารบังคับน้ำด้วยกิจกรรม 5 ส เพื่อเตรียมพร้อมเครื่องมือในการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ สนองพระราชดำริ
 
  จากการไปตรวจสอบเครื่องมือในการบริหารจัดการน้ำและป้องกันภัยอันเกิดจากน้ำ ที่สำคัญอย่างหนึ่ง  ได้แก่  สถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำต่างๆ  ตามโครงการ ภายใต้การควบคุมการดำเนินการของสำนักชลประทานที่ 11  ผลปรากฏว่า  ยังมีอีกหลายแห่งที่อยู่ในสภาพไม่เรียบร้อย
 
 ข้อมูลโดย :: ส่วนเครื่องจักรกล สำนักชลประทานที่ 11
  การจัดระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำ กรมชลประทาน
 
  เพื่อทำให้เกิดความเข้าใจ ในการจัดระบบตำแน่งลูกจ้างประจำของกรมชลประทาน ผู้ดำรงตำแหน่งจะได้ทราบถึงความก้าวหน้าในสายงานอาชีพของตน เพื่อเสริมสร้างขวัญ กำลังใจ และเกิดแรงจูงใจในการทำงาน
 
 ข้อมูลโดย :: ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักชลประทานที่ 11
  Walkway Dike (คันทางเดินทึบน้ำ)
 
  เพื่อศึกษาหาแนวทางการก่อสร้าง คันกั้นน้ำ,กำแพงกันน้ำ หรือกำแพง   กันตลิ่ง (Flood wall) ซึ่ง มีราคาไม่แพง,ก่อสร้างได้ง่าย,ไม่ใช้เขตที่ดินมากนักและใช้เพื่อการสัญจรได้
 
 ข้อมูลโดย :: โครงการชลประทานปทุมธานี
  เครื่องเก็บใบไม้ในคลอง
 
  สืบเนื่องจากปัญหาน้ำเน่าเสียในเขตพระราชฐาน พระตำหนักจิตรลดาฯ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงสั่งการให้กรมชลประทานหาแนวทางแก้ไข  ซึ่งกรมชลประทานโดย ผส.อน. และ ผอ.คป.นนทบุรี  ได้ตรวจสอบและสรุปปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้น คือ ปริมาณใบไม้จำนวนมากที่สะสมรวมกันอยู่ก้นคลอง เมื่อย่อยสลาย
 
 ข้อมูลโดย :: โครงการชลประทานนทบุรี
  การบริหารจัดการน้ำ ประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 
  เนื่องมาจากในการระบายน้ำของประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ นั้นมีอิทธิพลของน้ำทะเลขึ้นลงมาเกี่ยว ข้องด้วย ซึ่งแตกต่างจากการเปิดประตูระบายน้ำโดยทั่วไป จำเป็นที่ต้องหาแนวทางในการบริหารจัดที่สอบคล้องกับ     น้ำทะเลขึ้นลง พร้อมทั้งความเข้าใจในระบบSCADA
 
 ข้อมูลโดย :: โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสมุทรปราการ
  การมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ใช้น้ำเขตโครงการฯพระพิมล
 
  กรมชลประทาน มีโครงการการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน หรือผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  โดยใช้งบประมาณซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารชลประทาน จัดสรรตามข้อเสนอขององค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน
 
 ข้อมูลโดย :: โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล
  การนำภาพถ่าย Ortho สีมาประยุกต์ใช้ในงานสำรวจ
 
  จากการทำงานด้านสำรวจที่ผ่านมา ก่อนหน้าที่จะมีแผนที่ Ortho สี สิ่งที่สามารถช่วยงานสำรวจได้ดี รวดเร็ว และมีความถูกต้อง คือภาพถ่ายทางอากาศ แต่บนภาพถ่ายทางอากาศนั้นไม่มีพิกัด ไม่สามารถบอกตำแหน่งทิศทางได้ มีความจำกัดของขนาดมาตราส่วนที่ใช้งาน
 
 ข้อมูลโดย :: ส่วนวิศวกรรมบริหาร และสิ่งแวดล้อม
  การเตรียมความพร้อมการจัดงานวันสถาปนากรมชลประทานครบรอบปีที่ 108
 
  เนื่องจากในวันสถาปนากรมชลประทานครบรอบปีที่ 108 กรมฯกำหนดให้จัดกิจกรรม KM day ระหว่างวันที่ 12 – 16 มิถุนายน 2553 ผส.ชป.11 จึงมีคำสั่งที่ 27/2553 เพื่อแต่งตั้งคณะทำงานเตรียมความพร้อมการจัดงานวันสถาปนา กรมชลประทานครบรอบปีที่ 108 โดยมี ผวศ.ชป.11 เป็นประธานคณะทำงาน และมีผู้เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะทำงานฯ
 
 ข้อมูลโดย :: ส่วนวิศวกรรมบริหาร และสิ่งแวดล้อม
 
  โครงการประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองบางหลวง-เชียงราก
 
  อาคารประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองบางหลวงเชียงราก ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กมีประตูระบายน้ำขนาด 6.00 x7.00 เมตรจำนวน 3 ช่องบานพร้อมสถานีสูบน้ำ โดยมีเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าชนิด Submersion ขนาด 3 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จำนวน 6 เครื่องสูบ
 
 ข้อมูลโดย :: ส่วนวิศวกรรมบริหาร และสิ่งแวดล้อม
 
  การมีส่วนร่วมของเกษตรกรกับการจัดการน้ำพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร
 
   น้ำเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัด แต่ความต้องการใช้น้ำในทุกภาคส่วนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการอุปโภคบริโภค ตามการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร การขยายตัวของเมือง และความต้องการอาหารเพิ่มขึ้น รวมทั้งปริมาณน้ำที่จำเป็น
 
 ข้อมูลโดย :: โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ
 
  รณรงค์ให้ความรู้การทำปุ๋ยหมักชีวภาพด้วยผักตบชวา
 
  ปัญหาสิ่งแวดล้อม เป็นปัญหาสำคัญ ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิด การที่หน่วยงาน องค์กร หรือบุคคล เพียงลำพัง ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้  จึงจำเป็นที่ทุกฝ่ายทุกคนจะต้องหันมาร่วมมือกันหาแนวทาง และลงมือปฏิบัติ เพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมตามแนวทางอย่างจริงจังและจริงใจ
 
 ข้อมูลโดย :: โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้
 
  การคำนวนเบื้องต้นเพื่อกำหนดความยาวเข็มพืดเหล็ก สำหรับงานป้องกันบ่อก่อสร้าง
 
   จากสภาพพื้นที่ในเขตสำนักชลประทานที่ 11 ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ดินอ่อน ดินมีความอ่อนไหวต่อสิ่งรบกวนทำให้เกิดการเคลื่อนตัวได้ง่าย การก่อสร้าง อาคารชลประทานหลายแห่ง เกิดความเสียหายจากการพังทลายของงาน ป้องกันบ่อก่อสร้าง จึงมีความจำเป็นต้องทำการออกแบบป้องกันการพัง ทลายของดินให้มีความมั่นคงแข็งแรง
 
 ข้อมูลโดย :: โครงการก่อสร้าง 1 สำนักชลประทานที่ 11
 
  การพัฒนาระบบโทรมาตร ของ สำนักชลประทานที่ 11
 
  กรมชลประทานได้ติดตั้งระบบโทรมาตรขนาดใหญ่ซึ่งอยู่ในเขต สชป.11 ไว้หลายแห่ง อาทิเช่น ระบบโทรมาตรเจ้าพระยาฯ, ระบบโทรมาตรท่าจีนฯ, ระบบโทรมาตรสุวรรณภูมิฯ, ระบบโทรมาตรแก้มลิงมหาชัยฯ, ระบบโทรมาตร ปตร.คลองลัดโพธิ์ อีกทั้งตามโครงการฯต่างๆ ในเขต สชป.11 ได้ติดตั้งระบบโทรมาตรขนาดเล็กไว้บ้างแล้ว แต่การสื่อสารและ รับ-ส่งข้อมูล และอุปกรณ์ที่ใช้จัดเก็บข้อมูลมีมาตรฐานต่างกัน
 
 ข้อมูลโดย :: ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สำนักชลประทานที่ 11
 
  การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศเพื่องานชลประทาน
 
  แผนที่แสดงพื้นที่โครงการชลประทานที่ใช้ในภารกิจด้านต่างๆนั้น เกือบจะทั้งหมดเป็นแผนที่กระดาษ หรือมีบางส่วนอาจจะเป็นแผนที่ Digital ที่อยู่ในรูปแบบของเวกเตอร์ ที่ทำขึ้นจากโปรแกรม ประเภทเขียนแบบ ซึ่งก็ยังคงใช้ข้อมูลพื้นฐานที่ลอกมาจากแผนที่กระดาษแทบทั้งสิ้น ทำให้ รายละเอียดที่ปรากฏบนแผนที่จะขึ้นอยู่กับมาตราส่วนของแผนที่นั้นๆ รวมทั้งพิกัดอ้างอิง บนแผนที่ก็จะคลาดเคลื่อนตามไปด้วย
 
 ข้อมูลโดย :: โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ
 
  โครงการนำร่อง รณรงค์การใช้หลอดผอมใหม่ T5 ในสำนักชลประทานที่ 11 เพื่อลดโลกร้อน
 
  ปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างมีการพัฒนามากขึ้น สามารถผลิตหลอดผอมใหม่ T5 ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าหลอดผอมเดิม T8 โดยหลอดผอม T5 ซึ่งเป็นหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่ถูกพัฒนาทางเทคโนโลยีเพื่อใช้แทนหลอดอ้วน T12 และหลอดผอม T8 ที่มีใช้อยู่ในปัจจุบันนั้น จะสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้า และการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ ที่เป็นสาเหตุของภาวะเรือนกระจก ทำให้อุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้น
 
 ข้อมูลโดย :: ส่วนเครื่องจักรกล สำนักชลประทานที่ 11
 
  งานก่อสร้างประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร
 
  ประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองมหาชัย  เป็นอาคารบังคับน้ำสำคัญ
และใหญ่ที่สุด   ของโครงการแก้มลิงคลองมหาชัย-คลองสนามชัย ใช้เป็น
อาคารบังคับน้ำปิดกั้นน้ำทะเลไม่ให้ไหลเข้าท่วมพื้นที่แก้มลิง พร้อมทำการ
สูบน้ำและเปิดระบายน้ำออกสู่ทะเลทางคลองมหาชัย เมื่อน้ำทะเลมีระดับต่ำ
 
 ข้อมูลโดย :: ส่วนปฏิบัติการ สำนักชลประทานที่ 11
 
  โครงการร่วมใจภักรักษ์น้ำ ชลประทาน
 
  การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน และการเพิ่มขึ้นของชุมชนเป็นสาเหตให้เกิด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางน้ำ  การแก้ไขปัญหาได้ให้ชุมชนมีส่วนร่วมโดย
จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำที่มีการออกร่วมสำรวจและหาสาเหตุของปัญหาน้ำเน่าเสีย
แล้วนำมาสรุปแนวหาทางการแก้ไข ด้วยการใช้น้ำหมักชีวภาพ
 
 ข้อมูลโดย :: โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ
 
   การแก้ปัญหาผลกระทบการระบายน้ำกับการเพาะเลี้ยงหอยแครงชายฝั่งทะเลแบบมีส่วนร่วมบริเวณ
      โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิต
 
  เพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบการระบายน้ำจืด กับการเพาะเลี้ยงหอยแครง
ชายฝั่งทะเล และเป็นการสร้างเครือข่ายของกลุ่มเกตรกรให้เกิดความเข้าใจ
จนสามารถดำเนินการบริหารจัดการน้ำร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมชลประทานได้
 
 
 ข้อมูลโดย :: โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร