ลำดับที่
เรื่อง
ชนิด file
1
แบบรายงานสรุปผลการเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร KM Refreshing Course รุ่นที่ 1 (นายกมล ผาภูมิ)......12 มี.ค.2558


ลำดับที่
เรื่อง
ชนิด file
1
แบบสรุปรายงานผลการศึกษาดูงาน Best Practice ณ สำนักชลประทานที่ 14 (นายกมล ผาภูมิ) .....23 ก.ย.2557
2
KM Facilitators รุ่นที่ 2 (นายกมล ผาภูมิ).....29 พ.ค.2557
3
การพัฒนาทักษะการถ่ายทอดความรู้ รุ่นที่ 1 (นายกมล ผาภูมิ).....29 เม.ย.2557

 

ลำดับที่
เรื่อง
ชนิด file
1
การพัฒนาทักษะการสรุปบทเรียน (AAR) (นางนิศารัตน์ อำพันฉาย ฝบท.ชป.10)......16 ส.ค.2556

ลำดับที่
เรื่อง
ชนิด file
2
การพัฒนาทักษะการจดบันทึกเพื่อต่อยอดความรู้สู่การปฏิบัติ (นางสาวสุพรรษา เนียมหอม)
1
การพัฒนาทักษะการจดบันทึกเพื่อต่อยอดความรู้สู่การปฏิบัติ (นายกมล ผาภูมิ)


ลำดับที่
เรื่อง
ชนิด file
16
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการบริหารงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ (นางเกศริน ชอบคุย)
15
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การพัฒนาทักษะการถอดความรู้จากการเล่าเรื่อง (นางรัชนีวรรณ หอมชื่น)
14
การศึกษาดูงานองค์กร Best Practice ณ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
13
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การดำเนินการเชิงรุกสู่ความสำเร็จ
12
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การพัฒนาทักษะการถอดความรู้จากการเล่าเรื่อง (นางสาวสุพรรษา เนียมหอม)
11
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การพัฒนาทักษะการถอดความรู้จากการเล่าเรื่อง (นายกมล ผาภูมิ)
10
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การพัฒนาเว็บคลังความรู้ของหน่วยงานด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Joomla (นายกมล ผาภูมิ และ นางสาวสุพรรษา เนียมหอม)
9
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การจัดการฐานข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพด้วยโปรแกรม Microsoft Access ๒๐๐๓
8
การฝึกอบรมหลักสูตร การวางแผนและติดตามความก้าวหน้าของโครงการโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
7
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อรับทราบการประเมินคุณภาพ ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาปี ๒๕๕๔
6
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างวิทยากร PMQA ต่อเนื่อง
5
โครงการฝึกอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2554 หลักสูตร "การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารสัญญา" (นางธนสรณ์ ชมดวง)
4
การฝึกอบรมหลักสูตร การเขียนโมเดล 3 มิติ เพื่อการนำเสนองานชลประทานด้วยโปรแกรม Sketch Up
3
การฝึกอบรม เรื่อง "ภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ควรรู้ (น.ส.สิริพร ปิยะวงศ์ และ นางณัฐกฤตา พรหมตา)
2
การฝึกอบรมเกี่ยวกับหลักการ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล ภายใต้พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2553 ให้แก่เจ้าหน้าที่การเงินและผู้มีสิทธิในส่วนภูมิภาค (นางชลธิชา เมืองเกตุ)
1
การฝึกอบรมหลักสูตรพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2553 (นางชลธิชา เมืองเกตุ)

ลำดับที่
เรื่อง
ชนิด file
12
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนผลการดำเนินงาน และสรุปบทเรียนตามแผนการจัดความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (โดย นายกมล ผาภูมิ)
11
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งบุคลากรด้าน HR หลักสูตรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2552 - 2553 รุ่นที่ 1 (โดย นางรัชนีวรรณ หอมชื่น)
10
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานวิจัยกรมชลประทานประจำปีงบประมาณ 2553 (โดย นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล)
9
โครงการฝึกอบรมดูงานการพัฒนาองค์กรของหน่วยงานที่เป็น Best Practice (โดย นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล)
8
การฝึกอบรมหลักสูตร มนุษยสัมพันธ์ในการทำงานเป็นทีม (โดย นายสุรพล วงศ์สุกรรม)
7
สัมมนาเชิงปฏิบัติการโ่ครงการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับองค์กรและหน่วยงานลงสู่ระดับบุคคล และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 4 (โดย นางรัชนีวรรณ หอมชื่น)
6
การพัฒนาบุคลากรด้านสารสนเทศตามแผนพัฒนาบุคลากรด้านสารสนเทศของจังหวัด (โดย นางขวัญฤทัย เกตุหิรัญ)
5
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การเขียนโครงการและการประเมินผลตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการฝึกอบรม (โดย นางสาวสุพรรษา เนียมหอม)
4
ประุชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการประเมินผลการควบคุมภายใน (โดย นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล)
3
สัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายฯ (โดย นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล)
2
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (โดย นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล)
1
การใช้งานเว็บไซต์การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (โดย นางรัชนีวรรณ หอมชื่น)

ลำดับที่
เรื่อง
ชนิด file
10
การใช้คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ชลประทานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 (โดย นายกริช พูลสวัสดิ์)
9
การจัดการระบบคุณภาพมาตรฐานสากล (โดย นางรัชนีวรรณ หอมชื่น)
8
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน (โดย นางรัชนีวรรณ หอมชื่น)
7
การพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) (โดย นางสาวสุพรรษา เนียมหอม)
6
การปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน (โดย นายกมล ผาภูมิ)
5
การทบทวนผลการดำเนินงานและสรุปบทเรียน ตามแผนการจัดการความรู้ เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 (โดย นายกมล ผาภูมิ)
4
โครงการฝึกอบรมดูงานการพัฒนาองค์กรของหน่วยงานที่เป็น Best Practice (โดย นายประเสริฐ เล็กรุ่งเรืองกิจ)
3
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจัดทำประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์ ระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมชลประทาน (โดย นางสาวสุพรรษา เนียมหอม)
2
การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (โดย นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล)
1
โครงการฝึกอบรมดูงานการพัฒนาองค์กรของหน่วยงานที่เป็น Best Practice (โดย นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล)