ปี 2558
1. รายงานการประชุมทีมงานเครือข่ายในการติดตามข้อมูลและประสานงานการจัดการความรู้ ครั้งที่ 3/2558......31 มี.ค.2558
คลิกเพื่อดูรูปภาพ
2. ประชุมทีมงานเครือข่ายในการติดตามข้อมูลและประสานงาน การจัดการความรู้ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 10
คลิกเพื่อดูรูปภาพ
3. รายงานการประชุมทีมงานเครือข่ายในการติดตามข้อมูลและประสานงานการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1/2558


4. รายงานการประชุมทีมงานเครือข่ายในการติดตามข้อมูล และประสานงานการจัดการความรู้ของโครงการในสังกัด สชป.10
คลิกเพื่อดูรูปภาพ


ปี 2557
1. รายงานการประชุมการเตรียมความพร้อม ในการจัดทำแผนการจัดการความรู้ และสำนักชลประทานที่ 10 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2556
คลิกเพื่อดูรูปภาพ
2. รายงานการประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม KM Day 2014 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2557ปี 2556
1. รายงานการประชุมการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรด้านการจัดการความรู้ (KMA)
คลิกเพื่อดูรูปภาพ

2. รายงานการประชุมการเตรียมความพร้อม ในการจัดทำแผนการจัดการความรู้ของสำนักฯ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556
คลิกเพื่อดูรูปภาพ

3. รายงานการประชุมทีมงานเครือข่ายในการติดตามข้อมูล และประสานงานการจัดการความรู้ของโครงการในสังกัด สชป.10 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556
คลิกเพื่อดูรูปภาพ

4. ประชุมเพื่อสื่อสารแนวทางการดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้ และประชาสัมพันธ์การจัดการความรู้ เพื่อให้ทีมงานและผู้เกี่ยวข้องรับทราบความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2556
คลิกเพื่อดูรูปภาพ
1. หนังสือแจ้งกำหนดการ KM Site Visit วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554 รายงานการประชุม

คลิกเพื่อดูรูปภาพ

 


 


1. หนังสือเชิญประชุมทีมงานจัดการความรู้ สชป.10 ครั้งที่ 1/2552
    วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2552
รายงานการประชุม
2. หนังสือเชิญประชุมทีมงานจัดการความรู้ สชป.10 ครั้งที่ 2/2552
    วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2552
รายงานการประชุม
3. หนังสือเชิญประชุมทีมงานจัดการความรู้ สชป.10 ครั้งที่ 3/2552
    วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2552
รายงานการประชุม


คลิกเพื่อดูรูปภาพ

คลิกเพื่อดูรูปภาพ