ปี 2555
ลำดับที่
เรื่อง
1
สารคดีชุด "สาระน่ารู้เกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน"......7 พ.ย.55
2
วิดีทัศน์ การบริหารงานด้านประชาสัมพันธ์ (รถประชาสัมพันธ์) และการแก้ไขปัญหาระบบชลประทาน (รถโมบายเคลื่อนที่เร็ว)


ปี 2554
ลำดับที่
เรื่อง
1
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ประจำปี 2553 ระดับโครงการชลประทาน (ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 2 โครงการชลประทานกำแพงเพชร และ ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 2 โครงการชลประทานระยอง)
(สามารถขอวีดิทัศน์ได้ที่ ฝปน.ชป.10)
2
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ประจำปี 2553 ระดับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา (ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน จ.สกลนคร)
(สามารถขอวีดิทัศน์ได้ที่ ฝปน.ชป.10)
3
ความจำเป็นของการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ
4
การบำรุงรักษาโดยกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน
5
เขื่อนน้ำเพื่อชีวิต
6
การบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ
7
โครงการแก้มลิง
8
84 พรรษา ดวงใจราษฎร์ ปราชญ์แห่งน้ำ


ปี 2553
ลำดับที่
เรื่อง
1
สปอต กรมชล ชลประทานภารกิจอันยิ่งใหญ่ (ตอนที่ 1)
2
สปอต กรมชล ชลประทานภารกิจอันยิ่งใหญ่ (ตอนที่ 2)
3
สปอต กรมชล น้ำคือชีวิต (ตอนที่ 1)
4
สปอต กรมชล น้ำคือชีวิต (ตอนที่ 2)
5
สปอต กรมชล ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ (ตอนที่ 1)
6
สปอต กรมชล ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ (ตอนที่ 2)
7
สปอต กรมชล ภัยจากน้ำ (ตอนที่ 1)
8
สปอต กรมชล ภัยจากน้ำ (ตอนที่ 2)
9
สปอต กรมชล โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ตอนที่ 1)
10
สปอต กรมชล โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ตอนที่ 2)
11
สารคดีโทรทัศน์ "รอบรู้เรื่องชลประทาน" ตอนที่ 1 ชลประทาน...ภารกิจอันยิ่งใหญ
12
สารคดีโทรทัศน์ "รอบรู้เรื่องชลประทาน" ตอนที่ 2 ชลประทานร่วมใจ สร้างไทยเข้มแข็ง 1
13
สารคดีโทรทัศน์ "รอบรู้เรื่องชลประทาน" ตอนที่ 3 ชลประทานร่วมใจ สร้างไทยเข้มแข็ง 2
14
สารคดีโทรทัศน์ "รอบรู้เรื่องชลประทาน" ตอนที่ 4 ชลประทานร่วมใจ สร้างไทยเข้มแข็ง 3
15
สารคดีโทรทัศน์ "รอบรู้เรื่องชลประทาน" ตอนที่ 5 บริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตของกรมชลประทาน
16
สารคดีโทรทัศน์ "รอบรู้เรื่องชลประทาน" ตอนที่ 6 ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
17
สารคดีโทรทัศน์ "รอบรู้เรื่องชลประทาน" ตอนที่ 7 ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ส่วนภูมิภาค
18
สารคดีโทรทัศน์ "รอบรู้เรื่องชลประทาน" ตอนที่ 8 โทรมาตรในกรมชลประทาน
19
สารคดีโทรทัศน์ "รอบรู้เรื่องชลประทาน" ตอนที่ 9 โครงการแก้มลิงตามพระราชดำริ-หนองสมอใส
20
สารคดีโทรทัศน์ "รอบรู้เรื่องชลประทาน" ตอนที่ 10 โครงการแก้มลิงตามพระราชดำริทะเลสาบบ้านหมอ
21
สารคดีโทรทัศน์ "รอบรู้เรื่องชลประทาน" ตอนที่ 11 โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี-พุมดวง จ.สุราษฏร์ธานี
22
สารคดีโทรทัศน์ "รอบรู้เรื่องชลประทาน" ตอนที่ 12 โครงการบรรเทาอุทกภัยจันทบุรี (ระยะที่ 2) จ.จันทบุร
23
สารคดีโทรทัศน์ "รอบรู้เรื่องชลประทาน" ตอนที่ 13 โครงการผันน้ำจากพื้นที่ จ.จันทบุรี ไปยังแหล่งเก็บน้ำ จ.ระยอง
24
สารคดีโทรทัศน์ "รอบรู้เรื่องชลประทาน" ตอนที่ 14 โครงการผันน้ำจากพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก-อ่างเก็บน้ำบางพระ จ.ชลบุรี
25
สารคดีโทรทัศน์ "รอบรู้เรื่องชลประทาน" ตอนที่ 15 โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จ.ชลบุร
26
สารคดีโทรทัศน์ "รอบรู้เรื่องชลประทาน" ตอนที่ 16 โครงการวางท่อเชื่อมจากอ่างเก็บน้ำประแสร์ไปอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ จ.ระยอง
27
สารคดีโทรทัศน์ "รอบรู้เรื่องชลประทาน" ตอนที่ 17 โครงการปรับปรุงและบำรุงรักษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำ (โครงการมหาราช)
28
สารคดีโทรทัศน์ "รอบรู้เรื่องชลประทาน" ตอนที่ 18 การจัดตั้งกลุ่มผู้ใ้ช้น้ำชลประทาน
29
สารคดีโทรทัศน์ "รอบรู้เรื่องชลประทาน" ตอนที่ 19 การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการชลประทาน
30
สารคดีโทรทัศน์ "รอบรู้เรื่องชลประทาน" ตอนที่ 20 สถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น
31
สารคดีโทรทัศน์ "รอบรู้เรื่องชลประทาน" ตอนที่ 21 บันทึกแห่งกาลเวลา เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
32
สารคดีโทรทัศน์ "รอบรู้เรื่องชลประทาน" ตอนที่ 22 เติมน้ำ เติมชีวิต
33
สารคดีโทรทัศน์ "รอบรู้เรื่องชลประทาน" ตอนที่ 23 อาสาสมัครชลประทาน
34
สารคดีโทรทัศน์ "รอบรู้เรื่องชลประทาน" ตอนที่ 24 ยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน (ตอนที่ 1)
35
สารคดีโทรทัศน์ "รอบรู้เรื่องชลประทาน" ตอนที่ 25 ยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน (ตอนที่ 2)
36
สารคดีโทรทัศน์ "รอบรู้เรื่องชลประทาน" ตอนที่ 26 โครงการพัฒนาชลประทานอุตรดิตถ์ (เขื่อนกดน้ำผาจุก)
37
สารคดีโทรทัศน์ "รอบรู้เรื่องชลประทาน" ตอนที่ 27 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
38
สารคดีโทรทัศน์ "รอบรู้เรื่องชลประทาน" ตอนที่ 28 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
39
สารคดีโทรทัศน์ "รอบรู้เรื่องชลประทาน" ตอนที่ 29 โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำร
40
สารคดีโทรทัศน์ "รอบรู้เรื่องชลประทาน" ตอนที่ 30 ฎีกา...สู่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในภาคเหนือ
41
สารคดีโทรทัศน์ "รอบรู้เรื่องชลประทาน" ตอนที่ 31 ฎีกา...สู่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในภาคใต
42
สารคดีโทรทัศน์ "รอบรู้เรื่องชลประทาน" ตอนที่ 32 ฎีกา...สู่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในภาคอีสาน
43
สารคดีโทรทัศน์ "รอบรู้เรื่องชลประทาน" ตอนที่ 33 ฎีกา...สู่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในภาคกลาง
44
สารคดีโทรทัศน์ "รอบรู้เรื่องชลประทาน" ตอนที่ 34 Website กรมชลประทาน สื่อสารสู่ประชาชน
45
สารคดีโทรทัศน์ "รอบรู้เรื่องชลประทาน" ตอนที่ 35 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งน้ำ
46
สารคดีโทรทัศน์ "รอบรู้เรื่องชลประทาน" ตอนที่ 36 1460 ชลประทานบริการประชาชน (ตอนที่ 1)
47
สารคดีโทรทัศน์ "รอบรู้เรื่องชลประทาน" ตอนที่ 37 1460 ชลประทานบริการประชาชน (ตอนที่ 2)
48
สารคดีโทรทัศน์ "รอบรู้เรื่องชลประทาน" ตอนที่ 38 1460 ชลประทานบริการประชาชน (ตอนที่ 3)
49
สารคดีโทรทัศน์ "รอบรู้เรื่องชลประทาน" ตอนที่ 39 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
50
สารคดีโทรทัศน์ "รอบรู้เรื่องชลประทาน" ตอนที่ 40 น้ำชลประทานสู่เกษตรกร
51
สารคดีประชาสัมพันธ อ่างเก็บน้ำคลองลำกง จ.เพชรบูรณ์ โครงการก่อสร้าง 1 สชป.10
  ตอนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19