ปี 2560
 
ลำดับที่
เรื่อง
ประเภทไฟล์
1
คู่มือการควบคุมยานพาหนะส่วนกลางและการดูแลรักษา
2
งานสารบรรณ
3
การขอรับบำเหน็จบำนาญและเงินช่วยเหลือ
4
คู่มือการตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินประจำวัน
5
คู่มือการปฏิบัติงานในระบบ e-pension
6
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อพัสดุ
7
การขอรับบำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่น ๆ
8
การจัดทำค่าสาธารณูปโภค
9
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อเปิดโครงการชลประทาน
10
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อพัสดุ
11
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการบริหารลูกจ้างชั่วคราว
12
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
13
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการบริหารลูกจ้างชั่วคราว
14
การจัดทำหลักฐานการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ระดับโครงการ)
15
การบริหารงานลูกจ้างชั่วคราว
16
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อพัสดุ
17
การตรวจสอบใบสำคัญเบิกเงินสวัสดการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรระดับโครงการ (หน่วยงานที่มิได้เบิกจ่ายเงินเอง)
18
การปฏิบัติงานส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช
19
คู่มือการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค
20
เอกสารประกอบการบริหารสัญญาจ้าง
21
คู่มือการปฏิบัติงานการศึกษาโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและการจัดทำรายงานการพิจารณาความเหมาะสมเบื้องต้น
22
คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ (ฤดูฝน) พ.ศ.2560
23
คู่มือสำรวจและออกแบบเพื่อทำรายละเอียดประกอบการพิจารณาเบื้องต้นให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรม
24
คู่มือกระบวนการขอใช้ยานพาหนะส่วนกลาง


 
ปี 2555
 
ลำดับที่
เรื่อง
ประเภทไฟล์
1
คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ด้านการบริหารจัดการน้ำ.....4 ก.ย.56
2
คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการขั้นตอนการสำรวจด้านวิศวกรรม ...27 ก.ย.55

 

 
ปี 2554
 
ลำดับที่
เรื่อง
ประเภทไฟล์
1
การพัฒนาแหล่งน้ำ การเสนอโครงการเบื้องต้นสำหรับผู้ขอใช้บริการ
2
กระบวนการขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินตามใบสำคัญต่าง ๆ จากงบดำเนินงานในระบบ GFMIS (หน่วยเบิกจ่ายโครงการฯ เพชรบูรณ์)
3
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กรมชลประทาน
4
คู่มือการก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลาง

 

 
ปี 2553
 
ลำดับที่
เรื่อง
ประเภทไฟล์
1
คู่มือปฏิบัติงานด้านสารบรรณของกรมชลประทาน
2
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
3
คู่มือการดำเนินการทางวินัย ปี 2552
4
คู่มือปฏิบัติงานด้านวางโครงการ
5
คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการสำรวจทำแผนที่จากภาพถ่าย
6
คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการหลักการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง
7
คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการหลักการสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน
8
คู่มือปฏิบัติงานกระบวนงานสำรวจข้อมูลด้านธรณีวิทยา
9
คู่มือปฏิบัติงานส่วนวิศวกรรมธรณี
10
คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการปฏิบัติงานด้านออกแบบเขื่อนและอาคารประกอบ
11
คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการออกแบบระบบชลประทานและอาคารประกอบ
12
คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการออกแบบระบบชลประทานในแปลงนาและอาคารประกอบ
13
คู่มือปฏิบัติงานด้านจัดสรรน้ำ
14
คู่มือปฏิบัติงานด้านปรับปรุงบำรุงรักษาระบบชลประทาน
15
คู่มือวัดความเร็วการไหลของน้ำ