ปี 2555
ลำดับที่
เรื่อง
ชนิด file
1
สรุปบทเรียนการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง ปี พ.ศ. 2554/2555.......29 ก.ย.55


ปี 2554
ลำดับที่
เรื่อง
ชนิด file
1
รายงานสรุปการจัดเวทีชุมชนเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากเกษตรกร โครงการจัดระบบการปลูกข้าว ปี 2554 (โครงการฯ มหาราช)
2
การจัดเวทีชุมชนโครงการจัดระบบการปลูกข้าว


ปี 2553
ลำดับที่
เรื่อง
ชนิด file
1
แนวทางในการแก้ไขและป้องกันภัยพิบัติจากแผ่นดินถล่มย่างยั่งยืน
2
การบริหารจัดการลุ่มน้ำป่าสักตอนบนเพื่อหาแนวทางบรรเทาอุทกภัยเมืองเพชรบูรณ์
3
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System) กับข้อมูลโครงการชลประทาน
4
การพัฒนาการทำงานด้านพิจารณาโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
5
การสอบเทียบอาคารท่อระบาย (ทรบ.) ปากคลองซอย 18 ขวา ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม (ปี พ.ศ.2548)
6
การบริหารบุคลากรในด้านการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการชลประทานเชิงบูรณาการ
7
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับงานพิจารณาโครงการในเขตสำนักชลประทานที่ 10
8
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ของงานชลประทาน
9
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในงานด้านวิศวกรรม
10
การนำระบบโทรมาตรเคลื่อนที่ขนาดเล็กมาใช้ในพื้นที่เสี่ยงภัยดินโคลนถล่ม
11
การปรับปรุงดินกระจายตัวกับงานก่อสร้างชลประทาน
12
การปรับปรุงและพัฒนาโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช