ปี 2557
ลำดับที่
เรื่อง
ชนิด file
1
โครงการถอดความรู้จากผู้เกษียณอายุราชการ "Share & Learn : คุยเพลิน ๆ กับผู้มากประสบการณ์ ปี 2557 .....(นายสุรเดช ดิษฐวิบูลย์ ผอ.คบ.นครหลวง)......26 ก.ย.2557
2
โครงการถอดความรู้จากผู้เกษียณอายุราชการ "Share & Learn : คุยเพลิน ๆ กับผู้มากประสบการณ์ ปี 2557 .....(จ.ส.อ.วรวิทย์ จันทรวงศ์ ผคก.ชป.10)......22 ส.ค.2557
ปี 2556
ลำดับที่
เรื่อง
ชนิด file
1
การดำเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้ ....... (นายธรรมนูญ อำพันฉาย)
ปี 2554
1
2
ประสบการณ์ในการทำงานด้านพัสดุ (นายประมวล มีมณี เจ้าของความรู้)
3
การบริหารจัดการน้ำโดยให้เกษตรกรมีส่วนร่วม (นายทองทศ นกจันทร์ ผอ.คบ.โคกกะเทียม เจ้าของความรู้)


 

 

ปี 2554
ลำดับที่
เรื่อง
ชนิด file
1
2
3
4
5
6
7
8
ปี 2553
1
การฝึกอบรมพนักงานส่งน้ำและผู้ทำหน้าที่ฯ หลักสูตรที่ 1 ระยะที่ 2 "โครงการติดตามและประเมินผลวิทยากรกระบวนการเพื่อการมีส่วนร่วม"
2
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
3
การประเมินสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ (ROS)
4
อบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ปี 2552
1
สรุปผลการประชุมหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน (วันที่ 27 พฤศจิกายน 2551)
2
ขอส่งบันทึกรายงานการประชุม (พนักงานส่งน้ำ) ครั้งที่ 1/2552 (วันที่ 19 มกราคม 2552)
3
สรุปผลการประุชุมการปฏิบัติงานและค่าใช้จ่ายงบประมาณในการปรับปรุงระบบการจัดการน้ำพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 และการบริหารจัดการน้ำ/ป้องกันอุทกภัย
4
ขอเชิญประชุมการจัดทำและปรับปรุงคุณภาพเว็บไซต์ของสำนักชลประทานที่ 10 (วันที่ 18 มิถุนายน 2552)
5
ขอเชิญประชุมการจัดทำและปรับปรุงคุณภาพเว็บไซต์ของสำนักชลประทานที่ 10 (วันที่ 23 กรกฏาคม 2552)
6
สรุปผลการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพพนักงานส่งน้ำ หรือผู้ทำหน้าที่พนักงานส่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
7
สรุปผลการประชุม เจ้าพนักงานการเกษตรและผู้ทำหน้าที่รวบรวม รายงานการเพาะปลูกพืชของโครงการ
8
แนวทางการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ปี 2552
9
รายงานการประชุมการจัดทำและปรับปรุงคุณภาพเว็บไซต์ของสำนักชลประทานที่ 10
10
คู่มือการปฏิบัติงานอาสาสมัครชลประทาน
11
การประชุมพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)