ปี 2561
ลำดับที่
เรื่อง
ชนิด file
1
คำสั่งสำนักงานชลประทานที่ 10 ที่ 14/2561 เรื่อง แต่งตั้งทีมงานเครือข่ายในการติดตามและประสานงานการจัดการความรู้เพิ่มเติม ..........28/6/2561


ปี 2560
ลำดับที่
เรื่อง
ชนิด file
1
คำสั่งสำนักงานชลประทานที่ 10 ที่ 24/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารจัดการความรู้ และคณะทำงานจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 10 ..........13/3/2560
2
คำสั่งสำนักงานชลประทานที่ 10 ที่ 25/2560 เรื่อง แต่งตั้งทีมงานเครือข่ายในการติดตามข้อมูล และประสานงานการจัดการความรู้ ..........13/3/2560
3
คำสั่งสำนักงานชลประทานที่ 10 ที่ 26/2560 แต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการความรู้ ..........13/3/2560
4
คำสั่งโครงการชลประทานลพบุรี ที่ 13/2560 เรื่อง แต่งตั้งทีมงานจัดการความรู้ (Knowledge Management Team) ..........31/3/2560
5
คำสั่งโครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ที่ 57/2560 เรื่อง แต่งตั้งทีมงานด้านการจัดการความรู้ ..........31/3/2560
6
คำสั่งโครงการชลประทานสระบุรี ที่ 06/2560 เรื่อง แต่งตั้งทีมงานจัดการความรู้ (Knowledge Management Team) ..........31/3/2560
7
คำสั่งโครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา ที่ 96/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการความรู้ (KM Team) ..........31/3/2560
8
คำสั่งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ที่ 19/2558 เรื่อง แต่งตั้งทีมงานจัดการความรู้ (Knowldege Management Team) ..........31/3/2560
9
คำสั่งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ที่ 18/2559 เรื่อง แต่งตั้งทีมงานจัดการความรู้ (Knowledge Management Team หรือ KM Team) ..........31/3/2560
10
คำสั่งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ที่ จ.19.12/007/2560 เรื่อง แต่งตั้งทีมงานจัดการความรู้ (Knowledge Management Team) ..........31/3/2560
11
คำสั่งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง ที่ 91/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการความรู้ (Knowledge Management Team) ประจำปีงบประมาณ 2560 ..........31/3/2560
12
คำสั่งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ที่ 15/2560 เรื่อง แต่งตั้งทีมงานจัดการความรู้ (Knowledge Management Team) ..........31/3/2560
13
คำสั่งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ ที่ 8/2559 เรื่อง แต่งตั้งทีมงานจัดการความรู้ (Knowledge Management Team หรือ KM Team) ..........31/3/2560
14
คำสั่งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้ กรมชลประทาน ที่ คพ.09/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านจัดการความรู้ (Knowledge Management Team) ..........31/3/2560
15
คำสั่งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง สำนักงานชลประทานที่ 10 ที่ 54/2559 แต่งตั้งคณะทงำานจัดการความรู้ ..........31/3/2560  
16
คำสั่งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ที่ 36/2560 เรื่อง แต่งตั้งทีมงานจัดการความรู้ (Knowledge Management Team) ..........31/3/2560
17
คำสั่งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ สำนักงานชลประทานที่ 10 ที่ 8/2560 เรื่อง แต่งตั้งทีมงานจัดการความรู้ (Knowledge Management Team) ..........31/3/2560
18
คำสั่งโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 10 กรมชลประทาน ที่ 22/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการความรู้ (Knowledge Management Team) ..........31/3/2560

 

ปี 2559
ลำดับที่
เรื่อง
ชนิด file
1
คำสั่งสำนักงานชลประทานที่ 10 ที่ 05/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการความรู้..........10/2/2559
2
คำสั่งสำนักงานชลประทานที่ 10 ที่ 04/2559 เรื่อง แต่งตั้งทีมงานเครือข่ายในการติดตามข้อมูล และประสานงานการจัดการความรู้..........10/2/2559
3
คำสั่งสำนักงานชลประทานที่ 10 ที่ 03/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารจัดการความรู้ (Chief Knowledge Officer หรือ CKO) และทีมงานจัดการความรู้ (Knowledge Management Team หรือ KM Team)..........10/2/2559

 

ปี 2558
ลำดับที่
เรื่อง
ชนิด file
1
คำสั่งสำนักชลประทานที่ 10 ที่ 37/2557 เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารจัดการความรู้ (Chief Knowledge Knowledge Officer หรือ CKO) และทีมงานจัดการความรู้ (Knowledge Management Team หรือ KM Team)..........5/1/2558
2
คำสั่งสำนักชลประทานที่ 10 ที่ 38/2557 เรื่อง แต่งตั้งทีมงานเครือข่ายในการติดตามข้อมูลและประสานงานการจัดการความรู้..........5/1/2558
3
คำสั่งสำนักชลประทานที่ 10 ที่ 39/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการความรู้ ..........5/1/2558
4
คำสั่งโครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ที่ 141/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการความรู้ ..........5/1/2558
5
คำสั่งโครงการชลประทานลพบุรี ที่ 96/2557 เรื่อง แต่งตั้งทีมงานจัดการความรู้ (Knowledge Management Team) ..........5/1/2558
6
คำสั่งโครงการชลประทานสระบุรี สำนักชลประทานที่ 10 ที่ 030/2556 เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารจัดการความรู้ (Chief Knowledge Officer หรือ CKO) และทีมงานจัดการความรู้ (Knowledge Management Team หรือ KM Team) ..........5/1/2558
7
คำสั่งโครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา ที่ 21/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการความรู้ (KM Team) ..........5/1/2558
8
คำสั่งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ที่ 19/2558 เรื่อง แต่งตั้งทีมงานจัดการความรู้ (Knowledge Management Team) ..........5/1/2558
9
คำสั่งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ที่ 34/2557 เรื่อง แต่งตั้งทีมงานจัดการความรู้ (Knowledge Management Team หรือ KM Team) ..........5/1/2558
10
คำสั่งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ที่ 113/2557 เรื่อง แต่งตั้งทีมงานจัดการความรู้ (Chief Knowledge Officer หรือ CKO) และทีมงานจัดการความรู้ (Knowledge Management Team หรือ KM Team) ..........5/1/2558
11
คำสั่งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง ที่ 34/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการความรู้ (KM Team) ประจำปีงบประมาณ 2558 ..........5/1/2558
12
คำสั่งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ที่ 21/2557 เรื่อง แต่งตั้งทีมงานจัดการความรู้ (Knowledge Management Team) ..........5/1/2558
13
คำสั่งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ ที่ 24/2557 เรื่อง แต่งตั้งทีมงานจัดการความรู้ (Knowledge Management Team หรือ KM Team) ..........5/1/2558
14
คำสั่งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้ ที่ คพ.24/2557 เรื่อง แต่งตั้งทีมงานจัดการความรู้ (Knowledge Management Team) ..........5/1/2558
15
คำสั่งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ที่ 129/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดการความรู้..........5/1/2558
16
คำสั่งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ที่ 009/2558 เรื่อง แต่งตั้งทีมงานจัดการความรู้ (Knowledge Management Team) ..........5/1/2558
17
คำสั่งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ที่ 7/2556 เรื่อง แต่งตั้งทีมงานจัดการความรู้ (Knowledge Management Team) ..........5/1/2558
18
คำสั่งโครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ 10 ที่ 9/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านจัดการความรู้ (Knowledge Management Team) ..........5/1/2558

ปี 2557
ลำดับที่
เรื่อง
ชนิด file
1
คำสั่งสำนักชลประทานที่ 10 ที่ 49/2556 แต่งตั้งผู้บริหารจัดการความรู้ (Chief Knowledge Officer หรือ CKO) และทีมงานจัดการความรู้ (Knowledge Management Team หรือ KM Team) ..........4/1/2557
2
คำสั่งสำนักชลประทานที่ 10 ที่ 50/2556 เรื่อง แต่งตั้งทีมงานเครือข่ายในการติดตามข้อมูลและประสานงานการจัดการความรู้ของโครงการในสังกัด สชป.10 ..........4/1/2557
3
คำสั่งสำนักชลประทานที่ 10 ที่ 51/2556 เรื่อง แต่งตั้งทีมงานเครือข่ายในการติดตามข้อมูลและประสานงานการจัดการความรู้ ..........4/1/2557
4
คำสั่งสำนักชลประทานที่ 10 ที่ 07/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการความรู้ ..........4/1/2557
5
คำสั่งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ที่ 04/2557 เรื่อง แต่งตั้งทีมงานจัดการความรู้ (Knowledge Management Team) ..........4/1/2557
6
คำสั่'งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ที่ 22/2556 เรื่อง แต่งตั้งทีมงานจัดการความรู้ (Knowledge Management Team) ..........4/1/2557
7
คำสั่'งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ที่ 02/2557 เรื่อง แต่งตั้งทีมงานจัดการความรู้ (Knowledge Management Team หรือ KM Team) ..........4/1/2557
8
คำสั่'งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง ที่ 13/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการความรู้ (KM Team) ประจำปีงบประมาณ 2557 ..........4/1/2557
9
คำสั่'งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ที่ 18/2556 เรื่อง แต่งตั้งทีมงานจัดการความรู้ (Knowledge Management Team) ..........4/1/2557
10
คำสั่'งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ ที่ 9/2556 เรื่อง แต่งตั้งทีมงานจัดการความรู้ (Knowledge Management Team หรือ KM Team) ..........4/1/2557
11
คำสั่'งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้ ที่ คพ.90/2556 เรื่อง แต่งตั้งทีมงานจัดการความรู้ (Knowledge Management Team) ..........4/1/2557
12
คำสั่'งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง สำนักชลประทานที่ 10 ที่ 18/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดการความรู้ ..........4/1/2557
13
คำสั่'งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ที่ 7/2556 เรื่อง แต่งตั้งทีมงานจัดการความรู้ (Knowledge Management Team) ..........4/1/2557
14
คำสั่'งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ สำนักชลประทานที่ 10 ที่ 1/2557 เรื่อง แต่งตั้งทีมงานจัดการความรู้ (Knowledge Management Team) ..........4/1/2557
15
คำสั่งโครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ที่ 39/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการความรู้ ..........4/1/2557
16
คำสั่งโครงการชลประทานลพบุรี ที่ 122/2556 เรื่อง แต่งตั้งทีมงานจัดการความรู้ (Knowledge Management Team) ..........4/1/2557
17
คำสั่งโครงการชลประทานสระบุรี สำนักชลประทานที่ 10 ที่ 030/2556 เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารจัดการความรู้ (Chief Knowledge Officer) และทีมงานจัดการความรู้ (Knowledge Management Team หรือ KM Team) ..........4/1/2557
18
คำสั่งโครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา ที่ 1/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการความรู้ (KM Team) ประจำปีงบประมาณ 2556 ..........4/1/2557
19
โครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ 10 ที่ 10/2556 แต่งตั้งทีมงานจัดการความรู้ (Knowledge Management Team) ..........4/1/2557
20
คำสั่งสำนักชลประทานที่ 10 ที่ 18/2557 แต่งตั้งทีมงานเครือข่ายในการติดตามข้อมูลและประสานงานการจัดการความรู้ (เพิ่มเติม) ..........6/5/2557

 

ปี 2556
ลำดับที่
เรื่อง
ชนิด file
1
คำสั่งสำนักชลประทานที่ 10 ที่ 04/2556 เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารจัดการความรู้ (Chief Knowledge Officer หรือ CKO) และทีมงานจัดการความรู้ (Knowledge Management Team หรือ KM Team)
2
คำสั่งสำนักชลประทานที่ 10 ที่ 05/2556 เรื่อง แต่งตั้งทีมงานเครือข่ายในการติดตามข้อมูล และประสานงานการจัดการความรู้ของโครงการในสังกัดสำนักชลประทานที่ 10
3
คำสั่งสำนักชลประทานที่ 10 ที่ 06/2556 เรื่อง แต่งตั้งทีมงานเครือข่ายในการติดตามข้อมูลและประสานงานการจัดการความรู้
4
คำสั่งสำนักชลประทานที่ 10 ที่ 07/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการความรู้
5
คำสั่งโครงการชลประทานสระบุรี ที่ 044/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการความรู้
6
คำสั่งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ที่ 19/2555 เรื่อง แต่งตั้งทีมงานจัดการความรู้ (Knowledge Management Team)
7
คำสั่งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ที่ 1/2556 เรื่อง แต่งตั้งทีมงานจัดการความรู้ (Knowdedge Management Team)
8
คำสั่งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ ที่ 1/2556 เรื่อง แต่งตั้งทีมงานจัดการความรู้ (Knowledge Management Team หรือ KM Team)
9
คำสั่งโครงการชลประทานลพบุรี ที่ 43/2556 เรื่อง แต่งตั้งทีมงานจัดการความรู้ (Knowledge Management Team)
10
คำสั่งโครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ที่21/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการความรู้
11
คำสั่งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ที่ 124/2554 เรื่อง ยกเลิและแต่งตั้งทีมงานจัดการความรู้ (Knowdedge Management Team)
12
คำสั่งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง ที่ 42/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการความรู้ (KM Team)
13
คำสั่งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้ ที่ คพ 69/2556 เรื่อง แต่งตั้งทีมงานจัดการความรู้ (Knowledge Management Team)
14
คำสั่งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ที่ 49/2556 เรื่อง แต่งตั้งทีมงานจัดการความรู้ (Knowledge Management Team หรือ KM Team)
15
คำสั่งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ที่ 3/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดการความรู้
16
คำสั่งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ที่ 33/2554 เรื่อง แต่งตั้งทีมงานจัดการความรู้ (Knowledge Management Team)
17
คำสั่งโครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา ที่ 15/2556 เรื่อง แต่งตั้งทีมงานจัดการความรู้ (Knowledge Management Team)


ปี 2555
ลำดับที่
เรื่อง
ชนิด file
1
คำสั่งสำนักชลประทานที่ 10 ที่ 19/2555 เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารจัดการความรู้ (Chief Knowledge Officer หรือ CKO) และทีมงานจัดการความรู้ (Knowledge Management Team หรือ KM Team)
2
คำสั่งสำนักชลประทานที่ 10 ที่ 20/2555 เรื่อง แต่งตั้งทีมงานเครือข่ายในการติดตามข้อมูลและประสานงานการจัดการความรู้
3
คำสั่งสำนักชลประทานที่ 10 ที่ 21/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการความรู้
4
คำสั่งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ที่ 14/2555 เรื่อง แต่งตั้งทีมงานจัดการความรู้ (Knowledge Management Team)
5
คำสั่งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ที่ 124/2554 เรื่อง ยกเลิกและแต่งตั้งทีมงานจัดการความรู้ (Knowledge Management Team)
6
คำสั่งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ที่ 61/2555 เรื่อง แต่งตั้งทีมงานจัดการความรู้ (Knowledge Management Team หรือ KM Team)
7
คำสั่งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง ที่ 215/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการความรู้ (KM Team) ประจำปีงบประมาณ 2553
8
คำสั่งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ที่ 24/2553 เรื่อง แต่งตั้งทีมงานจัดการความรู้ (Knowledge Management Team)
9
คำสั่งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ ที่ 10/2555 เรื่อง แต่งตั้งทีมงานจัดการความรู้ (Knowdedge Management Team)
10
คำสั่งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้ ที่ คพ.007/2555 เรื่อง แต่งตั้งทีมงานจัดการความรู้ (Knowdedge Management Team)
11
คำสั่งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ที่ 5/2555 เรื่อง แต่งตั้งทีมงานจัดการความรู้
12
คำสั่งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ที่ 33/2555 เรื่อง แต่งตั้งทีมงานจัดการความรู้ (Knowdedge Management Team)
13
คำสั่งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ที่ 4/2555 เรื่อง แต่งตั้งทีมงานจัดการความรู้ (Knowdedge Management Team)
14
คำสั่งโครงการชลประทานลพบุรี ที่ 45/2555 เรื่อง แต่งตั้งทีมงานจัดการความรู้ (Knowledge Management Team)
15
คำสั่งโครงการชลประทานสระบุรี ที่ 044/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการความรู้
16
คำสั่งโครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา ที่ 23/2555 เรื่อง แต่งตั้งทีมงานจัดการความรู้ (Knowledge Management Team)
17
คำสั่งโครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ที่ 20/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการความรู้