งานปี 2556
ลำดับที่
เรื่อง
ประเภทไฟล์
1
กังหันน้ำผลิตกระแสไฟฟ้า ........(12 ก.ย.2556)
2
การผูกเชือกกับถัง ๒๐๐ ลิตร เพื่อป้องกันสวะและผักตบชวา ........(12 ก.ย.2556)
3

เครื่องกำจัดศัตรูพืช (เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล) ........(26 ก.ค.2556)

4
การก่อสร้างอาคารด้วยโฟม ........(26 ก.ค.2556)

 

งานปี 2555
ลำดับที่
เรื่อง
ประเภทไฟล์
1

พื้นที่แก้มลิงในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ประเภทที่เป็นพื้นที่รับน้ำตามธรรมชาติ (รับน้ำนอง) พื้นที่เกษตรกรรม ตามแนวพระราชดำริ ........(27 ก.ย.55)

2
โครงการระบบฐานข้อมูลน้ำท่าออนไลน์ ........(27 ก.ย.55)

 

งานปี 2553
ลำดับที่
เรื่อง
ประเภทไฟล์
1
โครงการพื้นที่แก้มลิงประเภทที่เป็นพื้นที่รับน้ำตามธรรมชาติ (น้ำนอง) ในเขตโครงการฯ บางบาล
2
รายงานโครงการพื้นที่แก้มลิงประเภทที่เป็นพื้นที่รับน้ำตามธรรมชาติ (รับน้ำนอง)ฯ



งานปี 2552
ลำดับที่ เรื่อง ประเภทไฟล์
1
การศึกษาเพื่อการพัฒนาพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและใช้พื้นที่ "แก้มลิง" ชั่วคราว

 

งานปี 2551
ลำดับที่ เรื่อง ประเภทไฟล์
1
การคิดค้นประดิษฐ์เรือกำจัดวัชพืช ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม สชป.10