ปี 2559
ลำดับที่
เรื่อง
ชนิด file
1
การพิจารณาโครงการฝายแก่เสาร์ พร้อมระบบส่งน้ำฝั่งขวา ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
ปี 2557
ลำดับที่
เรื่อง
ชนิด file
1
การประชุมวิชาการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ....20 มิ.ย. 57
ปี 2554
ลำดับที่
เรื่อง
ชนิด file
1
ดินกระจายตัว (Dispersive Soil) ...29 ก.ย. 55
2
เทคนิคของการทดสอบการขุดในพื้นที่แปลงทดสอบ ...29 ก.ย. 55
3
การแก้ไขปัญหาการรั่วซึมของน้ำบริเวณด้านท้ายเขื่อน ...29 ก.ย. 55
4
งานก่อสร้างทำนบดินชั่วคราว โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำ อ่างเก็บน้ำลำปาว ต.ลำคลอง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ...29 ก.ย. 55
5
การบริหารโครงการ (Project Management) ...29 ก.ย. 55
6
การบริหารความเสี่ยง ...29 ก.ย. 55
7
เรื่องของความพร้อม (งานกอ่สร้าง) ...29 ก.ย. 55
8
เขื่อนขุนด่านปราการชล ณ พ.ศ. นี้ ...29 ก.ย. 55
9
เรื่องเล่า...ชาวสำรวจ ...29 ก.ย. 55
10
การวางโครงการกับงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ในอนาคต ...29 ก.ย. 55
11
เขื่อนป่าสักฯ กับความภูมิใจของชาวเขื่อน ...29 ก.ย. 55
12
กว่าจะเป็นโครงการกิ่วคอหมา (ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข และความภาคภูมิใจในประโยชน์) ...29 ก.ย. 55
13
โครงการระบบระบายน้ำหาดใหญ่ช่วยบรรเทาอุทกภัยได้อย่างไร ...29 ก.ย. 55
14
จะทำอย่างไร เมื่อถูกกล่าวหาว่าทำความเสียหายให้แก่ราชการ ...29 ก.ย. 55
15
วิธีคิดในการนำนโยบายการพัฒนาแหล่งน้ำไปปฏิบัติให้สำเร็จ ...29 ก.ย. 55
16
"ซุนวู" กับการบริหารจัดการโครงการขนาดใหญ่ในภาวะกดดัน ...29 ก.ย. 55
17
ฝ่ายบริหารทั่วไปกับนโยบายของ "นาย" ...29 ก.ย. 55
18
การถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านนโยบายเชิงรุกของผู้นำสำนักโครงการขนาดใหญ่ (พ.ศ.2548 - 2551) ...29 ก.ย. 55
19
เขื่อนลำปาวกับการพัฒนาสู่ความยั่งยืน ...29 ก.ย. 55
20
ผู้อำนวยการฯ ใหม่ กับปัญหาโครงการอ่างเก็บน้ำคลองลำรูใหญ่ ...29 ก.ย. 55
21
สถานี...สุวรรณภูมิ ...29 ก.ย. 55
22
งานก่อสร้างระบบชลประทานที่หมูแต่ไม่หมู ...29 ก.ย. 55
23
36 ปี ในกรมชลประทาน (นายสุเมธ กลมเกลี้ยง) ...29 ก.ย. 55
ปี 2554
ลำดับที่
เรื่อง
ชนิด file
1
การเขียนบทความทางวิชาการ
2
พฤติกรรมเขื่อนหินถมคอนกรีตดาหน้า : สภาวะปกติและแผ่นดินไหว
3
การแบ่งชั้นลุ่มน้ำ (การวางแผนการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืนในการป้องกันและจัดการแหล่งน้ำแบบมหภาค)
4
การส่งน้ำและบำรุงรักษาระบบชลประทานตามแนวคิดของโครงการพัฒนาเกษตรชลประทาน อ่างเก็บน้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NESSI)
5
การใช้น้ำของพืช
6
การปรับปรุงการกระจายน้ำให้เสมอภาคในคลองชลประทาน
ปี 2553
 
ลำดับที่
เรื่อง
ชนิด file
1
โครงการวางและจัดทำผังอนุภาค กลุ่มจังหวัดอ่างทอง พระนครศรีอยุูธยา ปทุมธานี นนทบุรี ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี และสระบุรี (รายงานการศึกษาฉบับสุดท้าย ฉบับผู้บริหาร)
2
โครงการวางและจัดทำผังอนุภาคกลุ่มจังหวัดอ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี และสระบุรี (รายงานการศึกษาฉบันสุดท้าย)
3
โครงการจัดทำฐานข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อการวางผังอนุภาคกลุ่มจังหวัดอ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี และสระบุรี (รายงานการศึกษาฉบับสุดท้าย)
4
โครงการจัดทำฐานข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อการวางผังอนุภาค กลุ่มจังหวัดอ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี และสระบุรี (รายงานการศึกษาฉบับสุดท้าย ฉบับผู้บริหาร)
5
การศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพของคลองลัดโพธิ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านไฟฟ้าพลังน้ำ
6
ฝายทดน้ำแบบพลิกได้ัอัตโนมัติ
7
มุมมองงานวิจัยของกรมชลประทานในอนาคต
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
คู่มือระบบการจัดการน้ำเสียชุมชน (MSMS2008)
20
น้ำเสียชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสีย
21
คู่มือแนวทางการป้องกันและลดมลพิษทางน้ำอย่างง่าย
22
คู่มือแนวทางและวิธีการเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ โดยภาคประชาชน
23
คู่มือสืบหาแหล่งที่มาของการระบายมลพิษ
24
Computer Virus
25
คู่มือระบบการจัดการน้ำเสียชุมชน
26
น้ำเสียชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสีย
27
โครงการฟื้นฟูคุณภาพน้ำ เพื่อการอนุรักษ์คลองภาษีเจริญ
28
คู่มือแนวทางและวิธีการเฝ้าระวัง และติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ โดยภาคประชาชน
29
คู่มือสืบหาแหล่งที่มาของการระบายมลพิษ
30
คู่มือการส่งน้ำและบำรุงรักษา โดยเกษตรกรมีส่วนร่วม ตามกระบวนการ 14 ขั้นตอน
31
คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชน
32
คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน
33
รายงานประจำปี สำนักจัดการคุณภาพน้ำ 2552
34
การหาพื้นที่หน้าตัดช่องเปิดของท่อลักษณะต่าง ๆ
35
ระบบฐานข้อมูลคุณภาพแหล่งน้ำผิวดินทั่วประเทศ ฉบับสมบูรณ์
36
คุณภาพน้ำโดยสถานีตรวจวัดอัตโนมัติ
37
การก่อสร้างอุโมงค์ผันน้ำ
38
งานฐานราก
39
มิติใหม่แก้ปัญหาน้ำแบบบูรณาการ
40
วิธีการป้องกันและบรรเทาน้ำท่วม
41
การปลูกมังคุด
42
การหว่านถั่วเขียวร่วมกับข้าวในสภาพนาหว่าน

 

 

 

 

 
 
ปี 2558
 
ลำดับที่
เรื่อง
ชนิด file
1
การพัฒนาทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำชี........(15 ก.ค.58)
2
การป้องกันและบรรเทาอุทกภัยสองฝั่งลำน้ำชีในเขตจังหวัดขอนแก่น........(15 ก.ค.58)
 
ปี 2556
 
ลำดับที่
เรื่อง
ชนิด file
1
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำบริเวณประตูระบายน้ำบางโฉมศรี จังหวัดสิงห์บุรี.........(12 ก.ย.56)
ปี 2554
ลำดับที่
เรื่อง
ชนิด file
1
รายงานการวิเคราะห์โครงการแก้มลิง กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
2
โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาลุ่มน้ำเจ้าพระยา (ตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ปีงบประมาณ 2553
3
แผนบูรณาการพัฒนาการเกษตรภายใต้พื้นที่โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 จังหวัดชัยนาท
4
การประเมินสภาพคลองส่งน้ำ โดยวิธี Rapid Assessment Tool (RAT)