งานปี 2558
ลำดับที่
รายการ
ไฟล์
1
สรุปผลการตรวจสอบของหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2558 (รอบที่ 2) .....21 ก.ย.58
2
การกำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และยกเว้นการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ .....21 ก.ย.58
3
รายงานผลการตรวจสอบประกาศจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ และผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.ค.2558 .....21 ก.ย.58
4
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและสรุปผลการตรวจสอบ .....21 ก.ย.58
5
แนวทางดำเนินมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 .....21 ก.ย.58
6
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสุดด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding) .....21 ก.ย.58
7
ข้อเสนอเกี่ยวกับการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในงานบริการภาครัฐ เพื่อป้องกันการทุจริต.....17 ส.ค.58
8
ระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการย้ายข้าราชการเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 .....13 ส.ค.58
9
ยกเว้นและกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) .....13 ส.ค.58
10
แนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2547 และการจัดทำสัญญาค้ำประกันที่เกี่ยวข้องกับการลาศึกษา ฝึกอบรม และปฏิบัติการวิจัย.....29 เม.ย.58
11
แนวทางการปฏิบัติงานด้านการยืมเงินของส่วนราชการ.....29 เม.ย.58
12
การปรับปรุงการปฏิบัติราชการและหลักเกณฑ์การปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมของสำนักงบประมาณ .....29 เม.ย.58
13
การประชุมชี้แจงการจัดทำคู่มือประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2548 (ในส่วนของจังหวัด) .....29 เม.ย.58
14
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์.....29 เม.ย.58
15
บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง.....29 เม.ย.58
16
อัตราราคางานต่อหน่วย.....29 เม.ย.58
17
ซ้อมความเข้าใจหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าโดยสารเครื่องบิน.....31 มี.ค.58
18
แนวทางการรายงานผลงานก้าวหน้าของงานจ้างก่อสร้าง และการรายงานการตรวจการจ้างของงานจ้างก่อสร้าง .....31 มี.ค.58
19
เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดฯ คุณภาพเว็บไซต์ของสำนัก/กอง .....2 มี.ค.58
20
คำสั่งกรมชลประทานที่ ข.155/2558 เรื่อง แก้ไขคำสั่งกรมชลประทานที่ 15/2555 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 ข้อ 19.1 .....2 มี.ค.58
21
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอกรมลงนามโดยเคร่งครัด.....9 ก.พ.58
22
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศหรือกิจกรรมของคนไทย ตามระเบียบสำนักนากยกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม.....28 ม.ค.2558

 

งานปี 2557
ลำดับที่
รายการ
ไฟล์
1
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี 2557 .....26 มิ.ย.57
2
ซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่าเช่าที่พักตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555...30 พ.ค.57


งานปี 2555
ลำดับที่
รายการ
ไฟล์
1
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553 ...29 ก.ย.55
2
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2550 ...29 ก.ย.55
3
พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 ...29 ก.ย.55
4
การเบิกจ่ายเงินค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ...29 ก.ย.55
5
การเบิกจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ ...29 ก.ย.55
6
การเบิกจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินของบริษัท โอเรียนท์ไทย แอร์ไลน์ จำกัด และบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ...29 ก.ย.55
7
การเบิกจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ ...29 ก.ย.55
8
การเบิกจ่ายเงินค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ...29 ก.ย.55
9
หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2548 ...29 ก.ย.55
10
พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2548 ...29 ก.ย.55
11
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ...29 ก.ย.55
12
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ...29 ก.ย.55
13
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550 ...29 ก.ย.55
14
หลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่าย เนื่องในการเดินทางไปราชการ ...29 ก.ย.55
15
ประมวลมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ...29 ก.ย.55
16
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการ และการจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ.2524 ...29 ก.ย.55
17
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข.776/2549 เรื่อง มอบอำนาจให้หัวหน้าโครงการชลประทานจังหวัด และหัวหน้าโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพิจารณาให้ความเห็นชอบแทนผู้อำนวยการสำนักชลประทาน ในการขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน ...29 ก.ย.55
18
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 167/2550 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินที่อยู่ในความครอบครองของกรมชลประทาน ...29 ก.ย.55
19
คำสั่งกรมชลประทานที่ ข.35/2552 เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลแทนอธิบดีกรมชลประทาน ...29 ก.ย.55
20
คำสั่งมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการด้านการเงินแทนอธิบดี ...29 ก.ย.55
21
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข.1070/2554 เรื่อง มอบอำนาจในการสั่งการและดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุและการบริหารสัญญา ...29 ก.ย.55
22
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข.152/2555 เรื่อง มอบอำนาจดำเนินการกรณีหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลอื่นขอใช้ที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์ นอกเหนือจากที่ราชพัสดุ ...29 ก.ย.55
23
ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2546 ...29 ก.ย.55
24
หลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาล กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต และเจ็บป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน ...29 ก.ย.55
25
บัญชีรายการอุปกรณ์และอวัยวะเทียมประเภทผู้ป่วยนอก สำหรับการเบิจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน ...29 ก.ย.55
26
แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน ...29 ก.ย.55
27
ขอให้เร่งรัดดำเนินการจัดหาพัสดุของรายการ/งานตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ...29 ก.ย.55
28
คำสั่งกรมชลประทานที่ ข.๖๖๐/๑/๒๕๕๕ และแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน

 

งานปี 2554
ลำดับที่
รายการ
ไฟล์
1
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2554
2
การดำเนินการตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
3
การปรับปรุงตารางแสดงค่าตอบแทนเฉลี่ยของตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ
4
การประกาศเผยแพร่ข่าวจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์ระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมชลประทาน
5
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือน (1 เม.ย. - 30 ก.ย. 2554)
7
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549
8
ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2539
9
คู่มือการสอบสวนทางวินัย (แนวทางการลงโทษ)
10
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2537
11
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
12
ซักซ้อมเพิ่มเติมแนวทางปฏิบัติกรณีทรัพย์สินของทางราชการเสียหาย
13
แบบฟอร์มมาตรฐานการอุทิศทรัพย์สินให้แก่กรมชลประทาน
14

กระบวนการมอบอำนาจในการตัดสินใจ
- หน้าปก
- สารบรรณ
- ภาคผนวก
กระบวนการมอบอำนาจในการตัดสินใจ
    กระบวนการมอบอำนาจในการตัดสินใจของกรมชลประทาน
    กระบวนการมอบอำนาจในการตัดสินใจด้านกฎหมายและที่ดิน
    กระบวนการมอบอำนาจในการตัดสินใจด้านการเงินและบัญช
    กระบวนการมอบอำนาจในการตัดสินใจด้านพัสด
    กระบวนการมอบอำนาจในการตัดสินใจด้านบริหารงานบุคคล
    ประกาศกรมฯ เรื่อง กระบวนการมอบอำนาจในการตัดสินใจ พ.ศ.2553

คำสั่งการมอบอำนาจในการตัดสินใจ
    ด้านกฎหมายและที่ดิน
    ด้านการเงินและบัญช
    ด้านพัสด
    ด้านบริหารงานบุคคล

ตารางผลการปฏิบัติตาม พรก.ว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ.2550 ของกรมชลประทาน
    ด้านกฎหมายและที่ดิน
    ด้านการเงินและบัญชี
    ด้านพัสด
    ด้านบริหารงานบุคคล

บัญชีมอบอำนาจในการตัดสินใจ
    ด้านกฎหมายและที่ดิน
    ด้านการเงินและบัญช
    ด้านพัสด
    ด้านบริหารงานบุคคล

สรุปผลการติดตามการมอบอำนาจในการตัดสินใจ
    ด้านกฎหมายและที่ดิน
    ด้านการเงินและบัญช
    ด้านพัสด
    ด้านบริหารงานบุคคล

 
15
การขอให้ราษฎรอุทิศที่ดินให้เพื่อก่อสร้างโครงการชลประทาน
16
ระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ พ.ศ.2552
17
ระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการขอและการจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ ในความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ.2546
18
หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
19
หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
20
หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร
21
ระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยยานพาหนะ พ.ศ.2547
22
ค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
23
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
24
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง
25
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2549
26
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
27
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
28
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2523
29
มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการด้านการเงินแทนอธิบดีกรมชลประทาน เกี่ยวกับการเิบิกจ่ายเงิน สวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร ค่าเช่าบ้านข้าราชการ
30
มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการด้านการเงินแทนอธิบดีกรมชลประทานเกี่ยวกับการจ้างพนักงานราชการ
31
มอบอำนาจในการสั่งการและดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ และการบริหารสัญญา
32
มอบอำนาจอนุมัติการเบิกจ่ายค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด
33
มอบอำนาจในการสั่งการและดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ และการบริหารสัญญาให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด
34
การบริหารงานด้านพัสดุของกรมชลประทาน
35
การจัดทำเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง


งานปี 2553
ลำดับที่
รายการ
ไฟล
1
ระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงานและการประุชุมระหว่างประเทศ และค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ
2
ระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553
3
พระราชบัญญัติชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485
4
พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พุทธศักราช 2518
5
กฎกระทรวงว่าด้วยการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ.2545
6
กฎกระทรวงว่าด้วยการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
7
กฎกระทรวงว่าด้วยการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549
8
คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 110/2547
9
ระเบียบคณะกรรมการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ว่าด้วยการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน พ.ศ.2547
10
ระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการขอใช้และการจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ.2551
11

มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม

12
กฎ ก.พ. และ ระเบียบ ก.พ.
13
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายการบริหารงานของส่วนราชการ
14
การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ไว้ในเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
15
ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิก พ.ศ.2549


ปี 2552
ลำดับที่
เรื่อง
ชนิด file
1
การดำเนินงานของสำนักชลประทาน
2
กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ.2545
3
แนวทางปฏิบัติในการขอเบิกเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) กรณีสัญญาจ้างก่อสร้างที่มีวงเงินค่าจ้างไม่เกิน 50 ล้านบาท
4
กฎกระทรวงและระเีบียบกระทรวงการคลังที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
5
อัตราราคางานต่อหน่วย (Unit Cost) และ แนวทางการจัดทำประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (เล่มที่ 1/2553)