งานปี 2554
ลำดับที่
เรื่อง
ชนิด file
1
การจัดทำองค์ความรู้เรื่อง สรุปบทเรียนการดำเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ กรณีพื้นที่อุทกภัยปี พ.ศ.2553 เพื่อลดความเสียหายจากอุทกภัยในอนาคต
2
การจัดทำองค์ความรู้เรื่อง โครงการจัดระบบการปลูกข้าว


งานปี 2553
ลำดับที่
เรื่อง
ชนิด file
1
คู่มือกระบวนงานศึกษาโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
2
คู่มือกระบวนงานศึกษาโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
3
องค์ความรู้ที่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์กรมชลประทาน จำนวน 2 องค์ความรู้

งานปี 2552
ลำดับที่
เรื่อง
ชนิด file
1
การประมวลกลั่นกรองความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วม
2
การบริหารจัดการชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม
3
การจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน (กลุ่มพื้นฐาน)
4
การพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้ำ
5
ยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน
6
กิจกรรม/แนวทางการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้ำ
7
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการน้ำชลประทาน ตามรัฐธรรมนูญ ปี 2550
8
จัดกิจกรรมเพื่อถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้ด้านบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วม