ปี 2559
 

 

ปี 2558ปี 2557
  
ถอดความรู้จากผู้เกษียณอายุราชการ
Share & Learn : คุยเพลิน ๆ กับผู้มากประสบการณ์ ปี 2557
วันที่ 4 กันยายน 2557
ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา .......9 ก.ย.2557

  
ศึกษาดูงาน KM Best Practice 2014
ด้านการจัดการความรู้ภายใน สชป.14
วันที่ 29-30 สิงหาคม 2557
ณ สำนักชลประทานที่ 14 .......9 ก.ย.2557


  
KM Team สชป.10 และ KM Team สชป.12 ร่วมประชุมด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และความร่วมมือในการจัดการความรู้ ในฐานะ KM Buddy
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557....8 ก.ย..2557
  
กพร. และ กตน. ขอศึกษาดูงานด้านการจัดการความรู้ สชป.10
วันที่ 21 สิงหาคม 2557
ณ ห้องประชุมสำนักชลประทานที่ 10.....22 ส.ค.2557


   
โครงการถ่ายทอดความรู้ หัวช้อ "Facilitators"
วันที่ 19 สิงหาคม 2557
ณ ศูนย์สารสนเทศเพื่อการจัดการ....20 ส.ค.2557

  
ถอดความรู้จากผู้เกษียณอายุราชการ
Share & Learn : คุยเพลิน ๆ กับผู้มากประสบการณ์ ปี 2557
วันที่ 7 สิงหาคม 2557
ณ ศูนย์สารสนเทศเพื่อการจัดการ.....
14 ส.ค.2557

  
KM Site Visit & KM Clinic 2014
วันที่ 24 มิถุนายน 2557
ณ ห้องประชุม สชป.10....26 มิ.ย.2557

   
กิจกรรม KM Day 2014
วันที่ 11 มิถุนายน 2557
ณ สำนักชลประทานที่ 10
...19 มิ.ย.2557

   
การประกวด 1 หน่วยงาน 1 องค์ความรู้
วันที่ 11 มิถุนายน 2557
ณ ห้องประชุมสำนักชลประทานที่ 10...
19 มิ.ย.2557

  
สำนักชลประทานที่ 10 จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2557
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557
ณ สำนักชลประทานที่ 10


   
พิธีเปิดศูนย์การจัดการความรู้ สชป.10
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557
ณ ศูนย์การจัดการความรู้ สชป.10

  
กิจกรรม CoP หัวข้อ
"คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันอุทกภัยในเขตสำนักชลประทานที่ 10"
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2557
ณ ศูนย์สารสนเทศเพื่อการจัดการ


  
กิจกรรม CoP หัวข้อ "ธรณีวิทยากับงานชลประทาน"
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557
ณ ศูนย์สารสนเทศเพื่อการจัดการปี 2556
  
สำนักชลประทานที่ 10 จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร
"ระบบฐานข้อมูลน้ำท่าออนไลน์"
โดยมี นายสุรพล อนุสรหิรัญการ ผอ.คบ.พระองค์ไชยานุชิต เป็นวิทยากร
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2556
ณ ห้องประชุมสำนักชลประทานที่ 10
  
สำนักชลประทานที่ 10 จัดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาทักษะการสรุปบทเรียน (AAR)
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2556
ณ ห้องศูนย์สารสนเทศเพื่อการจัดการ
  
สำนักชลประทานที่ 10 จัดกิจกรรม CoPs เรื่อง " การจัดทำฐานข้อมูลระบบชลประทาน โดยใช้โปรแกรม Arc GIS"
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2556
ณ ห้องศูนย์สารสนเทศเพื่อการจัดการ


  
สำนักชลประทานที่ 10 จัดกิจกรรม CoPs เรื่อง การพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556"
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2556
ณ ห้องศูนย์สารสนเทศเพื่อการจัดการ
  
สำนักชลประทานที่ 10 จัดกิจกรรม KM Day 2013
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556
ณ ห้องศูนย์สารสนเทศเพื่อการจัดการ

  
สำนักชลประทานที่ 10 จัดกิจกรรมโครงการ 1 หน่วยงาน 1 องค์ความรู้
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556
ณ ห้องศูนย์สารสนเทศเพื่อการจัดการ
 
การถ่ายทอดความรู้การจัดทำเอกสารรูปเล่มการประเมินฯ
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโครงการชลประทานจังหวัด
ระดับสำนักฯ ประจำปี ๒๕๕๗

 

ปี 2555
 
 
 
 
บอร์ด กิจกรรม KM Day (27 ก.ย.55)
1 หน่วยงาน 1 องค์ความรู้ (27 ก.ย.55)
 
 
กิจกรรม CoPs (27 ก.ย.55)
กิจกรรม KM Day (27 ก.ย.55)
 
 
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (27 ก.ย.55)
การมอบโล่รางวัลชนะเลิศ ด้านการจัดการความรู้ดีเด่น (27 ก.ย.55)
 
 
การถ่ายทอดความรู้ Note Taker (27 ก.ย.55)
 
 

 

 

ปี 2554
  
  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2554 ทีมงานจัดการความรู้ สชป.10
จัดกิจกรรมให้กับทีมงานเครือข่ายในการถอดความรู้
จากประสบการณ์การทำงานของ
นายประมวล มีมณี นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช
ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม
ทีมงานจัดการความรู้ สชป.10 จัดกิจกรรมให้กับทีมงานเครือข่าย
ในการถอดความรู้จากประสบการณ์การทำงานของ
นายนิรัตน์ มะคำไก่ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้
เมื่อวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2554
ณ ห้องประชุมโครงการฯ ป่าสักใต้

 

 

ปี 2553
กิจกรรมวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 108
วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2553
ณ สำนักชลประทานที่ 10
 
กิจกรรมเดิน-วิ่ง เพื่อหารายได้เข้าสวัสดิการ สชป.10
วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2553
ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
สำนักชลประทานที่ 10