ปี 2558
การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำประมาณการ เพื่อขออนุมัติงบประมาณประจำปี ของสำนักงานชลประทานที่ 10....10 ส.ค.2558


ปี 2557
คู่มือการปฏิบัติการป้อกันอุทกภัยในเขตสำนักชลประทานที่ 10.....10 ก.ค.2557
ธรณีวิทยากับงานชลประทาน ....5 มิ.ย.2557

 

ปี 2556

การจัดทำฐานข้อมูลระบบชลประทานด้วยโปรแกรม Arc GIS ......12 ก.ย.56
การพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ ......12 ก.ย.56
สรุปบทเรียนการดำเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ กรณีพื้นที่อุทกภัยฝั่งซ้ายของคลองชัยนาท-ป่าสัก เพื่อลดความเสียหายจากอุทกภัยในอนาคต.......27 ก.ย.55
โครงการจัดระบบปลูกข้าว.......27 ก.ย.55