ปี 2558
ลำดับที่
หน่วยงาน/โครงการ
เรื่อง
ประเภทของข้อมูล
Power Point
VDO
นิทรรศการ
สรุปองค์ความรู้
1
ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา เครื่องสูบน้ำพลังเทอร์โบ
2
ส่วนวิศวกรรมบริหาร การวิเคราะห์เสถียรภาพความมั่นคงของลาดไหล่เขาบริเวณอาคารระบายน้ำล้น โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
3
ส่วนแผนงาน การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำประมาณการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี
4
ส่วนเครื่องจักรกล วิธีการกำจัดวัชพืชลอยน้ำ
5
ฝ่ายบริหารทั่วไป การบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงานระบบ GFMIS ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
6
โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ การวิเคราะห์ผลการสำรวจคุณภาพน้ำของอ่างเก็บน้ำขนาดกลางเพื่อการอุปโภค-บริโภค
7
โครงการชลประทานลพบุรี สรุปบทเรียน การบริหารจัดการน้ำชลประทานในเขตพื้นที่โครงการ ปตร.ลำสนธิ
8
โครงการชลประทานสระบุรี
การจัดทำแผนที่ด้วยภาพถ่ายออร์โธสี
 
9
โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา
การเบิกจ่ายโครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา
10
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์
ปุ๋ยน้ำหนักชีวภาพของกลุ่มผู้ใช้น้ำคลองธรรมามูลพัฒนา
11
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค
กังหันน้ำผลิตกระแสไฟฟ้า
12
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม
การประยุกต์ใช้แผนที่ออร์โทสีเชิงเลขกับ Auto Cad ในงานเขียนแบบแปลนคลองส่งน้ำ
13
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง
การประยุกต์ใช้ Action Learning Project เพื่อป้องกันความเสียหายและแก้ปัญหาภัยแล้ง ปี 2557/2558 ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา จังหวัดสระบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
,
14
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช
พันธุ์ข้าวขึ้นน้ำกับพื้นที่ลุ่มต่ำน้ำท่วมซ้ำซาก "ทุ่งบางกุ้ง"
15
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้
การประยุกต์ใช้ Drone กับงานชลประทาน
16
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้
10 วิธี กับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กร
 
17
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในการเปิด-ปิดประตูระบายน้ำระยะไกล (Application High Technology to open and close the floodgates so far away)
18
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล จักรยานทำความสะอาดคันคลองส่งน้ำ
19
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ระบบการแสดงผลการคาดการณ์พยากรณ์น้ำล่วงหน้าลุ่มน้ำป่าสัก
20
โครงการก่อสร้างสำนักชลประทานที่ 10
การผันน้ำระหว่างก่อสร้าง โดยวิธีการทำกำแพงทึบน้ำ (Slurry Eall) และคลองดินถมบดอัดแน่นผันน้ำผ่านตัวเขื่อน


ปี 2557
ลำดับที่
หน่วยงาน/โครงการ
เรื่อง
ประเภทของข้อมูล
Power Point
VDO
นิทรรศการ
สรุปองค์ความรู้
1
ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา
การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำ...19 มิ.ย.57
2
ส่วนวิศวกรรมบริหาร
การพิจารณาวางโครงการฝ่ายทดน้ำเพื่อการออกแบบเบื้องต้น โดย Program Microsoft Excel ...19 มิ.ย.57
3
ส่วนปฏิบัติการ
สรุปบทเรียนจากการดำเนินงานการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (MTEF) ปีงบประมาณ พ.ศ.2554-2561 ...19 มิ.ย.57
4
ส่วนเครื่องจักรกล

การปรับปรุงระเบียบการใช้วิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (SYNTHESIZER)...19 มิ.ย.57

   
5
โครงการชลประทานเพชรบูรณ์
การประเมินประสิทธิภาพผลการดำเนินงานของโครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ด้วยหลักการ Balanced Scorecard ...19 มิ.ย.57
6
โครงการชลประทานลพบุรี
การประยุกต์ใช้ Excel Lolver ในการหาสมการเส้นโค้งเพื่อจัดทำคู่มือปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่วังแขม ...19 มิ.ย.57
7
โครงการชลประทานสระบุรี
เปิด-ปิด เครื่องกว๊านประตูระบายน้ำด้วยเครื่องยนต์ขนาดเล็ก...19 มิ.ย.57
8
โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา
รถสูบน้ำเคลื่อนที่เร็วช่วยเหลืออุทกภัย...19 มิ.ย.57
9
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์
มาตรการประหยัดพลังงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์...19 มิ.ย.57
10
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค
สร้าง PLINE ใน Auto CAD โดยใช้พิกัด x , y จาก Excel ...19 มิ.ย.57
11
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม
เรือกำจัดวัชพืช...19 มิ.ย.57
12
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง
การบริหารจัดการน้ำทุ่งบางกุ่มเพื่อการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง...19 มิ.ย.57
13
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช
การจัดทำเส้นแบ่งขอบเขตระดับหมู่บ้านในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 6 ...19 มิ.ย.57
14
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้
การปรับปรุงและแสดงผลข้อมูลอาคารชลประทานที่สำคัญ...19 มิ.ย.57
15
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้
การจัดทำกำแพงป้องกันน้ำท่วมโดยใช้ถังเคมีบรรจะกระสอบทราย...19 มิ.ย.57
16
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง
การประยุกต์ใช้รีโมทคอนโทรลในการปิด-เปิดประตูระบายน้ำ...19 มิ.ย.57
17
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล การเพาะปลูกข้าวนาปรังให้ได้รับผลผลิตที่สูง...19 มิ.ย.57
18
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ การคาดการณ์พยากรณ์น้ำล่วงหน้าลุ่มน้ำป่าสัก โดย Excel ...19 มิ.ย.57
19
โครงการก่อสร้างสำนักชลประทานที่ 10
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างและนำเสนอลักษณะงานก่อสร้างโดยใช้ภาพจำลองสามมิติ...19 มิ.ย.57

 

ปี 2556
ลำดับที่
เรื่อง
ชนิด file
1
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา .....ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา
2
โครงการแก้มลิงโคกสำโรง.....ส่วนวิศวกรรมบริหาร
3
สรุปบทเรียนการติดตามการบันทึกผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบติดตาม Online .....ส่วนปฏิบัติการ
4
การตรวจสอบและติดตามผลการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS และระบบ BIS .....ฝ่ายบริหารทั่วไป
5
การคาดการณ์เพื่อแจ้งข้อมูลภาวะน้ำล้นตลิ่งแม่น้ำป่าสัก ในเขตเทศบาลหล่มสัก.....โครงการฯ เพชรบูรณ์
6
โครงการป้องกันน้ำท่วมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำป่าสักในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา.....โครงการฯ อยุธยา
7
การชลประทานกับการทำนาในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์.....โครงการฯ มโนรมย์
8
งานเครื่องยกบานเคลื่อนที่.....โครงการฯ เริงราง
9
การผูกเชือกกับถัง 200 ลิตร เพื่อป้องกันสวะและผักตบชวา .....โครงการฯ คลองเพรียว-เสาไห้
10
ทำ Web Site ไว้ใช้งาน ผอ.เองนั้นก็ทำได้.....โครงการฯ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
11
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน.....โครงการฯ ก่อสร้าง 10
12
การจัดการน้ำชลประทานนพื้นฐานของธรรมาภิบาล .....โครงการฯ นครหลวง
13
เครื่องกำจัดศัตรูพืช (เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล).....โครงการฯ บางบาล
14
การประยุกต์ใช้ Google Earth จัดการฐานข้อมูลระบบชลประทานโครงการฯ .....โครงการฯ ป่าสักใต้
15
การจัดการปลูกข้าวนาปรังนอกแผนของเกษตรกร ในเขตคลองส่งน้ำ 3 ซ้าย ชัยนาท-อยุธยา .....โครงการฯ มหาราช
16
การเขียนแผนที่บน Google Earth .....โครงการฯ ลพบุรี
17
การก่อสร้างอาคารด้วยโฟม .....โครงการฯ สระบุรี
18
พลังงานทางเลือกในการประหยัดพลังงานโดยการติดตั้งแก๊ส LPG - NGV .....ส่วนเครื่องจักรกล

 

ปี 2555
ลำดับที่
เรื่อง
ชนิด file
1
การตรวจสอบและติดตามผลการเบิกจ่ายด้วยระบบ GFMIS (27 ก.ย.55)
2
พื้นที่แก้มลิงในเขตโครงการฯ บางบาล ประเภทที่เป็นพื้นที่รับน้ำตามธรรมชาติ (รับน้ำนอง) พื้นที่เกษตรกรรมตามแนวพระราชดำริ ( 27 ก.ย.55)
3
สถานีสูบน้ำคลองสนามแจง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี (27 ก.ย.55)
4
การใช้โปรแกรม ArcGIS ทำแผนที่โครงการ (27 ก.ย.55)
5
สรุปบทเรียนการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง ปี พ.ศ.2554/2555 (27 ก.ย.55)
6
การบริหารจัดการน้ำแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (วังแขม) (27 ก.ย.55)
7
การปิดช่องขาดข้างประตูระบายน้ำบางโฉมศรี โดยเทคนิควิธีวางกล่อง GABION (27 ก.ย.55)
8
โครงการระบบฐานข้อมูลน้ำท่าออนไลน์ (27 ก.ย.55)
9
หลักการประชาสัมพันธ์และบริการประชาชน (27 ก.ย.55)
10
การระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วม ปี 2554 โดยการแปลงข้อมูลทางวิชาการเป็นสื่อที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าใจง่าย (27 ก.ย.55)
11
เกณฑ์การเฝ้าระวังอุทกภัย บริเวณเขื่อนพระรามหก (27 ก.ย.55)
12
การบริหารจัดการชลประทาน โดยเกษตรกรมีส่วนร่วมของโครงการชลประทานเพชรบูรณ์ (27 ก.ย.55)
13
สรุปน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสระบุรี/แผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ.2554 (27 ก.ย.55)
14
อุปกรณ์สื่อสารด้วยระบบไร้สาย Ubiquiti Nano Station M5 (27 ก.ย.55)