วิสัยทัศน์การจัดการความรู้ "กรมชลประทานมุ่งจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้"
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 สำนักงานเลขานุการกรม
 กองการเงินและบัญชี
 กองกฏหมายและที่ดิน
 กองแผนงาน
 กองพัสดุ
 ศูนย์สารสนเทศ
 สำนักเครื่องจักรกล
 สำนักบริหารโครงการ
 สำนักพัฒนาโครงสร้างฯ
 สำนักวิจัยและพัฒนา
 สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมฯ
 สำนักออกแบบวิศวกรรมฯ
 สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ
 สำนักโครงการขนาดใหญ่
 สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 กลุ่มตรวจสอบภายใน
 กลุ่มกิจกรรมพิเศษ
 สำนักงานชลประทานที่ 1
 สำนักชลงานประทานที่ 2
 สำนักงานชลประทานที่ 3
 สำนักงานชลประทานที่ 4
 สำนักงานชลประทานที่ 5
 สำนักงานชลประทานที่ 6
 สำนักงานชลประทานที่ 7
 สำนักงานชลประทานที่ 8
 สำนักงานชลประทานที่ 9
 สำนักงานชลประทานที่ 10
 สำนักงานชลประทานที่ 11
 สำนักงานชลประทานที่ 12
 สำนักงานชลประทานที่ 13
 สำนักงานชลประทานที่ 14
 สำนักงานชลประทานที่ 15
 สำนักงานชลประทานที่ 16
 สำนักงานชลประทานที่ 17
เริ่มนับวันที่ 25 สิงหาคม 2551
 
พันธกิจ
     1. สนับสนุนและให้คำปรึกษาด้านวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำ
และบริหารจัดการน้ำในภาคตะวันออก
     2. ดำเนินการบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสม เป็นธรรมและยั่งยืน
     3. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ใช้น้ำทุกส่วนภาค
     4. พัฒนาแหล่งน้ำควบคู่การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
     5. ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
เป้าประสงค์
     1. เป็นผู้นำในการบูรณาการองค์ความรู้ เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในภาคตะวันออก
     2. มีแหล่งน้ำต้นทุนเพียงพอ เต็มศักยภาพ และเชื่อมโยงแหล่งน้ำอย่างทั่วถึง
     3. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการน้ำและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
     4. บุคคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ประเด็นยุทธศาสตร์
     1. เสริมสร้างสำนักชลประทานที่ 9 ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
     2. พัฒนาแหล่งน้ำและระบบเชื่อมโยงแหล่งน้ำอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อม
     3. ป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ
     4. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ใช้น้ำทุกส่วนภาค
     5. ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
> >

  

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Manual 2560

องค์ความรู้ของสำนักงานชลประทานที่ 9 

      แต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 9
        เจ้าของความรู้ ->งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 9 (13 มีนาคม 2560)

      HydrologyEast
        เจ้าของความรู้ ->ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 9 (ม.ค.60)

      คู่มือประเมินน้ำหลาก
        เจ้าของความรู้ ->ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 9 (ม.ค.60)

      ประเมินน้ำไหลลงอ่าง
        เจ้าของความรู้ ->ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 9 (ม.ค.60)

      การขออนุญาตก่อสร้างสะพานข้ามทางน้ำชลประทาน(ผย.37)
        เจ้าของความรู้ ->ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 9 (ม.ค.60)

      การขออนุญาตก่อสร้างสะพานเลียบทางน้ำชลประทาน(ผย.37)
        เจ้าของความรู้ ->ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 9 (ม.ค.60)

      การขออนุญาตวางท่อประปาในเขตชลประทาน(ผย.38)
        เจ้าของความรู้ ->ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 9 (ม.ค.60)

      การขออนุญาตฝังท่อก๊าซ และท่อน้ำมัน(ผย.38)
        เจ้าของความรู้ ->ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 9 (ม.ค.60)

      การขออนุญาตระบายน้ำที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียลงทางน้ำ ชลประทาน(ผย.42)
        เจ้าของความรู้ ->ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 9 (ม.ค.60)

      การขออนุญาตใช้น้ำชลประทานตั้งโรงสูบน้ำและวางท่อส่งน้ำ(ผย.38)
        เจ้าของความรู้ ->ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 9 (ม.ค.60)

      การขออนุญาตปักเสา พาดสายหรือร้อยสายไฟฟ้า/โทรศัพท์ ในเขตชลประทาน(ผย.39)
        เจ้าของความรู้ ->ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 9 (ม.ค.60)

      การขออนุญาตก่อสร้างถนนและปรับปรุงถนนคันคลอง คันกั้นน้ำ และถนนชลประทาน(ผย.40)
        เจ้าของความรู้ ->ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 9 (ม.ค.60)

      การขออนุญาตก่อสร้างทางเชื่อม(ผย.53)
        เจ้าของความรู้ ->ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 9 (ม.ค.60)

      การขออนุญาตก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างเป็นการชั่วคราว(ผย.41)
        เจ้าของความรู้ ->ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 9 (ม.ค.60)

      การขออนุญาตใช้ที่ดินบริเวณอ่างเก็บน้ำและแหล่งน้ำต่าง ๆ ของกรมชลประทาน เพื่อจัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยว(ผย.41)
        เจ้าของความรู้ ->ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 9 (ม.ค.60)

      การขออนุญาตเลี้ยงปลาในกระชัง(ผย.41)
        เจ้าของความรู้ ->ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 9 (ม.ค.60)

      การขออนุญาตให้ขุดลอก(ผย.43)
        เจ้าของความรู้ ->ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 9 (ม.ค.60)

      การขออนุญาตก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งทางน้ำชลประทาน(ผย.44)
        เจ้าของความรู้ ->ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 9 (ม.ค.60)

      การขอใช้ที่ราชพัสดุและที่ดินของรัฐประเภทอื่น
        เจ้าของความรู้ ->ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 9 (ม.ค.60)

      การคำนวณความต้องการน้ำของพืช#1
        เจ้าของความรู้ ->ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 9 (ม.ค.60)

      การปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงานการจัดหาประโยชน์(การให้เช่า) ในที่ราชพัสดุ
        เจ้าของความรู้ ->ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 9 (ม.ค.60)

      ระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์(Agri-Map Online)
        เจ้าของความรู้ ->ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 9 (ม.ค.60)

      การจำลองปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำ(Reservoir Operation Simulation Tool)
        เจ้าของความรู้ ->ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 9 (ม.ค.60)

      การประเมินน้ำท่าเบื้องต้นสำหรับงานบริหารจัดการน้ำ
        เจ้าของความรู้ ->ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 9 (ม.ค.60)

      การจัดทำโค้งปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำ(Reservoir Operation Rule Curves)
        เจ้าของความรู้ ->ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 9 (ม.ค.60)

      การวางแผนการใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำ(Reservoir Operation Study)
        เจ้าของความรู้ ->ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 9 (ม.ค.60)

      คู่มือโปรแกม ArcGis
        เจ้าของความรู้ ->ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 9 (ม.ค.60)

      เอกสารการอบรมการใช้โปรแกรม ArcGis เพื่อการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการน้ำและการบำรุงรักษา
        เจ้าของความรู้ ->ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 9 (ม.ค.60)

      Presentation Agri-Map finalV1
        เจ้าของความรู้ ->ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 9 (ม.ค.60)

      Presentation Agri-Map(V.2)
        เจ้าของความรู้ ->ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 9 (ม.ค.60)

      แนวทางและวิธีการกำจัดวัชพืช
        เจ้าของความรู้ -> ส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 9 (ต.ค. 59)

      แผนพัฒนาทรัพยากรน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ภาคตะวันออก
        เจ้าของความรู้ -> ส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 9 (30 ก.ย. 59)

      โครงการการคาดการณ์ปริมาณน้้าท่าล่วงหน้ารายเดือนจังหวัดระยอง
        เจ้าของความรู้ -> ส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 9 (25 ส.ค. 59)

      วิธีการวัดอัตราการไหลในทางน้ำเปิด (คลองธรรมชาติ)
        เจ้าของความรู้ -> ส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 9 (30 มิ.ย. 59)

      โครงการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก
        เจ้าของความรู้ -> คณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงาน
        โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก

        (30 มิ.ย. 59)

      การจัดทำบัญชีนํ้าในลุ่มนํ้าย่อยคลองพระปรง
        เจ้าของความรู้ -> อุรินทร์ โสตรโยม และเอกสิทธิ์ โฆสิตส กุลชัย
        (30 เม.ย. 59)

      WEAP
        เจ้าของความรู้ -> ส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 9 (31 มี.ค. 59)

      รายงานก้าหนดสาระส้าคัญมาตรวัดน้้าและการติดตั้งมาตรวัดน้้า
        เจ้าของความรู้ -> ส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 9 (28 ก.พ. 59)

      Rainfall Runoff Library User Guide v1[1].0.5 (GP)
        เจ้าของความรู้ -> ส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 9 (31 ม.ค. 59)

      บทคัดย่อที่ 3 การวางแผนพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในสวนผลไม้จันทบุรี 2560
        เจ้าของความรู้ -> โครงการชลประทานจันทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 (2560)

  

   ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 9 ได้รับรางวัลผลงานสร้างสรรค์ดีเด่น (RID INNOVATION 2013) ด้านการพัฒนาองค์กรดีเด่นอันดับ 1 ชื่อผลงาน "โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานบุคคล"   โดย
   นางสุลี เนียรมงคล นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
   นางเบญจมาศ อาญาเมือง นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ
   นางสาวอินทิรา จุลปาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
  

   
        บทคัดย่อ
              บทคัดย่อ เรื่องที่ 1 ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการน้ำและการ
เตือนภัยด้วยโทรมาตรขนาดเล็กอ่างเก็บน้ำพระปรง ตำบลช่องกุ่ม
อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว (2 ก.ย. 57)

               บทคัดย่อ เรื่องที่ 2 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อส่งเสริมการมี
ส่วนร่วม ในการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำระดับตำบล
ตำบลคลองทับจันทร์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว (2 ก.ย. 57)

             บทคัดย่อ เรื่องที่ 3 การใช้เงินนอกงบประมาณจากเทศบาล
ท่าพริกเนินทราย จังหวัดตราด เพื่อศึกษาสำรวจและออกแบบโครงการ
ประตูระบายน้ำคลองท่าพริก (2 ก.ย. 57)


       รายงานฉบับสมบูรณ์
               ผลงานที่ 1 เรื่อง ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการน้ำและการ
เตือนภัยด้วยโทรมาตรขนาดเล็กอ่างเก็บน้ำพระปรง ตำบลช่องกุ่ม อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว (1 ก.ย. 57)

               ผลงานที่ 2 เรื่อง ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมในการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำระดับตำบล ตำบลคลองทับจันทร์
อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว (1 ก.ย. 57)

               ผลงานที่ 3 เรื่อง การใช้เงินนอกงบประมาณจากเทศบาล
ท่าพริกเนินทรายจังหวัดตราด เพื่อศึกษาสำรวจและออกแบบโครงการ
ประตูระบายน้ำคลองท่าพริก (1 ก.ย. 57)

      ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการน้ำและ
การเตือนภัยด้วยโทรมาตรขนาดเล็ก


       เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ
         1. การทำแปลงกรรมสิทธิ์ที่ดินและทะเบียนท่อส่งน้ำเข้านาเพื่อใช้ประโยชน์
ในการบริหารจัดการน้ำและการพัฒนาแหล่งน้ำ (16 ม.ค. 58)

      2. อาคารนาคชลประทาน 2012 (31 มี.ค. 58)

  
องค์ความรู้ : การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในการบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วม
      เอกสารโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรพัฒนาเครือข่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (คสช. ) รุ่นที่ 3

      สรุปการฝึกอบรม การพัฒนาเครือข่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชน
  
  ผลการพิจารณาคัดเลือกตามโครงการประกวดผลงาน หน่วยงานและบุคคล ด้านการจัดการความรู้ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (KM AWARD 2013)
  
  การตรวจสอบสภาพบานระบายและเครื่องกว้าน ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์  
   :: เจ้าของความรู้ ส่วนเครื่องจักรกล
  คู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ SUBMERSIBLE MOTOR    PUMP "JIL" จากประเทศเกาหลี
   :: เจ้าของความรู้ ส่วนเครื่องจักรกล
  การนำเสนอแบบจำลอง 3 มิติ ด้วย SketchUp Pro 6 GIS
   :: เจ้าของความรู้ ชัยวัฒน์ ศิริโชคปรีชา
  การประยุกต์ใช้ระบบ GIS ประกอบในการวิเคราะห์และบริหาร
   จัดการน้ำ
  
:: เจ้าของความรู้ สุรเชษฐ์ น่วมนุ่ม
การทำตะแกรง เติมอากาศ
การบริหารจัดการน้ำ ประตูระบายน้ำ คลองสารภ๊
คณะเจ้าหน้าที่ของสำนักงานชลประทานที่ 9 เข้าเยี่ยมชมบริษัท ไทยก้าวไกลกรุ๊ป จำกัด
 
สรุปบทเรียนหลังการอบรม หลักสูตร "การจัดลำดับความสำคัญงานก่อสร้างโดยวิธี AHP" โดย สมภาคย์ กำกัดวงษ์
 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การดำเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์กรมชลประทานและแผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียน
เพื่อการชลประทาน
โดย เกรียงศักดิ์ พุ่มนาค
 
สรุปผลผลิต กิจกรรม และกำหนดเกณฑ์ การปันส่วนค่าใช้จ่าย
โดย พีระ ตันติชัยรัตนกูล , วิเชียร เหลืองอ่อน
 
ระบบจำแนกตำแหน่งใหม่
โดย สุลี เนียรมงคล  การประชุมทีมงานจัดการ
ความรู้ (Knowledge Management
หรือ KM Team)
ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ม.ค. 58

ณ ห้องประชุม สำนักงานชลประทานที่ 9

  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
เข้าศึกษาดูงานระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารงานบุคคล
ในวันจันทร์ที่ 22 ก.ย. 57

ณ ห้องประชุม สำนักงานชลประทานที่ 9

  การประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทาง
การจัดทำกิจกรรม KM Buddy
ระหว่าง สชป.9 และ สชป.11
ในวันอังคารที่ 26 สิงหาคม
2557
ณ ห้องประชุม สำนักงานชลประทานที่
9

  ภาพบรรยากาศภายในศูนย์การเรียนรู้
  ของส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 9
     
 

 
ออกแบบและพัฒนาโดย ศูนย์สารสนเทศ สำนักงานชลประทานที่ 9 จังหวัดชลบุรี โทร . 0-3834-1252-4 ต่อ 190

 


E-mail : rid9@mail.rid.go.th
สำนักงานชลประทานที่ 9 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20111
โทร.0 3834 1252-4