สรุปผลการประชุมของคณะทำงาน KM TEAM RID 8 ครั้งที่ 2/60 เมื่อวันที่  23  สิงหาคม  2560  เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม
KM TEAM RID 8

เรื่อง การจัดกิจกรรมสัมมนาฯและการทบทวนการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานตามแบบฟอร์ม 2560

                                                               1.การจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การใช้คู่มือแก้ไขปัญหาในงานและการรายงานผล 2 เรื่อง
                                                                   1.1
เรื่อง วินัย การรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย  ( เวลา 09.00 - 12.00 น. )                                                               
                                                                   1.2
เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่าย VPN ด้วยสาย Fiber Optic ( เวลา 13.30 - 16.30 น. )      
                                                                         ( วันที่ 8 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สชป.8 )
                                                              
 2.การรายงานการใช้องค์ความรู้แก้ไขปัญหางาน ( ตั้งแต่ มิถุนายน - กันยายน 2560 )
                                                                   2.1
โครงการนำร่องพัฒนาเกษตรใช้น้ำน้อย โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
                                                                   2.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่าย VPN ด้วยสาย Fiber Optic
                                                               3.มอบหมายให้คณะทำงานฯ ดำเนินการติดตามในแต่ละส่วน ฝ่าย งาน จัดทำให้ตรงตามแบบฟอร์มกรมฯ ตามแผน 2560 - 2562
                                                                  โดยในปี 2560 เห็นสมควรว่า ควรมีหน่วยงานละ 1 คู่มือ
                                                               
4.มติที่ประชุมรับทราบการจัดทำแผนการปรับปรุงคู่มือในปี 2560 - 2562 ตามแนวทางกรมฯ และอยู่ระหว่างรอการยืนยันกับ สชป.8
                                                                  ในวันประชุมวันที่ 6 กันยายน 2560 นี้ ในการที่จะปรับปรุงคู่มือในปีต่อไป
                                                               
5.ไฟล์คู่มือการปฏิบัติงาน ( Work manual ) ตามแบบมาตรฐานกรมฯ

                                                               

 

 

 

 

 

 

img2.gif

 img1.gif