สรุปผลการประชุมของคณะทำงาน KM TEAM RID 8 ครั้งที่ 1/60 เมื่อวันที่  7  เมษายน  2560 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม
KM TEAM RID 8

เรื่อง การทบทวนคำสั่งด้านการจัดการความรู้และการจัดทำแผนฯประจำปี 2560

                                                               1. ให้ดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้ตามแนวทางที่ กรมฯกำหนดและเป็นแนวทางเดิม ( ปีนี้เน้นเรื่อง Work Manual )
                                                               
2. ร่างจัดทำแผนตามแนวทางกรมฯโดยเลือก ๒ องค์ความรู้ ( ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการน้ำตามภารกิจ )
                                                               
3. จัดทำและรวบรวมการวิเคราะห์กระบวนงานในแต่ละส่วน ฝ่าย โครงการฯให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเพื่อเสนอ กรมฯต่อไป
                                                               
4. กำหนดให้มีการจัดทำแผนการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานประจำ ส่วน ฝ่าย ต่างๆ ( ปรับปรุงแผน 3 ปี )
                                                               
5. มีการแต่งตั้งคณะทำงาน KM TEAM สชป.๘ จำนวน 5 คำสั่ง เพื่อดำเนินกิจกรรม
                                                               
6. แต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อตรวจประเมิน KMA 2017 
                                                               
7. จัดทำแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ 12 ด้าน ( Action Plan )
                                                               
8. ให้เร่งรัดดำเนินการแจ้งเวียนแผนการจัดการความรู้ปี 2560 อย่างต่อเนื่องและให้มีการประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง

แผนการจัดการความรู้ สชป.8 (  ไฟล์เอกสารแบบฟอร์มที่ 1 , ไฟล์เอกสารแบบฟอร์มที่ 2  )
แผนปฏิบัติการติดดามการจัดการความรู้ สชป.8 ปี 2560 ( Action Plan )
  ( 1. ตัวอย่างการวิเคราะห์กระบวนงาน สชป.8  2. ตัวอย่างแผนการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน )  ของ ฝบท.ชป.8