ลำดับ

 

 กิจกรรมการจัดการความรู้

ผู้รับผิดชอบ

 ระยะเวลา

เป้าหมาย

สถานะดำเนินการ

 ผลงาน

 

ทบทวนและจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดการความรู้ สำนักงาน / กอง

 

 คณะทำงาน
จัดการความรู้
สำนัก / กอง

 ภายใน มีนาคม
๒๕๖๐

๕ ฉบับ

ดำเนินการเรียบร้อย


   
คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหาร
    การจัดการความรู้
 
๑.คำสั่ง ๘/๖๐
 
๒.คำสั่ง ๙/๖๐
   
๓.คำสั่ง ๑๐/๖๐
   ๔.คำสั่ง ๑๑/๖๐
   
๕.คำสั่ง ๑๒/๖๐
 

 

 

 


สื่อสารแนวทางนโยบายจาก(CKO) สำนัก/ กอง
  ๒.๑ จัดทำโปสเตอร์และนโยบายของผู้บริหารจัดการความรู้(CKO)ติด
ประกาศตามสถานที่ต่างๆภายในสำนัก / กอง
      ๑. ในที่ประชุมและแจ้งเวียน
      ๒. แจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานให้สังกัดรับทราบ

 

ผู้บริหารจัดการความรู้
(CKO) สำนัก / กอง

ภายใน เมษายน
๒๕๖๐

 ๑  ฉบับ

ดำเนินการเรียบร้อย

 

 

 

  

๒.๒ ผู้บริหารจัดการความรู้สำนัก / กอง สื่อสารแนวทางนโยบายการจัด
การความรู้เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง

 

ผู้บริหารจัดการความรู้
(CKO) สำนัก / กอง 

ภายใน
เมษายน-กันยายน
๒๕๖๐

อย่างน้อย
เดือนละ
๑ ครั้ง

ดำเนินการเรียบร้อย

 

 

ศึกษาวิเคราะห์กระบวนงานทั้งหมดของสำนัก / กอง เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน ( Work manual ) 

 

 คณะทำงาน
จัดการความรู้
 สำนัก / กอง 

ภายใน เมษายน
๒๕๖๐

 ร้อยละ
๑๐๐

ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์
ทุกส่วฝ่าย

 

 

       ๔

 

จัดทำแผนงานเพื่อจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน(Work manual)ของ
สำนัก / กอง ให้ครบถ้วนทุกกระบวนงานภายใน ๓ ปี  ( ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ ) 

 คณะทำงาน
จัดการความรู้
  สำนัก / กอง  

ภายใน เมษายน
๒๕๖๐

๑ ฉบับ

อยู่ในระหว่างตรวจสอบ
รายละเอียด

 

 

 


จัดทำคู่มือในการปฏิบัติงาน (Work manual) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐
โดยมีคู่มือดังนี้
   ๑.คู่มือการใช้โปรแกรม SSO Media
   ๒.รวมกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
   ๓.วินัย การรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย
   ๔.การเสริมสร้างสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
   ๕.เบิกจ่ายอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ
   ๖.แนวทางปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS
   ๗.คู่มือปฏิบัติงาน สิทธิประโยชน์เกื้อกูล บำเหน็จ  บำนา
เงินช่วยพิเศษอื่นๆ
   ๘.คู่มือปฏิบัติงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจำส่วนราชการฯ
   ๙.คู่มือปฏิบัติงานเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องมือกลึง
   ๑๐.คู่มือการใช้งาน การลาอิเล็คทรอนิคส์ E-leave สำหรับผู้อนุญาตลา
   ๑๑.ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ

 

  คณะทำงาน
จัดการความรู้
สชป.๘

ภายใน
เมษายน-กันยายน
๒๕๖๐

 ร้อยละ
๑๐๐

อยู่ระหว่างดำเนินการ

 

 

 

ตรวจสอบกลั่นกรองคู่มือการปฏิบัติงาน 

  คณะทำงาน
จัดการความรู้
  สำนัก / กอง  

ภายใน
เมษายน-สิงหาคม
๒๕๖๐

ร้อยละ
๑๐๐

ตรวจสอบบางส่วนแล้ว

 

 

 

เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานในคลังความรู้ของ สำนัก / กอง

  คณะทำงาน
จัดการความรู้
   สำนัก / กอง   

ภายใน
มิถุนายน-กันยายน
๒๕๖๐

 ร้อยละ
๑๐๐

เอกสารเก็บไว้
ที่ห้อง KM

 

 

 

อบรมการใช้คู่มือการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานภายใน
สำนัก / กอง 

  คณะทำงาน
จัดการความรู้
    สำนัก / กอง    

ภายใน
มิถุนายน-กันยายน
๒๕๖๐

  ร้อยละ
๑๐๐

 กำลังดำเนินการ

 

 

 

นำคู่มือการปฏิบัติงานไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

  คณะทำงาน
จัดการความรู้
     สำนัก / กอง     

ภายใน
มิถุนายน-กันยายน
๒๕๖๐

ร้อยละ
๑๐๐

กำลังดำเนินการ

 

 

๑๐

 

พิจารณากระบวนงานที่นำคู่มือไปใช้แล้วมีการปรับปรุงและส่งผลให้
ลดระยะเวลา ขั้นตอน ค่าใช้จ่าย ส่งประกวดการปรับปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน ( Process Excellence Award ) 

 คณะทำงาน
จัดการความรู้
     สำนัก / กอง   

 ภายใน สิงหาคม
๒๕๖๐

อย่างน้อย ๑
กระบวนงาน

กำลังดำเนินการ

 

 

๑๑

 

สรุปปัญหาและอุปสรรคจากการนำคู่มือไปใช้ในการปฏิบัติงานของจริงของปีที่ผ่านมาเพื่อทบทวนและปรับปรุง 

 คณะทำงาน
จัดการความรู้
     สำนัก / กอง    

 ภายใน กันยายน
๒๕๖๐

๑ ครั้ง / ปี

กำลังดำเนินการ

 

 

๑๒

 

สรุปบทเรียนและสรุปรายงานผลการดำเนินงาน จัดการ
ความรู้และจัดทำแนวทาง / แผนการจัดการความรู้ในปีงบ
ประมาณ ๒๕๖๐

 คณะทำงาน
จัดการความรู้
     สำนัก / กอง

 ภายใน กันยายน
๒๕๖๐

๑ ฉบับ

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว