1.   
การสรุปบทเรียนผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ปี2560
               2.  สรุปแผนปฎิบัติการจัดการความรู้ ( ครั้งที่ 1 )