แบบฟอร์มที่ ๒ แผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการ ( ตารางติดตามงาน การจัดการความรู้ สชป.8 ปี 2559 )
ชื่อส่วนราชการ : สำนักงานชลประทานที่ ๘ กรมชลประทาน
ประเด็นยุทธศาสตร์กรมชลประทาน : (หน่วยงานภารกิจหลัก ให้ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ / หน่วยงานภารกิจสนับสนุน ให้ระบุเป้าประสงค์)  
องค์ความรู้ที่เลือก องค์ความรู้ที่ ๑ (โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำเขื่อนลำแชะ จังหวัดนครราชสีมา)
  องค์ความรู้ที่ ๒ (การบริหารจัดการน้ำลำห้วยทัพพล จังหวัดสุรินทร์)
ลำดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา เป้าหมาย สถานะดำเนินการ ผลงาน
  กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง         
  ( Change Management Process : CMP )        
การเตรียมการและปรับพฤติกรรม       คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหาร
   - ทบทวนการแต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้ (CKO) ทีมงาน   CKO ภายใน มกราคม ๕๙ มีคำสั่งแต่งตั้ง ดำเนินการเรียบร้อย การจัดการความรู้ 
  ทีมงาน  จัดการความรู้ และคณะทำงานด้านการจัดการ       (15 ก.พ. 59) ที่ 8/59
  ความรู้เพื่อดำเนินการ ด้านการจัดการความรู้              
การสื่อสาร        
   - สื่อสารตามแผนการจัดการความรู้ให้บุคลากรในสังกัดทราบ KM Team  ภายใน การสื่อสารภายใน ดำเนินการเรียบร้อย 1.มีบันทึกแจ้งเวียน
  โดยทั่วไป หรือ กุมภาพันธ์ - มีนาคม กุมภาพันธ์ ๕๙ (15 ก.พ. 59) 2.มีคำสั่งแต่งตั้งทีมงาน
     คณะทำงาน ๒๕๕๙     9/59,10/59,11/59,18/59
   - สื่อสารประชาสัมพันธ์การจัดการความรู้เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้อง KM Team  ต่อเนื่องปี ๕๙ ร้อยละ ๑๐๐ ดำเนินการเรียบร้อย 1.มีบันทึกแจ้งเวียน
  ได้รับทราบความก้าวหน้าในการดำเนินการตลอดจนมี       (17 ก.พ. 59) 2.เผยแพร่ผ่านเว็บไซต
  ความเข้าใจและตระหนักถึงประโยชน์ของการจัดการความรู้         3.เผยแพร่เสียงตามสาย
           

 4.เผยแพร่ทางวิทยุสื่อสาร

             
การจัดทำแผนการจัดการความรู้ KM Team  ภายใน มกราคม - มีแผนการจัดการ ดำเนินการเรียบร้อย แผนการจัดการความรู้ 
  จัดทำแผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์    กุมภาพันธ์ ๕๙ ความรู้ปี ๒๕๕๙ (25 ก.พ. 59) ของสชป.8 ปี 2559.
  กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙      ( หมวด ๒ )    
  ประกอบด้วยและกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง ๖        
  กิจกรรม และกระบวนการ จัดการความรู้ ทั้ง ๗ ขั้นตอน        
  อย่างครบถ้วนสอดคล้องเชื่อมโยงกัน        
   - KM BUDDY ๒๐๑๖ ต่อเนื่องในปี ๕๙   ดำเนินการเรียบร้อย กิจกรรม KM Buddy
    มีนาคม - กรกฎาคม   (23 มิ.ย 59) ร่วมกับ สชป.5
                 
การให้ความรู้ด้านการจัดการความรู้        
  พัฒนาความรู้ ความเข้าใจของบุคลากรในสังกัดเกี่ยวกับการ KM Team  ต่อเนื่องปี ๕๙ ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากร (23 มิ.ย 59) 1.การแก้ปัญหาใช้งาน Win 8
  จัดการความรู้ เมษายน - สิงหาคม มีความรู้ความเข้าใจ (15 มิ.ย 59) 2.การสร้างความสัมพันธ์ฯ
   - อบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ   ระดับ ๓ ขึ้นไป ดำเนินการเรียบร้อย 3.การจัดทำประมาณการฯ
   - อบบรมการบริหารงานจัดการด้านก่อสร้าง   (หมวด ๔ และ หมวด ๕) (19 ก.ย. 59) 4.การจัดทำฐานข้อมูลน้ำ
   - อบรมการจัดทำฐานข้อมูลการบริหารจัดการน้ำ   (22 ก.ค. 59) 5.การจัดทำฐานข้อมูลเขื่อน
   - อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสายงานหลักและสนับสนุน          
             
             
             
             
                 
การยกย่องชมเชย ให้รางวัล        
  - จัดกิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจด้านการจัดการความรู้ KM Team  ภายใน กรกฎาคม ๕๙ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔ ดำเนินการเรียบร้อย 1.จัดกิจกรรม KM DAY
  แก่บุคลากรในหน่วยงาน     (หมวด ๑ และ หมวด ๕) (23 มิ.ย 59)  
  - สนับสนุน สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรส่งนวัตกรรมเข้าร่วม KM Team  ตามเวลาที่กำหนด อย่างน้อย ๑ รายการ ดำเนินการเรียบร้อย 2.มีการมอบรางวัลสนับสนุน
  ประกวดระดับกรม   (หมวด ๑ และ หมวด ๕) (26 ก.ย. 59)  
  1.กำหนดแนวทาง/วิธีการยกย่องชมเชยบุคลากรที่มีผลงาน   ตามกำหนดการที่   ดำเนินการเรียบร้อย 3.มีบันทึกแจ้งนโยบาย
กำหนดนโยบาย
  ด้านการจัดการความรู้ดีเด่น   เหมาะสม   (12 ก.ย. 59)
  2.เข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆที่ ทีมงานการจัดการความรู้    ตามกำหนดการที่   ดำเนินการเรียบร้อย 4.จัดส่งบุคลากรที่มีผลงาน
  กรมชลประทาน ดำเนินการ เช่น การส่งผลงาน กรมฯแจ้ง     โดดเด่นเข้าร่วมประกวด
  เข้าร่วมการประกวดนวัตกรรม เป็นต้น          
                 
การวัด ประเมินผล          
   - ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน KM Team  ๓ ครั้ง ๓ ครั้ง ดำเนินการเรียบร้อย 1.รายงานผลการดำเนินงาน
  การจัดการความรู้และรายงานผู้บริหารกรมฯ ทราบ    ๖ , ๙ และ ๑๒ เดือน หมวด ๑ หมวด ๒ (27 มิ.ย 59) 1.1 ครั้งที่ 1
      และ หมวด ๔ (6 ก.ย. 59) 1.2 ครั้งที่ 2
  - ประเมินผลการจัดการความรู้ระดับสำนัก/กอง KM Team  ตามกำหนดการที่ อย่างน้อย ๐.๕๐ ดำเนินการเรียบร้อย 2.ได้ดำเนินการประเมินผล
  ตามเกณฑ์ KMA ๒๐๑๖   กรมแจ้ง หมวด ๑ หมวด ๒ (13 ก.ค.59) 2.1 ครั้งที่ 1
      และ หมวด ๔    
  - สรุปบทเรียนการดำเนินการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ KM Team  ภายใน กันยายน ๕๙ ไม่น้อยกว่า ดำเนินการเรียบร้อย
 (9 ก.ย. 59)
2.2 ครั้งที่ 2
   พ.ศ. ๒๕๕๙   ร้อยละ ๙๐    
  - สรุปบทเรียนและตรวจประเมินการจัดการความรู้      หมวด ๑ หมวด ๒ ดำเนินการเรียบร้อย
(5 ต.ค. 59)
2.3 ครั้งที่ 3
  - เข้าร่วมการตรวจประเมินและนำเสนอ กรมชลประทาน     ดำเนินการเรียบร้อย 2.4 เข้าร่วมและนำเสนอ
                ( 25 ตค. 59 )
  กระบวนการการจัดการความรู้        
  ( Knowledge Management Process : KMP )        
บ่งชี้ความรู้ KM Team  ภายใน มีรายการบ่งชี้ความรู้ ดำเนินการเรียบร้อย  
  ทีมงานจัดการความรู้ประชุมหารือเพื่อบ่งชี้ความรู้ที่จำเป็น   กุมภาพันธ์-มีนาคม ครบถ้วนตามภารกิจ (14 มิ.ย. 59) ( ขององค์ความรู้ที่ 1 และ 2 )
  ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจ   ๒๕๕๙ หมวด ๒   1.เหตุผลวัตถุประสงค์ที่ 1
 

องค์ความรู้ที่ ๑ โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำเขื่อนลำแชะ จังหวัดนครราชสีมา

       
 

องค์ความรู้ที่ ๒ การบริหารจัดการน้ำลำห้วยทัพพล
จังหวัดสุรินทร

       2.เหตุผลวัตถุประสงค์ที่ 2
                 
การสร้างและแสวงหาความรู้ KM Team  ภายใน พฤษภาคม ๕๙ ระดับ ๕    
  ใช้กิจกรรมสร้างและแสวงความรู้ ดังนี้ ในการสร้าง/ หมวด ๒ และหมวด ๖    
  องค์ความรู้ที่ ๑ ใช้กิจกรรมทีมข้ามสายงาน แสวงหาความรู้   ดำเนินการเรียบร้อย 1.สัมมนา/อบรมการใช้งาน
   (Cross Functional Team)   ระดับ ๑ มีการจัดทำ   (22 ก.ค.59) Windows 8 และการแก้ไข
   - ความรู้ของสายงานหลักหรือสายงานสนับสนุน   แผนสร้างความรู้และ       2.กิจกรรม Cops การแก้ไข
  องค์ความรู้ที่ ๒ ใช้กิจกรรมทีมข้ามสายงาน   ตั้งคณะทำงาน   ดำเนินการเรียบร้อย ปัญหาการดูแลระบบไฟฟ้า
  (Cross Functional Team)  รับผิดชอบ   (22 ก.ค.59) และระบบสารสนเทศภายใน
   - ความรู้ของสายงานหลักหรือสายงานสนับสนุน ระดับ ๒ มีการ      
    ดำเนินการประชุม      
      หารือ เพื่อสร้างความรู้      
      ระดับ ๓ มีผลผลิตจาก      
      การสร้างความรู้เป็น      
      ไฟล์เอกสารสมบูรณ์        
      ระดับ ๔ ผลผลิตจาก      
      การสร้างความรู้ผ่าน        
      กระบวนการประมวล      
      กลั่นกรองจากผู้ได้รับ        
      มอบหมาย      
      ระดับ ๕ มีการเผยแพร่        
      องค์ความรู้ผ่านช่อง      
      ทางต่างๆ อย่างน้อย       
       ๓ ช่องทาง      
                 
การจัดความรู้ให้เป็นระบบ        
   - จัดรูปแบบเอกสารความรู้ตามแผนการจัดการความรู้ให้เป็น KM Team  ภายใน  อย่างน้อย ๒ รายการ ดำเนินการเรียบร้อย 1.รูปแบบของความรู้ที่ 1
  รูปแบบมาตรฐาน   พฤษภาคม - มิถุนายน  หมวด ๔ (17 มิ.ย.59) 2.รูปแบบของความรู้ที่ 2
      ๒๕๕๙      
                 
การประมวลและกลั่นกรองความรู้        
   - ดำเนินการประมวล กลั่นกรองความรู้ตามแผน KM Team  ภายใน  อย่างน้อย ๒ รายการ ดำเนินการเรียบร้อย 1.ดำเนินการสำรวจ
  การจัดการความรู้ หรือ พฤษภาคม - มิถุนายน  หมวด ๔ (17 มิ.ย.59) 2.ดำเนินการคัดเลือก
     คณะทำงาน ๒๕๕๙   (21 มิ.ย.59) 3.ดำเนินการกลั่นกรอง
การเข้าถึงความรู้        
   - นำความรู้ที่สร้างตามแผนการจัดการความรู้เผยแพร่ KM Team  ภายใน  อย่างน้อย ๒ รายการ ดำเนินการเรียบร้อย 1.มีแจ้งเวียนการเผยแพร่ใน
  ในเว็บคลังความรู้และช่องทางอื่นๆ ที่เหมาะสม หรือ มิถุนายน-กรกฎาคม  หมวด ๔ (30 มิ.ย.59) เว็บคลังความรู้ สชป.8
     คณะทำงาน ๒๕๕๙ ร้อยละ๘๐ของผู้เกี่ยวข้อง    
   - การเข้าใช้ประโยชน์ความรู้ตามแผนการจัดการความรู้   หมวด ๓ และหมวด ๔ ดำเนินการเรียบร้อย 2.มีแจ้งให้เข้าใช้ประโยชน์
   - แจ้งเวียนให้ผู้เข้าใช้งานทราบทั่วกัน     ดำเนินการเรียบร้อย 3.มีบันทึกแจ้งเวียนภายใน
                 
การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้        
   - การจัดกิจกรรม KM Day  เพื่อเป็นเวทีถ่ายทอด KM Team  ภายใน  ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ดำเนินการเรียบร้อย 1.มีรายงานสรุปผลการจัด
  แลกเปลี่ยนความรู้ตามแผนการจัดการความรู้ ๒๕๕๙   มิถุนายน-กรกฎาคม  หมวด ๔ และหมวด ๕ (23 มิ.ย.59) กิจกรรม KM Day 
  - กิจกรรม KM Day 2016   ๒๕๕๙ ตามที่กำหนดไว้ในแผน ดำเนินการเรียบร้อย 2.มีรายงานสรุปผลการจัด
  - กิจกรรม KM Buddy 2016      หมวด ๔ และหมวด ๕ (23 มิ.ย.59) กิจกรรม  KM Buddy  
                 
การใช้ความรู้และปรับปรุงงาน        
   - นำความรู้ที่ได้ดำเนินการจัดการความรู้ไปใช้ในการปรับปรุง KM Team  ภายใน  อย่างน้อย ๓ รายการ/ ดำเนินการเรียบร้อย 1.บันทึกแจ้งนำคู่มือไป
  กระบวนการทำงาน   กรกฎาคม-สิงหาคม  ๑ องค์ความรู้ (1 ก.ค. 59) ปรับปรุงกระบวนงาน
      ๒๕๕๙ หมวด ๒ (30 ก.ย. 59) 2.รายงานผลการนำคู่มือไป
          ปรับปรุงกระบวนงาน