สารจาก CKO ถึงเป้าหมายและนโยบายการจัดการความรู้ กรมชลประทาน ประจำปี พ.ศ. 2559