บันทึกรายงานผลสำเร็จและสรุปบทเรียนครั้งที่ 2  รอบ 12  เดือน การดำเนินการจัดการความรู้ตามแผน ปี 2559 
1. รายงานผลสำเร็จตามตาราง Action Plan  2. สรุปบทเรียนการดำเนินการจัดการความรู้