สารจาก CKO ถึงเป้าหมายและนโยบายการจัดการความรู้ ของสำนักงานชลประทานที่ 8 ประจำปี พ.ศ. 2559