01_59.jpgปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560

ชื่อหน่วยงาน/โครงการ

ชื่อเรื่องความรู้ ( COP )

รายชื่อผู้ร่วมกิจกรรม

บันทึกรายงาน

แฟ้มภาพกิจกรรม

1.การถ่ายทอดความรู้จากผู้เกษียณอายุราชการ  
นางสมจิต ปรางค์ใหม่ ต.พนักงานสื่อสาร ส2
เรื่อง " วันวานยุคอนาลอค วันปลดล็อคยุคดิจิตอล "

 -รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม
 -
ผลจากการจัดกิจกรรม
1.
คู่มือพ่อและแม่ยุคดิจิตอล
 2.
คู่มือปรากฏการณ์ทางสื่อดิจิตอล
 3.
แนวทางการติดต่อสื่อสารและประสานงาน

 รายชื่อผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

1.บันทึกแจ้ง
2.
หนังสือขออนุมัต
3.กำหนดการ
4.รายละเอียด
5.แบบสรุปผล

 
คลิกดูแฟ้มภาพกิจกรรม

2.ปัญหาการดูแลและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้ากำลัง
และระบบเครือข่ายสารสนเทศ ภายใน สชป.8

 -รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม
-
ผลจากการจัดกิจกรรม และ ตารางติดตามงาน
 1.
คู่มือมาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้า พ.ศ.2556
2.
คู่มือการป้องกันและรักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย
 3.
คู่มือการดูแลบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
  4.
คู่มือการติดตั้งและซ่อมคอมพิวเตอร

 รายชื่อผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

1.บันทึกแจ้ง
2.
หนังสือขออนุมัต
3.กำหนดการ
4.รายละเอียด
5.แบบสรุปผล

 
 คลิกดูแฟ้มภาพกิจกรรม

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 7 ตุลาคม 2559