หลักการและเหตุผลการถอดความรู้จากการเล่าเรื่อง
วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ฝ่ายไฟฟ้าและเทคโนโลยีสารสนเทศฯ สชป.8

เรื่อง " วันวานยุคอนาลอค วันปลดล็อคยุค ไอ ที "

1.บันทึกแจ้งหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรม / บันทึกขออนุมัติจัดกิจกรรม
2.
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
3.
แฟ้มภาพกิจกรรม
4.
สรุปผลที่ได้รับจากกิจกรรมการเล่าเรื่อง
5.
แนวทางของการแลกเปลี่ยนเรียรู้
6.
คู่มือที่ได้จากการถอดความรู้จากผู้เกษียณ