แจ้งเวียนแผนการจัดการความรู้ สชป. 8 ประจำปี พ.ศ. 2559 ให้ทุกส่วน ฝ่าย และเครือข่ายโครงการฯ ในเขตเพื่อทราบ

( ไฟล์เอกสารแบบฟอร์มที่ 1 , ไฟล์เอกสารแบบฟอร์มที่ 2  )