คู่มือการใช้งาน

ทีมงานจัดการความรู้ สชป.8 ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้โปรแกรม RID Drafting  ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ โดยมีผู้ปฏิบัติงานด้านงานสำรวจและออกแบบของทุกโครงการในเขต สชป.8 วิศวกร และผู้ปฏิบัติงาน
สังกัดกลุ่มออกแบบ กลุ่มพิจารณาโครงการ และฝ่ายสำรวจภูมิประเทศ ส่วนวิศวกรรมบริหารเข้าร่วมอบรม
ในวันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2557 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักชลประทานที่ 8
โดยมีนายชิตชนก สมประเสริฐ ผส.ชป.8 เป็นประธานเปิดการอบรม และ นายนคเดช ทองระย้า ฝสบ.คป.2 บุรีรัมย์ เป็นวิทยากรให้ความรู้


(บันทึกหนังสือเชิญวิทยากร)

  ไฟล์นำเสนอ