ด้วยผู้บริหารจัดการความรู้ สชป.8 เห็นชอบให้ทีมงานจัดการความรู้ สชป.8 จัดการประชุม เพื่อถ่ายทอดแผนการจัดการความรู้ สชป.8 ปี 2557
และให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้ให้แก่ตัวแทนทีมงานจัดการความรู้ระดับโครงการ เพื่อให้การประชุมถ่ายทอดแผนการจัดการความรู้ สชป.8
เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้จัดการการประชุมขึ้น ครั้งที่ 4/57 ในวันพุธที่ 12 มีนาคม 2557
เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักชลประทานที่ 8 โดยมี นายชิตชนก สมประเสริฐ ผส.ชป.8 เป็นประธานในการประชุม 

เอกสารและรายละเอียดการประชุม

  ไฟล์นำเสนอ