แฟ้มภาพอบรมหลักสูตร การมีส่วนร่วมของผู้ใช้น้ำชลประทาน

  นายชิตชนก สมประเสริฐ ผส.ชป.8 เป็นประธานในการฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ใช้น้ำชลประทาน ในวันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2557
เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักชลประทานที่ 8 โดยคณะทำงานปรับปรุงคุณภาพน้ำชลประทาน สำนักวิจัยและพัฒนา
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ๆเกี่ยวข้องได้เห็นถึงความสำคัญในการตรวจวัดคุณภาพน้ำ เนื่องจากคุณภาพน้ำเป็นตัวบ่งชี้ถึงความเหมาะสมที่จะนำน้ำไปใช้
ประโยชน์ในกิจกรรมนั้นๆ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและประสิทธิผลและความเข้าใจความตระหนักถึงความสำคัญของแหล่งน้ำกับผู้ใช้บริการและชุมชนใกล้ทางน้ำของกรมชลประทาน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความพึงพอใจของผู้ใช้บริการตามเกณฑ์ตัวชี้วัดทางน้ำชลประทาน


 
  ไฟล์นำเสนอ